PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(4)

BOGACZ A., SEBZDA T.
s. 5-12
Charakterystyka gleb obszarów bagiennych i zabagnianych w sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica
Characteristics of soils of wetland areas in the neighbourhood of the Legnica copper smelter
CHOJNICKI J., KOWALSKA M.
s. 13-19
Rozpuszczalne formy Zn, Cu, Pb i Cd w czarnych ziemiach uprawnych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
Soluble forms of Zn, Cu, Pb and Cd in cultivated Gleyic Phaeozems of the Błonie-Sochaczew Plain
CHUDECKA J.
s. 20-24
Zawartość metali ciężkich w zanieczyszczonych mechanicznie osadach oczka torfowego
Heavy metals content in mechanically polluted peat-bog sediments
FILIPEK T., GONET S., KUCHARSKI J., MOCEK A.
s. 25-34
Jednostki miar i symbole stosowane w dziedzinie nauk rolniczych
Measure units and symbols used in agricultural sciences
JAMROZ E.
s. 35-41
Wpływ zrębu zupełnego na właściwości związków próchnicznych bielic w rejonie masywu Śnieżnika
Effect of clear-cutting on the properties of humic compounds in podzols in the Śnieżnik Massif region
KACZOREK D.
s. 42-49
Identyfikacja biogenicznego krzemu w glebach z wykorzystaniem badań w mikroskopie świetlnym oraz badań mikrosondą
Identification of biogenic silica in soils with the application of microscope and microprobe analysis
KLIMA K., CHOWANIAK M.
s. 50-56
Oddziaływanie nachylenia stoku na wskaźnik okrywy roślinnej (C) w uprawie buraka pastewnego na erodowanej glebie lessowej
The effect of slope gradient on plant cover index (C) of fodder beet crops grown on eroded loess soil
KOBIERSKI M., WOJTASIK M.
s. 57-64
Zasoby węgla organicznego i nieorganicznego w glebach ornych i użytkowanych sadowniczo wybranych mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego
Organic and inorganic carbon densities in arable and orchard soils in selected mesoregions of the South-Baltic Lakeland
PAPIEROWSKA E., SZATYŁOWICZ J., KURZAWSKI G., ŁACHACZ A.
s. 65-70
Ocena kąta zwilżania gytii detrytusowej
Evaluation of the wetting angle of detritus gyttja
PRĘDECKA A., RUSSEL S., CHOJNICKI J.
s. 71-78
Wpływ doświadczalnego palenia jesiennego traw na biologiczną aktywność gleb łąkowych
Effect of controlled fall grass fire on the biological activity of grassland soils
ROJ-ROJEWSKI S.
s. 79-84
Gleby mułowate - niewyróżniane dotychczas ogniwo w sekwencji gleb na mułowiskach
Muddy-like soils - the undistinguished link in the sequence of soils in mud habitats
ROJ-ROJEWSKI S., HRYNIEWICKA I.
s. 85-90
Wykształcenie profilowe i właściwości fizyczne gleb mułowato-glejowych i madowych w dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec
Profile structure and physical properties of muddy-like and river alluvial soils in Supraśl River valley near Jurowce
SKŁODOWSKI P., BIELSKA A.
s. 91-96
Gleby i ich przydatność rolnicza w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Soils and soil productivity in sustainable rural land development
SMOLIK B., TELESIŃSKI A., LEWANDOWSKA K., BLASZCZYK Ł.
s. 97-103
Ocena możliwości wykorzystania sorbentu naturalnego w redukcji oddziaływania substancji ropopochodnych na aktywność katalazy i peroksydazy w glebie
Assessment of the possibility of applying a mineral absorbent in reducing the influence of oil derivatives on catalase and peroxidase activity in soil
ZAGÓRSKI Z., BRZYCHCY S.
s. 104-112
Kaolinit - wskaźnik litogenezy w glebach wytworzonych z osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich
Kaolinite as an indicator of lithogenetic process in soils developed from lower Triassic sediments in the Holly Cross Mountains
KONECKA-BETLEY K.
s. 113-128
Złożona geneza gleb płowych (lessives)
The complex origin of Luvisols
SKŁODOWSKI P., CHOJNICKI J., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 129-131
Wspomnienie o prof. dr hab. Bohdanie Dobrzańskim dr h.c. mult, w setną rocznicę urodzin (1909-1987)
In memory of Professor Bohdan Dobrzański in the hundredth anniversary of his birth (1909-1987)
GREINERT A.
s. 132-135
Wspomnienie o profesorze Henryku Greinercie (1934-2009)
In memory of Professor Henryk Greinert (1934-2009)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam