PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2008 - 59(3/4)

BARTMIŃSKI P., KLIMOWICZ Z.
s. 7-16
Właściwości sorpcyjne czarnych ziem Kotliny Sandomierskiej wytworzonych z różnych skał macierzystych
Sorptive properties of the Sandomierska Basin Phaeozems developed from differentiated parent material
BECHER M., KALEMBASA D.
s. 17-22
Charakterystyka kwasów huminowych w leśnych glebach rdzawych na Nizinie Południowopodlaskiej
The properties of humic acids in forest Dystric Arenosols located on South Podlasie Lowland
BIENIEK A., BIENIEK B.
s. 23-30
Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna
Heavy metals in soils along traffic arteries of Olsztyn
BOGACZ A., OCHEJ A., NIEMIROWSKA I.
s. 31-40
Właściwości gleb organicznych wybranych obszarów Gór Bialskich
Organic soil properties in selected areas in Bialskie Mountains
BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ M.
s. 41-50
Bilans węgla organicznego i azotu we frakcjach granulometrycznych gleby aluwialnej
Balance of organic carbon and nitrogen in the granulometric fractions of alluvial soil
GAŁKA M., KALISZ B.
s. 51-61
Szczątki roślin kopalnych w glebach mułowych Sandru Mazursko-Kurpiowskiego
Plant macrofossils in mud soils of Mazursko-Kurpiowski Outwash Plain
GRABOWSKI K., BIENIEK A., GRZEGORCZYK S.
s. 62-71
Zróżnicowanie gleb i zbiorowisk łąkowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego doliny Narwi w rejonie Kalinowa
Differentiation of soil and meadow communities in Łomża Landscape Park of Narew River Valley at Kalinowo area
KABAŁA C., GAŁKA В., KARCZEWSKA A., CHODAK T.
s. 72-80
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w glebach różnych zbiorowisk leśnych w dolinie rzeki Dobra
Distribution of trace elements in soils under various forest stands in the Dobra River Valley
KABAŁA C., MEDYŃSKA A., CHODAK T., JEZIERSKI P., GAŁKA B.
s. 81-88
Zmiany zawartości miedzi i arsenu w glebach wokół składowiska odpadów po flotacji rud miedzi w 12-letnim cyklu badań monitoringowych
Changes of copper and arsenic concentrations in soils surrounding copper ore tailings impoundment in 12-year long cycle of monitoring investigation
KALISZ B., ŁACHACZ A.
s. 89-96
Morfologia i systematyka gleb mułowych w dolinie Omulwi i Rozogi na Równinie Kurpiowskiej
Morphology and classification of mud soils in Omulew and Rozoga River Valleys in Kurpie Plain
KARCZEWSKA A., KABAŁA C., GAŁKA В., KOCAN K., ORŁÓW K.
s. 97-107
Zmiany rozpuszczalności miedzi, ołowiu i cynku oraz ich pobieranie przez kukurydzę w doświadczeniu nad zastosowaniem indukowanej fitoekstrakcji z gleb zanieczyszczonych emisjami hut miedzi
The changes in solubility of copper, lead, and zinc as well as their uptake by maize in a pot experiment on induced phytoextraction to be applied to soils polluted by copper smelters
KASZUBKIEWICZ J., TASZ W., ANDRZEJCZAK M.
s. 108-114
Zawartość makroelementów w materiale zmywanym i w erodowanych glebach Kotliny Kłodzkiej
Macroelements content in flushed material and in eroded soils from „Kotlina Kłodzka”
KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J.
s. 115-121
Właściwości gleb wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy
Properties of soils in chosen forest habitats of Landscape Park of “Jezierzyca River Valley”
KIEPUL J.
s. 122-127
Analiza zmienności gleby oraz plonów roślin w warunkach pola produkcyjnego
Analysis of variability of soil and plant yields in conditions of the production field
KIRYLUK A.
s. 128-133
Zawartość metali ciężkich w glebie i wybranych roślinach trawników przyulicznych aglomeracji białostockiej
Heavy metals content in soil and selected plants of lawns located next to the road in Białystok agglomeration
KOĆMIT A., TOMASZEWICZ T., PODLASIŃSKI M.
s. 134-141
Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na gleby średnie i ciężkie w warunkach Pomorza Zachodniego. Cz. I. Typologia gleb
Effects of the intensive agricultural use on the medium and heavy soils in Western Pomerania. Part I. Typology of soils
KOĆMIT A., TOMASZEWICZ T., PODLASIŃSKI M., BŁAŻEJCZAK D.
s. 142-151
Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na gleby średnie i ciężkie w warunkach Pomorza Zachodniego. Cz. II. Rozwój procesów degradacji
Effects of the intensive agricultural use on the medium and heavy soils in Western Pomerania. Part II. Processes of degradation
KORZENIOWSKA J., STANISŁAWSKA-GLUBIAK E.
s. 152-159
Przydatność niektórych roztworów ekstrakcyjnych do oceny zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie
Usefulness of some extractants for determination of the phytoavailable microelements in soil
KOWALKOWSKI A., DEGÓRSKI M.
s. 160-174
Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej
Indication of the paleo- and actual environments sequences shaping the textural features on the quartz sand grain surfaces by using the scanning electron microscopy
ŁABAZ B., BOGACZ A., CYBULA M.
s. 175-184
Właściwości substancji humusowych czarnych ziem w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”
Humic substances properties of Phaeozems in Landscape Park „Dolina Baryczy”
MALINOWSKI R.
s. 185-194
Charakterystyka właściwości chemicznych wybranych gleb Parku Narodowego „Ujście Warty”
Characteristics of chemical properties of soils of the National Park „Ujście Warty”
MARZEC M., KABAŁA C.
s. 195-205
Wpływ uziarnienia, substancji organicznej i odczynu na zawartość wymiennych form żelaza i manganu w różnych typach gleb leśnych
Texture, organic matter and soil reaction influence on the concentration of exchangeable iron and manganese in various types of forest soils
MARZEC M., KABAŁA C.
s. 206-214
Gleby rdzawe i brunatne kwaśne wytworzone ze zwietrzelin granitów w Sudetach - Morfologia, właściwości i systematyka
Brunic regosols and dystric cambisols developed of granite regolithes in the Sudety Mountains - Morphology, properties and classification
NIEDŹWIECKI E., NOWAK A., FRIEDRICH S, MICHALCEWICZ W., WOJCIESZCZUK T., MELLER E.
s. 215-225
Oddziaływanie wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie na właściwości chemiczne i mikrobiologiczne gleb
Effect of municipal waste dumping site in Sierakowo on soil chemical and microbiological properties
OLESZCZUK R., SZATYŁOWICZ J., GNATOWSKI T., BRANDYK T.
s. 226-235
Analityczny opis krzywych kurczenia w wybranych utworach murszowych
The analytical description of shrinkage curves in selected muck deposits
ORZECHOWSKI M.
s. 236-242
Właściwości gleb erodowanych i deluwialnych na Pojezierzu Mazurskim i Nizinie Sępopolskiej
The properties of eroded and deluvial soils in the Mazurian Lakeland and the Sępopolska Plain
PABIN J., BISKUPSKI A., WŁODEK S.
s. 243-248
Zależność niektórych właściwości fizycznych gleby i plonowania roślin od sposobu uprawy roli
Dependence of some soil physical properties and plant yielding on tillage mode
RYCHCIK B., SADOWSKI T., ŁACHACZ A.
s. 249-255
Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby w okresie przestawiania uprawy roślin na system rolnictwa ekologicznego
Changes of physico-chemical properties of soil during the conversion of crop cultivation to the ecological system
SEWERNIAK P.
s. 256-262
Wstępne wyniki badań nad wpływem uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce
Preliminary studies on effect of soil texture on Scots pine stand quality class in south-western Poland
SMÓLCZYŃSKI S.
s. 263-268
Sekwencja i właściwości gleb w katenie leśnej Babięta na Pojezierzu Mrągowskim
Sequence and properties of soils at a forest catena of Babięta in the Mrągowo Lakeland
STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., KORZENIOWSKA J., SIENKIEWICZ-CHOLEWA U.
s. 269-275
Zawartość i rozmieszczenie przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie w zależności od systemu uprawy roli
Concentration and distribution of available forms of P, K, Mg in soil in relation to a tillage system
TURBIAK J., MIATKOWSKI Z.
s. 276-283
Ocena tempa mineralizacji organicznych związków azotu w głęboko odwodnionych glebach torfowo-murszowych
Assessment of mineralization rate of nitrogen organic compounds in deeply drained peat-muck soils
WŁODARCZYK М., SAMMEL A.
s. 284-289
Wpływ wielkości dawki herbicydu triazynowego na jego trwałość w glebie lekkiej przy dodatku adiuwantu Olejan 85 EC
Influence of triazine herbicide dose (also together with adjuvant Olejan 85 EC) on its duration time in light soil
WOLSKI J.
s. 290-297
Trwałość śladów dawnej gospodarki rolnej na nieużytkowanych współcześnie stokach w Bieszczadach Wysokich
Persistence of ancient arable cultivation marks on currently non-used slopes in high Bieszczady Mountains
ZADROŻNY P., MIECHÓWKA A.
s. 298-302
Bielicowanie jako czynnik warunkujący rozmieszczenie siarki w profilu glebowym
Podzolization as a factor conditioning sulphur distribution in the soil profile
MERCIK S.
s. 303-305
Wspomnienie o profesorze Stanisławie Moskalu (1921-2008)
In memory of Professor Stanisław Moskal (1921-2008)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam