PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2011 - 62(4)

s. 3
Recenzenci „Roczników Gleboznawczych” tom 62, 2011
Reviewers of the „Soil Science Annual” vol. 62, 2011
BROŻEK S.
s. 7-15
Gleby i siedliska leśne nizin i wyżyn Polski - ujęcie klasyczne i numeryczne
Soils and forest sites of lowlands and uplands in Poland - classical and numerical approach
BROŻEK S., ZWYDAK M., LASOTA J., RÓŻAŃSKI W.
s. 16-38
Założenia metodyczne badań związków między glebą a zespołami roślinnymi w lasach
Methodical approach to research on the relations between plant communities and soil in forests
ZWYDAK M., LASOTA J., BROŻEK S., WANIC T.
s. 39-53
Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych
Soil diversity of pine forest communities
LASOTA J., ZWYDAK M., WANIC T., BROŻEK S
s. 54-72
Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych
Soil diversity of mixed coniferous forest communities
LASOTA J., BROŻEK S., ZWYDAK M., WANIC T.
s. 73-92
Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci grądów
Soil diversity of the acidophilous broadleaf forest communities, dry-mesic oak forests and poor oak-hombeam forests communities
LASOTA J., BROŻEK S., ZWYDAK M., WANIC T.
s. 93-108
Różnorodność gleb żyznych buczyn i grądów
Soil diversity of the rich beech and oak-hombeam forest communities
WANIC T., BROŻEK S., LASOTA J., ZWYDAK M.
s. 109-123
Różnorodność gleb olsów i łęgów
Soil diversity of the alder and riparian forest communities
BROŻEK S., ZWYDAK M., PACANOWSKI P.
s. 124-132
Odmiany troficzne podtypów gleb jako jednostki niższego rzędu w systematyce gleb w lasach
Trophic variants of soil subtypes in forest soil classification
BROŻEK S., LASOTA J., ZWYDAK M., WANIC T., GRUBA P., BŁOŃSKA E.
s. 133-149
Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych
Application of the trophic soil index (SIG) in the diagnosis of forest site types
LASOTA J., BROŻEK S., ZWYDAK M.
s. 150-162
Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w projektowaniu składu gatunkowego odnawianych lasów
Application of the trophic soil index in planning the composition of renewed forest stands
BŁOŃSKA E.
s. 163-172
Enzymy glebowe i ich znaczenie w ocenie aktywności biologicznej gleb leśnych na przykładzie rezerwatów przyrody nizin i wyżyn Polski
Soil enzymes and their importance in assessing the biological activity of forest soils on the example of nature reserves in the polish lowlands and uplands
WANIC T., BŁOŃSKA E.
s. 173-181
Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności terenów porolnych do hodowli lasu
Application of SIG method in the assessment of usefulness for silviculture of farms abandoned lands
GRUBA P., MULDER J., PACANOWSKI P.
s. 182-189
Wpływ drzewostanu na siedliskowy indeks glebowy
Impact of forest stands on the trophic soil index
BROŻEK S.
s. 190-198
Gleby siedlisk leśnych terenów chronionych nizin i wyżyn Polski - synteza badań
Soils of forest habitats from protected areas of the lowlands and uplands of Poland - research synthesis
BARTKOWIAK A.
s. 199-210
Uziarnienie części mineralnej niejednorodnych osadów węglanowych oraz ich skład chemiczny na przykładzie gleb Basenu Unisławskiego
Texture of the mineral part of heterogenic carbonate deposits and their chemical composition based on the Unisławski Basin soils
MOCEK-PŁÓCINIAK A.
s. 211-220
Wpływ metali ciężkich na mikroorganizmy oraz aktywność enzymatyczną gleby
Impact of heavy metals on microorganisms and the soil enzymatic activity

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam