PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2011 - 62(1)

BURCZYK P.
s. 7-11
Ocena wpływu usunięcia okrywy roślinnej na kształtowanie się emisji amoniaku i podtlenku azotu z gleby organicznej
Estimation of the influence of sod removal on ammonia and dinitrogen oxide emission from organic soils
CZYŻ E.A.
s. 12-24
Wpływ uprawy kukurydzy (Zea mays L.) w monokulturze i zmianowaniu na wybrane właściwości fizyczne gleby
Effects of cultivation of maize (Zea mays L.) in monoculture and crop rotation on some soil physical properties
DĘBSKA B., BANACH-SZOTT M., DRĄG M.
s. 25-31
Zawartość WWA w glebach regionu Kujawsko-Pomorskiego narażonych i nienarażonych na bezpośrednie zanieczyszczenia WWA
PAHs content in soils of the Kujawsko-Pomorskie region exposed to and protected from direct PAH contamination
DOMARADZKI K., SADOWSKI J , KUCHARSKI M.
s. 32-38
Poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie w zależności od wybranych czynników
Level of active herbicide residues in relation to selected factors
DZIUBAJLO A., SENKIV V., BEGEY S.
s. 39-43
Sposoby zwiększenia stabilności agroekosystemów glebowych w warunkach Przedkarpacia
Methods for Pre-Carpathian soil agroecosystems stability increase
JANUSZEK K., BŁOŃSKA E., WANIC I., DAWID A., WARCHOŁ M.
s. 44-55
Wybrane właściwości gleb świerczyn w Beskidzie Zachodnim po roku od nawożenia dolomitem, magnezytem i serpentynitem
Selected properties of soils of spruce stands in the Western Beskid Mts. one year after fertilization with dolomite, magnesite and serpentinite
JEZIERSKI P., TARKOWSKA N., OCHMAN D.
s. 56-64
Wybrane pierwiastki śladowe w glebach obszarów pogórniczych Złotego Stoku
Selected trace elements in soils of the Złoty Stok post-mining areas
JÓZEFOWSKA A., MIECHÓWKA A.
s. 65-69
Porównanie wyników oznaczania zawartości węgla organicznego w glebach Pogórza Karpackiego uzyskanych metodą Tiurina i metodą suchego spalania (termiczną)
Comparison of the results of organic carbon determination in soils of the Carpathian Foothills obtained by the Tiurin and dry combustion methods (thermal method)
KALEMBKIEWICZ J., SOČO E., SITARZ-PALCZAK E., ZAPAŁA L.
s. 70-74
Właściwości fizykochemiczne i mobilność opadu pyłowego
Physico-chemical properties and mobility of dry atmospheric fallout
KASZUBKIEWICZ J., TASZ W., KAWAŁKO D., SERAFIN R.
s. 75-81
Propozycja uproszczenia modelu USLE dla obszaru małej zlewni rolniczej
USLE model simplification proposal for application in a small agricultural catchment area
KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J.
s. 82-90
Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”
Physical properties of soils in Galio Sylvatici-Carpinetum forests of the “Jezierzyca River Valley” Landscape Park
KOBIERSKI M., DŁUGOSZ J.
s. 91-103
Wpływ pedogenezy na skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb wytworzonych z gliny zwałowej
Influence of pedogenesis on the mineralogical composition of the clay fraction of soils formed from glacial till
ŁABAZ B., BOGACZ A., GLINA B.
s. 104-110
Zawartość przyswajalnych form potasu i fosforu oraz wybranych metali ciężkich w czarnych ziemiach leśnych i glebach glejowych Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
Content of plant-available forms of potassium and phosphorus and selected heavy metals in forest Phaeozems and Gleysols of the “Dolina Baryczy” Landscape Park
NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MALINOWSKI R., MELLER E., SAMMEL A.
s. 111-116
Kształtowanie się właściwości rożnie użytkowanych mad rzecznych w dolinie ujścia Krąpieli do Iny powyżej Stargardu Szczecińskiego. Część II. Właściwości chemiczne gleb z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich
Some properties of differently used alluvial soils located in the river valley near the Krąpiel river mouth above Stargard Szczeciński. Part II. Chemical properties of soils including heavy metal content
PALUSZEK J.
s. 117-120
Ocena struktury gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z utworów pyłowych
Evaluation of the soil structure of Luvisols and Phaeozems developed from silts
PIOTROWSKA A., KOPER J.
s. 121-127
Sezonowe zmiany aktywności J-glukozydazy w glebie pod uprawą koniczyny czerwonej oraz pszenicy ozimej w następstwie oddziaływania nawożenia mineralnego, naturalnego i naturalno-mineralnego
Seasonal changes of soil J-glucosidase activity in soil under red clover and winter wheat as a consequence of differentiated mineral, natural and natural-mineral fertilization
PISAREK I., GŁOWACKI M.
s. 128-135
Zróżnicowanie zawartości rtęci w glebach leśnych Opolszczyzny
Variability of mercury content in forest soils of Opole region
SADOWSKI J., KUCHARSKI M., DOMARADZKI K
s. 136-141
Wpływ wilgotności gleby na przemieszczanie herbicydów pochodnych fenoksykwasów
Influence of soil humidity on translocation of phenoxy-acid herbicides
SEWERNIAK P.
s. 142-151
Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce
Variability of selected soil properties in Scots pine stands of southwestern Poland
SIWIK-ZIOMEK A., KOPER J.
s. 152-157
Zawartość siarki siarczanowej (VI) oraz aktywność arylosulfatazy w glebie spod uprawy jęczmienia jarego
Sulphate sulphur(VI) content and arylsulphatase activity in soil under spring barley
TURBIAK J.
s. 158-163
Składniki strumienia emisji CO2 z ekosystemu łąkowego na glebie torfowo-murszowej
Components of CO2 emission flux from grassland ecosystem on peat-muck soil
WŁODEK S., BISKUPSKI A.
s. 164-169
Dynamika uwilgotnienia gleby płowej w wieloletnim doświadczeniu z różnymi systemami uprawy roli
The dynamics of Haplic Luvisol moisture in many-years experiment with different systems of tillage
WOŁOSZYK C., KRZYWY E., KRZYWY-GAWROŃSKA E., IŻEWSKA A., SZCZANOWICZ R.
s. 170-176
Ocena plonotwórczego działania na glebie lekkiej odpadów i nawozów organicznych
Evaluation of the productivity of wastes and organic fertilizers on a light soil
ZWYDAK M.
s. 177-186
Morfologia oraz podstawowe właściwości chemiczne gleb zespołu jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido-Aceretum Moor 1952) w Polsce
Morphology and basic chemical properties of soils under mountain sycamore plant community (Phyllitido-Aceretum Moor 1952) in Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam