PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(3)

BEKIER J., DROZD J., WALENCZAK K.
s. 5-11
Transformacja wybranych substancji hydrofobowych podczas kompostowania odpadów komunalnych
Transformation of selected hydrophobic substances during composting of municipal solid wastes
BIELIŃSKA E.J., FUTA B., LIGĘZA S.
s. 12-17
Relacje pomiędzy zawartością węgla organicznego i aktywnością wybranych enzymów w glebach miejskich
Relationships between organic carbon content and the activity of selected enzymes in urban soils
BIELIŃSKA E.J., FUTA B.
s. 18-26
Wpływ materii organicznej na przemiany biochemiczne w glebach antropogenicznych na składowisku popiołów z elektrowni
Organic matter effect on biochemical transformations in anthropogenic soils in power plant ash dumping ground
BOGACZ A.
s. 27-36
Skład frakcyjny związków próchnicznych organicznych gleb popożarowych w Nadleśnictwie Chocianów
Fractional composition of humic compounds in organic soils affected by fire in Forest Division Chocianów
CIEŚCIŃSKA B., DĘBSKA B.
s. 37-45
Wpływ monokultury żyta i ziemniaka i nawożenia organiczno-mineralnego na skład frakcyjny próchnicy i właściwości spektrometryczne kwasów huminowych
The effect of rye and potato cultivation in monoculture and of organic-mineral fertilization on the fractional composition of humus and the spectrometric properties of humic acids
CIEŚLEWICZ J., KOBIERSKI M.
s. 46-57
Minerały ilaste w osadach dennych wybranych jezior w obrębie mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego
Clay minerals of selected lakes bottom sediments of mesoregions from Pojezierze Południowobałtyckie
DRAB M.
s. 58-66
Wpływ rekultywacji leśnej na zawartość różnych form węgla w gruntach pokopalnianych w Łęknicy
Influence of forest reclamation on different forms of carbon content in post-mining grounds in Łęknica locality
DROZD J., LICZNAR M., BEKIER J.
s. 67-74
Ocena dojrzałości kompostów z odpadów komunalnych na podstawie jakości związków próchnicznych i rożnych form azotu
Estimating maturity of composts from municipal solid wastes based on humic substances quality and different forms of nitrogen
GREINERT A.
s. 75-83
Poprawa właściwości sorpcyjnych gleb jako warunek utrzymania w dobrym stanie terenów zieleni miejskiej
Sorption capabilities improvement as a condition of maintaining the municipal green in good state
JIGAU G., KIRIAK N., WOŁOSZCZUK M.
s. 84-89
Specyfika procesu glebotwórczego i ewolucja gleb w rekultywowanym krajobrazie Międzyrzecza Prut – Dniestr
The features of soil forming process and evolution of soils under conditions of reclamated landscapes in the interriver Prut – Dniestr
KABAŁA C., CHODAK T., GAŁKA B.
s. 90-99
Wpływ genezy osadów oraz procesów pedogenicznych na skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb w dolinie rzeki Dobra
The influence of origin of sediments and pedogenic processes on mineral composition of clay fraction of soils in the valley of Dobra River
KALEMBASA D., BECHER M.
s. 100-106
Kwasy huminowe gleb torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca
Humic acids from mucky-peat soils of the upper valley of Liwiec River
LUTOWSKA M., DZIADOWIEC H.
s. 107-113
Opuszczone mrowiska - enklawy gleb leśnych wzbogacone w próchnicę
The abandoned anthills as humus enriched forest soil areas
MELLER E., SIENKIEWICZ M., NIEDŹWIECKI E., GOŁĘBIOWSKA D.
s. 114-122
Parametry związków próchnicznych gleb pobagiennych wytworzonych na kredzie jeziornej jako wskaźniki ich przynależności systematycznej
Parameters of humic compounds of post-bog soils developed on calcareous chalk as identification criteria of their taxonomy
MOCEK A., OWCZARZAK W., TABACZYŃSKI R.
s. 123-132
Uziarnienie oraz skład mineralogiczny frakcji ilastej czarnych ziem Gniewskich
Particle-size distribution of soils and mineralogical composition of clay fraction in Gniew Phaeozems
PABIN J., BISKUPSKI A., WŁODEK S.
s. 133-138
Zależność wartości krytycznych gęstości i oporów penetrometrycznych od zawartości iłu koloidalnego, węgla organicznego i wilgotności gleby
Dependence of the values of critical bulk densities and penetrometric resistances on the contents of clay, organic carbon and soil moisture
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S., CIEŚCIŃSKA B., GWIŻDŻ M.
s. 139-144
Właściwości materii organicznej poziomu powierzchniowego gleb antropogenicznych w rejonie Bełchatowa
Organic matter properties in the surface layer anthropogenic soils in Bełchatów region

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam