PL EN

Soil Science Annual
2018 - 69(4)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

CEZARY KABAŁA, BEATA ŁABAZ
s. 206-214
Współzależności między pH gleby a wysyceniem kationami zasadowymi – wnioski dla polskiej i międzynarodowej klasyfikacji gleb
Relationships between soil pH and base saturation – conclusions for Polish and international soil classifications
MICHAŁ KOZŁOWSKI, JOLANTA KOMISAREK
s. 215-222
Wpływ atrybutów topograficznych na kształtowanie się zasobów węgla organicznego w glebach układu toposekwencyjnych w centralnej Polsce
Influence of terrain attributes on organic carbon stocks distribution in soil toposequences of central Poland
MICHAŁ STĘPIEŃ, ELŻBIETA BODECKA, DARIUSZ GOZDOWSKI, MAGDALENA WIJATA, JOANNA GROSZYK, MARCIN STUDNICKI, GRZEGORZ SOBCZYŃSKI, JAN ROZBICKI, STANISŁAW SAMBORSKI
s. 223-233
Zgodność pomiędzy grupami granulometrycznymi określonymi według normy BN-78/9180-11 a grupami granulometrycznymi według PTG 2008 i klasami uziarnienia USDA
Compatibility of granulometric groups determined based on standard BN-78/9180-11 and granulometric groups according to PTG 2008 and USDA texture classes
MONIKA MIERZWA-HERSZTEK, KRZYSZTOF GONDEK, MICHAŁ KOPEĆ, ALEKSANDRA UKALSKA-JARUGA
s. 234-242
Przemiany biowęgla w glebie na podstawie ilościowych i jakościowych parametrów związków humusowych
Biochar changes in soil based on quantitative and qualitative humus compounds parameters
MIROSŁAW ORZECHOWSKI, JACEK DŁUGOSZ, SŁAWOMIR SMÓLCZYŃSKI, BARBARA KALISZ, PAWEŁ SOWIŃSKI, PAWEŁ URBANOWICZ
s. 243-250
Wpływ użyźniacza UGmax na właściwości fizyczne i retencyjne gleb
Effect of microbial UGmax enricher on soil physical and water retention properties
VLADIMÍR ŠIMANSKÝ, JERZY JONCZAK, PETER KOVÁČIK, DANIEL BAJČAN
s. 251-258
Wpływ resztek pożniwnych i biopreparatów na zmiany azotu w glebach Haplic Luvisol - eksperyment modelowy
Impact of crop residues and biopreparations on nitrogen changes in Haplic Luvisol – model experiment
ZBIGNIEW ZAGÓRSKI, MONIKA KISIEL
s. 259-271
Formy żelaza w skałach macierzystych gleb wytworzonych z osadów dolnego triasu (piaskowca pstrego) w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
Forms of iron in parent rocks of soils developed from Lower Triassic (Buntsandstein) deposits in the NE part of the Holy Cross Mountains (Poland)
YANINA ALEKSANDROVNA DMITRAKOVA, OKSANA ANDREEVNA RODINA, IVAN ILYCH ALEKSEEV, VYACHESLAV IGOREVICH POLYAKOV, ALINA ALEKSANDROVNA PETROVA, EKATERINA VLADIMIROVNA PERSHINA, EKATERINA ANDREEVNA IVANOVA, EVGENY VASILEVICH ABAKUMOV, JAKUB KOSTECKI
s. 272-286
Rekonstrukcja pokrywy glebowo-roślinnej i różnorodności mikrobiologicznej w kamieniołomie wapienia Pechurki (Obwód Leningradzki, Rosja)
Restoration of soil-vegetation cover and soil microbial community at the Pechurki limestone quarry (Leningrad region, Russia)
s. 287-288
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2018
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2018

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam