PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(3)

GRUSZCZYŃSKI S.
s. 98-110
Modelowanie położenia jednostek kompleksów rolniczej przydatności gleb na podstawie przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych i glebowych ze zdigitalizowanych materiałów kartograficznych
Modelling the position of agricultural suitability units of soils on the basis of the limited physiographic information processing with digitized cartographic materials
KOBIERSKI M., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., KOCINIEWSKA K.
s. 111-118
Ocena cech użytkowych czarnych ziem i gleb płowych rejonu Kujaw
Soil quality assessment of Phaeozems and Luvisols from the Kujawy region (central Poland)
SAMMEL A., JARNUSZEWSKI G., MELLER E.
s. 119-124
Wybrane właściwości gleb murszowatych wykształconych na piaskach fluwioglacjalnych i limnicznych osadach wapiennych
Selected properties of moorsh-like soils developed from fluvio-glacial sand and limnic limestone
MIECHÓWKA A., ZALESKI T., KOWALCZYK E.
s. 125-132
Profilowe zróżnicowanie form żelaza i glinu w glebach pod świerczyną górnoreglową Plagiothecio-Piceetum tatricum w Gorcach jako wskaźnik aktualnych procesów glebotwórczych
Distribution of iron and aluminum forms as an indicator of present-day soil-forming processes in soil profiles under wooded spruce Plagiothecio-Piceetum tatricum in the Gorce Mts. (southern Poland)
JÓZEFOWSKA A., MIECHÓWKA A.
s. 133-138
Aktywność enzymatyczna i liczebność wazonkowców w glebach górskich użytkowanych rolniczo
Enzymatic activity and enchytraeids abundance in agricultural mountain soils
ZAGÓRSKI Z., KISIEL M., KUŚMIERZ A.
s. 139-153
Niektóre właściwości i pozycja systematyczna gleb wytworzonych z czerwonych piaskowców i iłów dolnego triasu w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich
Selected properties and systematic position of soils developed from red sandstones and clays of the Lower Triassic Buntsandstein in the NW part of the Holy Cross Mountains (Poland)
SMRECZAK B.
s. 154-158
Wspomnienie o prof. dr. hab. Henryku Terelaku (1937–2015)
In the memory of Professor Henryk Terelak (1937–2015)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam