PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(3)

ANTONKIEWICZ J.
s. 5-12
Właściwości fizykochemiczne odpadów przemysłowych na składowiskach
Physicochemical properties of industrial waste from landfill
BOGACZ A., CHILKIEWICZ M., WOŹNICZKA P.
s. 13-25
Wpływ pożaru na morfologię i właściwości organicznych gleb łąkowych
Impact of fire on morphology and properties of meadow organic soils
CHOJNICKI J., STANKIEWICZ M.
s. 26-36
Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb organicznych w otoczeniu rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”
Morphological and physical-chemical properties of the organic soils in the vicinity of “Stawy Raszyńskie” reservation
JAWORSKA H.
s. 37-44
Ocena uziarnienia wybranych gleb płowych Pradoliny Głogowskiej na podstawie kryteriów PN-R-040033 i PTG 2008 oraz wskaźników sedymentologicznych
Evaluation of the grain size distribution of selected Luvisols from the Głogowska Valley based on PN-R-040033 and PTG 2008 criteria and sedimentological parameters
JONCZAK J.
s. 45-51
Właściwości sorpcyjne i buforowe gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska)
Sorption and buffer properties of soils of spring niches in the Jarosławianka River Valley (Sławieńska Plain)
KABAŁA C., MARZEC M.
s. 52-64
Profilowe i przestrzenne zróżnicowanie uziarnienia gleb płowych wytworzonych z lessów w południowo-zachodniej Polsce
Vertical and spatial diversity of grain-size distribution in Luvisols developed from loess in south-western Poland
KOBIERSKI M.
s. 65-74
Uziarnienie gleb różnych typów wytworzonych z gliny lodowcowej w aspekcie klasyfikacji PTG 2008
Texture of different types of soils formed from glacial till in the aspect of PTG 2008 classification system
KWASOWSKI W., CHOJNICKI J., FALFUS K.
s. 75-86
Fractions and mobility of zinc, copper, lead in the intensively cultivated Luvisols of the Błonie-Sochaczew Plain
Frakcje i mobilność cynku, miedzi i ołowiu w intensywnie użytkowanych glebach płowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
ORZECHOWSKI M. SMÓLCZYŃSKI S.
s. 87-99
Struktura i wodoodporność agregatów gleb aluwialnych w krajobrazie deltowym
Structure and water resistance of aggregates in alluvial soils of delta landscape
RÓŻAŃSKI S.
s. 100-110
Skład granulometryczny różnych typów gleb w aspekcie ich genezy oraz zmian w klasyfikacji uziarnienia
Texture of different types of soils with regard to their origin and changes in textural classification
SMÓLCZYŃSKI S., ORZECHOWSKI M.
s. 111-120
Pojemność wodna i zawartość kationów wymiennych w glebach terenów zrekultywowanych po eksploatacji piasku i żwiru
Water capacity and content of exchangeable cations in the soils of reclaimed sand and gravel post-mine areas

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam