PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(4)

BIELIŃSKA E.J., GRUSZECKI T.
s. 7-14
Wpływ wtórnej sukcesji roślinnej na aktywność enzymatyczną gleb wybranych siedlisk przyrodniczych Natura 2000
Influence of secondary plant succession on the enzymatic activity of soil in selected Natura 2000 natural habitats
BOGACZ A., RUTKOWSKA H.
s. 15-25
Gleby organiczne obszarów dolinowych Parku Narodowego Gór Stołowych
Organic soils in the valley areas of the Stołowe Mountains National Park
BROGOWSKI Z., UZIAK S., KOMORNICKI T.
s. 26-39
Wpływ utworów geologicznych i procesów pedogenicznych na skład chemiczny frakcji ilastej gleb
Influence of the geological origin of soil materials and pedogenic processes on the chemical composition of the clay fraction
CZYŻ E.A., DEXTER A.R.
s. 40-50
Wpływ różnych technologii uprawy roli na gęstość objętościową gleby i opór penetrometryczny
Effects of different cultivation technologies on soil bulk density and penetration resistance
DRĄG M., DĘBSKA B., TOBIASOVA E.
s. 51-56
Wpływ resztek pozbiorowych żyta i ziemniaka na właściwości kwasów huminowych gleb różnych typów
Influence of rye and potato residues on the properties of humic acids in different soil types
GRUBA R., PACANOWSKI P.
s. 57-68
Wpływ składu gatunkowego drzewostanu i uziarnienia gleby na wartość stosunku C:N w glebach leśnych
The influence of forest species composition and soil texture on C:N ratio in forest soils
KABAŁA C., BUCZAK M., GAŁKA B., CHODAK T.
s. 69-77
Antropogeniczne przekształcenia i klasyfikacja gleb parku dworskiego we Wrocławiu-Pawłowicach
Anthropogenic transformations and classification of soils in rural park in Wrocław-Pawłowice
KABAŁA C., WAROSZEWSKI J., SZOPKA K., BOGACZ A.
s. 78-92
Geneza, właściwości i rozprzestrzenienie stagnobielic w Sudetach
Origin, properties and extent of Stagnic Podzols in the Sudety Mountains
KALEMBKIEWICZ J , CHMIELARZ U.
s. 93-96
Lotny popiół przemysłowy jako źródło mobilnego chromu
Industrial fly ash as a source of mobile chromium
KOBIERSKI M., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., BANACH-SZOT M., WIERZOWIECKI M.
s. 97-104
Właściwości sorpcyjne użytkowanych rolniczo gleb aluwialnych między korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w obrębie Basenu Unisławskiego
Sorptive properties of cultivated Fluvisols between Vistula River-bed and flood embankment from Unisław Basin
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., CHODKOWSKA A., CHRZANOWSKA A.
s. 105-112
Ocena ekotoksykologiczna gleb w sąsiedztwie składowiska odpadów w Łubnej
The ecotoxicological assessment of the soil in the area of Lubna waste landfill
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OSIŃSKI M., OSIŃSKA E.
s. 113-122
Zapas węgla organicznego oraz właściwości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym „Dąbrowy Krotoszyńskie”
The stock of organic carbon and physical-chemical properties of soils in forest complex “Krotoszyn Oak Forests”
KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., BANACH-SZOTT M., KOBIERSKI M.
s. 123-127
Właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych gleb aluwialnych Basenu Unisławskiego
Physicochemical properties of humic acids of Fluvisols from Unisław Basin
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., ZAGÓRSKI Z.
s. 128-133
Przyczynek do rozpoznania genezy i składu chemicznego kukiełek lessowych w odsłonięciu Sandomierz
Contribution to the recognition of the origin and chemical composition of loess nodules from the Sandomierz section
KRZYWY-GAWROŃSKA E., WOŁOSZYK C.
s. 134-139
Wpływ kompostu z komunalnego osadu ściekowego i substancji czynnej PRP Sol na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka
Influence of municipal sewage sludge composts and active substance PRP Sol on chemical composition of potato tubers
LEMANOWICZ J., KOPER J.
s. 140-145
Zmiany zawartości fosforu przyswajalnego i aktywności fosfataz glebowych w wyniku nawożenia mineralnego
Changes of available phosphorus content and soil phosphatases activity in result of mineral fertilisation
ŁABAZ B., GAŁKA B.
s. 146-153
Skład frakcyjny związków humusowych ektopróchnic gleb leśnych Gór Stołowych
Fractional composition of humus acids in ectohumus horizons of forest soils in the Stołowe Mountains
ŁABĘTOWICZ J., SZYMAŃSKA M., STĘPIEŃ W.
s. 154-158
Przydatność gipsu do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb lekkich
Usefulness of gypsum in the improvement of physicochemical properties of light soil
MELLER E., MALINOWSKI R.
s. 159-163
Właściwości chemiczne pobagiennych gleb z poziomem rudy darniowej „Starego Bagna” w dolinie rzeki Karpiny
Chemical properties of post-bog soils with bog iron ore of “Stare Bagno” located in the Karpina river valley
MIECHÓWKA A., GĄSIOREK M., JÓZEFOWSKA A., ZADROŻNY R.
s. 164-170
Zawartość węgla biomasy mikrobiologicznej w różnie użytkowanych glebach pogórzy: Śląskiego i Ciężkowickiego
Effect of soil management method on the content of microbial biomass carbon in soils of Śląskie and Ciężkowickie foothills
NIEDŹWIECKI E., WINKLER L., WOJCIESZCZUK M., JARNUSZEWSKI G.
s. 171-177
Kształtowanie się właściwości różnie użytkowanych mad rzecznych w dolinie ujścia Krąpieli do Iny powyżej Stargardu Szczecińskiego. Część I. Warunki hydrologiczne i cechy morfologiczne gleb
Selected properties of variably used alluvial soils located in the Ina river valley near the Krąpiel river mouth to the north of Stargard Szczeciński. Part I. Hydrological conditions and morphological features of soils
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S.
s. 178-185
Uziarnienie gleb aluwialnych w krajobrazie deltowym i dolin rzecznych w świetle klasyfikacji PTG i USDA
Texture of alluvial soils in delta and riverine landscapes in relation to the classifications of the Polish Society of Soil Science (PTG) and USDA
PALUSZEK J.
s. 186-193
Ocena jakości stanu fizycznego gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z utworów pyłowych
Evaluation of physical quality of Luvisols and Phaeozems developed from silt deposits
PALUSZEK J.
s. 194-200
Wpływ polimeru TerraCottem na jakość stanu fizycznego zerodowanej gleby płowej
Effect of the TerraCottem polymer on soil physical quality of eroded Luvisol
PROTASOWICKI M., NIEDŹWIECKI E., CIEMNIAK A., MELLER E., WITCZAK A .
s. 201-207
Właściwości osadów dennych z basenów portowych Szczecina i małych portów w ujściu Odry
Chemical parameters of sediments from harbour basins of Szczecin and small harbours in the Odra river estuary
SĄDEJ W., NAMIOTKO A.
s. 208-216
Zmiany zawartości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej
Changes in the concentration of nutrients in soil fertilized with composts made from municipal waste and urban green waste
SMÓLCZYŃSKI S., ORZECHOWSKI M.
s. 217-226
Gleby stref ekotonowych zagłębień wytopiskowych i stoków w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego
Soils of ecotone zones of meltwater basins and slopes in a young glacial landscape of the Mazurian Lakeland
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S., WOJCIECHOWSKI W.
s. 227-232
Wpływ różnych sposobów użytkowania gruntów na niektóre właściwości gleb
Effect of different land uses on selected properties of the soils
SZAFRANEK A., SKŁODOWSKI P.
s. 233-241
Typologia i właściwości fizykochemiczne gleb wytworzonych z piaskowców dewońskich
Soil classification and physicochemical properties of soils developed from Devonian sandstones
WŁAŚNIEWSKI S.
s. 242-249
Wpływ stosowania popiołów lotnych z węgla kamiennego na plonowanie i skład chemiczny roślin
The effect of application of fly ashes from black coal on the yield and chemical composition of plants
ZAGÓRSKI Z., GRELA-BRZYCHCY S., SIECZKO L.
s. 250-259
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do mikromorfologicznej charakterystyki niektórych cech mikrostruktury w glebach wytworzonych z iłów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich
Application of computer detection in the micromorphological characteristics of some microstructure features of soils developed from Lower Triassic clayey deposits in the Holy Cross Mountains

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam