PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2011 - 62(2)

BARTMIŃSKI P., KRUSIŃSKA A., BIEGANOWSKI A., RYŻAK M.
s. 9-15
Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej
Preparation of soil samples for grain size distribution analysis using the laser diffraction method
BIELIŃSKA E.J., KAWECKA-RADOMSKA M., KŁOS A.
s. 16-22
Wpływ czynników urbanistycznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach ogrodów parkowych
Impact of urban factors on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils of park gardens
BIENIEK B., BIENIEK A., PAWLUCZUK J.
s. 23-31
Właściwości gleb murszowych pod użytkami łąkowymi i leśnymi
Properties of muck soils under forest lands and grasslands
BISKUPSKI A., WŁODEK S.
s. 32-39
Oddziaływanie odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na uwilgotnienie gleby
Influence of the Bełchatów brown coal open-cast mine on soil moisture
BOLUSPAEVA L., PANIN M., MOCEK A., SPYCHALSKI W.
s. 40-47
Metale ciężkie w glebach miasta Ust’-Kamienogorska w Republice Kazachstanu
Heavy metals in soils of the town of Ust’-Kamenogorska in the Republic of Kazakhstan
CHARZYŃSKI P., BEDNAREK R., BŁASZKIEWICZ J.
s. 48-53
Morfologia i właściwości gleb przykrytych - ekranosoli Torunia i Klużu-Napoki
Morphology and properties of Ekranic Technosols in Toruń and Cluj-Napoca
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H., MIATKOWSKI Z.
s. 54-60
Wpływ przekształceń geomechanicznych powstałych w trakcie instalacji gazociągu na wybrane parametry gleb
Impact of geomechanical transformations caused by gas pipeline construction on selected parameters of soils
DRAB M., GREINERT A.
s. 61-68
Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji
Improvement of the sorption properties of post-mining soils following effective reclamation
DRZYMAŁA S., SPYCHALSKI W.
s. 69-78
Metale ciężkie i ich frakcje w glebach występujących w rejonie Huty Miedzi Głogów
Heavy metals and their fractions in soils around the Głogów Copper Smelter
FOLTYN S., BOGDA A., SZOPKA K., KARCZEWSKA A.
s. 79-85
Właściwości gleb antropogenicznych na zwałowisku „Kościelniok” w Pawłowicach (KWK Pniówek)
Properties of anthropogenic soils on a mine spoil “Kościelniok” in Pawłowice (hard coal mine Pniówek)
GAJEWSKI P., JAKUBUS M., KACZMAREK Z.
s. 86-94
Właściwości fizyczne i wodne gleb hydrogenicznych w sąsiedztwie uruchamianej odkrywki Węgla Brunatnego „Tomisławice”
Physical and water parameters of hydrogenic soils in the neighbourhood of the planned “Tomisławice” opencast lignite mine
GAŁKA B., CHODAK T., SZERSZEŃ L., KASZUBKIEWICZ J.
s. 95-100
Skład mineralogiczny odpadowej mączki skalnej i jej przydatność rekultywacyjna
Mineral composition of waste rock powder and its usability for land reclamation
GIBCZYŃSKA M., STANKOWSKI S.
s. 101-108
Zmiany zawartości potasu i sodu w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych oraz w trawie Festulolium braunii
Changes of potassium and sodium in the bedding made from sewage sludge and fluidal ash from coal and in Festulolium Braunii Grass
GILEWSKA M., OTREMBA K.
s. 109-114
Kształtowanie krajobrazu rolniczego na terenach pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego w rejonie Konina
The role of post mining grounds use systems in shaping the agricultural landscape in the region of Konin
GILEWSKA M., OTREMBA K., OWCZARZAK W.
s. 115-123
Wpływ dodatku wełny mineralnej na cechy struktury gleby rozwijającej się ze spoistych materiałów pogórniczych
Effect of the addition of mineral wool on the structural features of soils developing from coherent post-mining materials
GRZELAK M., JAKUBUS M., KACZMAREK Z.
s. 124-133
Właściwości gleb szuwaru mozgowego Phalaridetum Arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931
Soil properties of the red canary grass association Phalaridetum Arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931
JAKUBUS M., GAJEWSKI P., KACZMAREK Z
s. 134-140
Charakterystyka materii organicznej gleb hydrogenicznych z rejonu planowanej odkrywki węgla brunatnego
Characteristics of organic matter in hydrogenic soils from the area of a planned opencast lignite mine
KABAŁA C., GAŁKA B., JEZIERSKI P., BOGACZ A.
s. 141-153
Transformacja mad w warunkach regulacji rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w dolinie Dobrej na Nizinie Śląskiej
Transformation of Fluvisols caused by river regulation and long-term farming - a case study from the Dobra River valley in the Silesian Lowland
KACZMAREK Z.
s. 154-163
Wybrane właściwości fizyczne i wodne mineralnych gleb uprawnych w zasięgu prognozowanego leja depresji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”
Selected physical and water properties of mineral arable soils situated within the range of the predicted draining cone of the “Tomisławice” lignite opencast mine
KACZMAREK Z., GAJEWSKI P., MOCEK A.
s. 164-171
Wpływ sposobu przygotowania gleby oraz nasadzeń sosną zwyczajną i olszą szarą na właściwości gleb zdegradowanych przez pożar
Influence of the way of soil preparation and plantings of Pinus silvestris and Alnus incana (Moench) on the properties of soils depredated by burning
KASPRZYK K.
s. 172-178
Wpływ składowiska odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych
Influence of a municipal waste dump on groundwater quality
KASZUBKIEWICZ J., GAŁKA B., KAWAŁKO D.
s. 179-188
Wpływ legalnych i nielegalnych składowisk odpadów na otaczające gleby w powiecie jeleniogórskim i wrocławskim
Impact of legal and illegal waste dumps on the surrounding soils in the Jelenia Góra and Wrocław districts
KĘDZIORA A.
s. 189-203
Warunki klimatyczne i bilans wodny Pojezierza Kujawskiego
Climatic conditions and water balance of the Kujawy Lakeland
KLIMONT K., BULIŃSKA-RADOMSKA Z.
s. 204-211
Wpływ wybranych gatunków roślin na procesy glebotwórcze i ich przydatność do rekultywacji bezglebowych utworów wapna poflotacyjnego na powierzchni pootworowej eksploatacji siarki
Impact of selected plant species on the pedogenic processes and thier suitability for the reclamation of soil-less post-flotation substrate in a former sulphur borehole exploitation site
KOMISAREK J., MATCZAK S., PAWŁOWSKI M.
s. 212-218
Zróżnicowanie przestrzenne gleb organicznych wokół odkrywki „Jóźwin IIB” KWB Konin
Spatial distribution of Histosols around the Konin “Jóźwin IIB” open cast mine
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., KARCZEWSKA J., WOJEWODA K.
s. 219-225
Wpływ dwóch pestycydów w glebie na wybrane rośliny i dżdżownice
The influence of two pesticides in soils on selected plants and earthworms
KOZŁOWSKI M., KOMISAREK J.
s. 226-239
Dynamika uwilgotnienia w wybranych glebach płowych i czarnych ziemiach na Pojezierzu Poznańskim
Dynamics of the soil water content of selected Udalfs and Aquolls of the Poznań Lakeland
KRYSIAK A., KARCZEWSKA A.
s. 240-248
Wpływ zawodnienia na mobilność arsenu w glebach rejonu dawnego górnictwa złota i arsenu w Złotym Stoku
Effects of soil flooding on arsenic mobility in soils in the area of former gold and arsenic mining in Zloty Stok
KRYSZAK A., KRYSZAK J., KLARZYŃSKA A.
s. 249-255
Waloryzacja florystyczna i siedliskowa zbiorowisk łąkowych przylegających do planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”
Natural-site value of the meadow communities in the vicinity of the planned “Tomisławice” lignite opencast mine
KUCHARSKI J., KUCHARSKI M., BOROWIK A., WYSZKOWSKA J.
s. 256-264
Liczebność grzybów w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi
Abundance of fungi in soil contaminated with oil-derived products
MARKIEWICZ M., BEDNAREK R., PAJĄK M.
s. 265-272
Współczesne gospodarstwo rolne jako obiekt badań pedoarcheologii doświadczalnej
Contemporary farmstead as an object of experimental pedoarchaeology studies
MARSZELEWSKI W., SKOWRON R.
s. 273-282
Związki między odwodnieniem odkrywki Tomisławice a wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło
Relations between de watering of the Tomisławice open-pit mine and selected elements of the lake Gopło hydrological regime
MARSZELEWSKI W., PTAK M., SKOWRON R.
s. 283-294
Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim
Anthropogenic and natural conditionings of disappearing lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lake District
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., STRUŻYŃSKA M.
s. 295-304
Struktura i wodoodporność agregatów w glebach antropogenicznie przekształconych w krajobrazie młodoglacjalnym
Structure and water resistance of aggregates in antropogenically modified soils in a young glacial landscape
OTREMBA K.
s. 305-310
Wybrane właściwości fizyczne gleb rozwijających się na materiałach pogórniczych KWB „Konin”
Selected physical properties of soils developing from post-mining materials of the “Konin” brown coal mine
OWCZARZAK W., MOCEK A., KACZMAREK Z.
s. 311-324
Wpływ bariery odwodnieniowej odkrywki „Drzewce” na zmiany hydrologiczne obszarów przyległych
Impact of the “Drzewce” open-cast mine drainage barrier on the hydrological changes in the surrounding area
PIETRZYKOWSKI M., KRZAKLEWSKI W., PIECHNIK Ł.
s. 325-334
Charakterystyka gleb na zalesionych obiektach starego górnictwa galmanowego
Soil characteristics on afforested areas after calamine mining
PRANAGAL J., LIGĘZA S.
s. 335-340
Retencyjność mad tarasu zalewowego puławskiego odcinka Wisły
Retention of Fluvisols on a present-day floodplain of the Vistula river near Puławy
PRZYBYTEK J.
s. 341-356
Warunki hydrogeologiczne i problemy odwadniania odkrywek węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce
Groundwater conditions and problems of dewatering of lignite open pits in the eastern Wielkopolska area
ROGALSKI M., NIEDŹWIECKI E., MALINOWSKI R., MUSIELAK D., ŻOŁĘDZIEWSKI M., GRADZIK P., TRZASKOŚ M.
s. 357-364
Waloryzacja siedliskowa i florystyczna ekstensywnie użytkowanych łąk skoszewskich
Natural-site value of extensively used skoszewskie meadows
SIENKIEWICZ A., GAŁĄZKA S., NOWIŃSKI M., CICHOCKA I., ZIENTARSKI J.
s. 365-375
Stan degradacji i potrzeby rekultywacji gleb piaszczystych oligotroficznych siedlisk leśnych w warunkach okresowego oddziaływania powodzi
Degradation state and reclamation requirements of sandy soils in oligotrophic forest sites subject to periodical flood impact
SPYCHALSKI W., KRYSZAK J., KRYSZAK A.
s. 376-386
Gleby łąk dolinowych i śródpolnych a ich różnorodność florystyczna
Soils of valley and mid-field meadows vs. floristic diversity of meadow communities
STANKOWSKI S., GIBCZYŃSKA M.
s. 387-394
Zmiany zawartości azotu mineralnego i fosforu przyswajalnego w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych podczas uprawy trawy Festulolium Braunii
Changes of mineral nitrogen and available phosphorus content in the beddings made from hard coal during cultivation of the Grass Festulolium Braunii
ŚWITONIAK M., HULISZ P., KAŁUCKA I., RÓŻAŃSKI S.
s. 395-405
Rola monokultur sosnowych w kształtowaniu zasobów węgla organicznego w glebach zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów
Role of Scots pine monocultures on the formation of organic carbon resources in soils on an external dumping ground of the Bełchatów open-cast lignite mine
SZADEK P.
s. 406-411
Skład odpadów paleniskowych pochodzących ze współspalania węgla brunatnego z biomasą w elektrowni Adamów
Composition of ashes from the co-firing of brown coal with biomass in the Adamów power plant
WALCZAK B., GREINERT A., GOSK Ł., GÓRKA K.
s. 412-419
Wpływ geomechanicznych przekształceń gleb miejskich obszarów komunikacyjnych na ich właściwości fizyczno-chemiczne
Influence of soil geomechanical transformations in urban communication areas on their physico-chemical properties
WŁODEK S., BISKUPSKI A.
s. 420-427
Dynamika wilgotności gleby w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Soil moisture dynamics in the Bełchatów brown coal mine area
WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., BARAN S., ŻUKOWSKA G., JANCZAREK P.
s. 428-432
Zawartość ołowiu w profilach gleb rekultywowanych wapnem poflotacyjnym i NPK
Lead content in profiles of soils reclaimed using post-flotation lime and NPK
WYSZKOWSKA J., BOROWIK A., KUCHARSKI J., KUCHARSKI M.
s. 433-439
Reakcja promieniowców na zakwaszenie gleby
Reaction of Actinomycetes to soil acidification

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam