PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2008 - 59(2)

BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G.
s. 7-11
Możliwości wykorzystania wełny mineralnej Grodan do kształtowania właściwości sorpcyjnych gleb zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha
Possibilities of application of mineral wool Grodan to form sorption properties of devastated soils in the process of sulphur uptake with Frash method
BIELIŃSKA E.J., LIGĘZA S., PRANAGAL J.
s. 12-17
Zmiany krajobrazu na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki pod wpływem leśnej rekultywacji docelowej
Changes in the landscape of the outer waste heap of sulphur mine caused by forest land reclamation
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
s. 18-24
Dynamika uwilgotnienia gleby w zasięgu leja depresji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego – Bełchatów
Soil moisture dynamics within the depression sink of brown coal open mine at Bełchatów
CHOIŃSKI A., PTAK M.
s. 25-31
Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski
The Wielkopolska lakes shrinkage against the background of Poland
DRZYMAŁA S., SPYCHALSKI W., WALNA В.
s. 32-38
Skład roztworów glebowych przy różnym użytkowaniu gleb w strefie oddziaływania kwaśnych opadów
Composition of soil solutions at different land utilisation in the area of acid rain occurrence
GAJEWSKI P, OWCZARZAK W., KACZMAREK Z.
s. 39-47
Pojemność wodna oraz zdolności retencyjne gleb hydrogenicznych Doliny Grójeckiej
Water capacity and retention capability of hydrogenic soils in the Grójecka Valley
GILEWSKA M.
s. 48-55
Morfogenetyczna działalność górnictwa odkrywkowego w rejonie Konina i Turka
Morphogenetic coal mining activities in Konin and Turek region
GILEWSKA M., OTREMBA K.
s. 56-61
Wpływ warunków meteorologicznych na plonowanie zbóż ozimych uprawianych na glebach tworzących się na obszarach pogórniczych
Influence of meteorological factors on the yields of winter cereal cultivated on soils formed in post mining areas
GRZELAK M., KACZMAREK Z., RYBCZYŃSKI P.
s. 62-67
Roślinność muraw napiaskowych na terenie kopalni kruszywa naturalnego „Walkowice” na tle form rzeźby i warunków glebowych
Sand turf flora in the area of ‘Walkowice’ natural aggregates mine set against soil and geological conditions
KACZMAREK Z., JAKUBUS M., OWCZARZAK W., GAJEWSKI P
s. 68-77
Fizyczne i chemiczne właściwości gleb mineralnych przewidzianych do przejęcia przez odkrywkową kopalnię węgla brunatnego w Koninie. Cz. I. Właściwości fizyczne
Physical and chemical properties of mineral soils provided for taking over by open cast brown coal mine in Konin. Part I. Physical properties
JAKUBUS M., KACZMAREK Z.
s. 78-84
Fizyczne i chemiczne właściwości gleb mineralnych przewidzianych do przejęcia przez odkrywkową kopalnią węgla brunatnego w Koninie. Cz. II. Właściwości chemiczne
Physical and chemical properties of mineral soils provided for taking over by open cast brown coal mine in Konin. Part II. Chemical properties
KALEMBASA D., PAKUŁA K., BECHER M, JAREMKO D.
s. 85-92
Frakcje metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż obwodnicy miasta Siedlce
Heavy metals fractions in soils situated along the Siedlce ring road
KALEMBASA S., GODLEWSKA A., WYSOKIŃSKI A.
s. 93-97
Skład chemiczny popiołów z węgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania
The chemical composition of ashes from brown coal and hard coal in the context of their agricultural utilization
KALEMBASA D., BECHER M.
s. 98-103
Węgiel i azot we frakcjach materii organicznej gleb torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca
Carbon and nitrogen in organic matter fractions of Histosols located in upper valley of Liwiec river
KĘDZIORA A.
s. 104-118
Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych
Water balance of Konin strip mine landscape in changing climatic conditions
KOMISAREK J., KOZŁOWSKI M.
s. 119-129
Zastosowanie modelu symulacyjnego SWAP do określania uwilgotnienia gleb o opadowo-retencyjnym reżimie wodnym
Application of SWAP model for the evaluation of water content in the soils with percolative water regime
KOMISAREK J.
s. 130-138
Zmienność czasowa zawartości wody w strefie korzenienia roślin w glebie płowej zaciekowej opadowo-glejowej
Temporal variability of water content in the plant rooting zone of Haplic Glossudalfs
KRYSZAK J., KRYSZAK A., KLARZYŃSKA A.
s. 139-146
Walory przyrodniczo-użytkowe łąk doliny Noteci w rejonie odkrywki węgla brunatnego „Lubstów”
The natural and usefulness values of meadows in the Noteć river valley in the neighbourhood of Lubstów lignite pit
KUCHARSKI J., WYSZKOWSKA J., BOROWIK A.
s. 147-153
Przebieg procesu nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej fluorenem
Nitrification processes in soil contaminated with fluorene
ŁOPATKA A., STUCZYŃSKI T.
s. 154-161
Zastosowanie modelu FAO56 do oszacowania spadku plonów wywołanego suszą na terenie Polski
Applying FAO56 model to assess yield loss caused by drought in Poland
NIETRZEBA-MARCINONIS J.
s. 162-169
Wpływ roślinności na dynamikę procesów glebotwórczych na zwałowisku turoszowskim
Plant cover influence on the dynamics of the soil-forming processes on Turoszów dumping ground
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., WYRZYKOWSKI A.
s. 170-176
Właściwości gleb na zrekultywowanych terenach po eksploatacji piasku i żwiru w kopalni „Sarnowo” w województwie mazowieckim
Soil properties of reclaimed sites of sand and gravel post-mine “Sarnowo” in mazowieckie voivodeship
OWCZARZAK W., МОСЕK A., KACZMAREK Z., GAJEWSKI P.
s. 177-190
Ocena stopnia degradacji naturalnej i antropogenicznej gleb w obszarze odwadniającego oddziaływania odkrywki węgla brunatnego Drzewce
The evaluation of natural and anthropogenic degradation of soils in the area of dehydration influence of Drzewce lignite pit
PABIN J., WŁODEK S., BISKUPSKI A.
s. 191-195
Oddziaływanie głębokiego odwodnienia odkrywki KWB Bełchatów na uwilgotnienie gleby
The influence of the deep drainage of the brown coal strip mine at Bełchatów on soil water content
SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K.
s. 196-200
Aktywność ureazy w glebach antropogenicznie wzbogaconych w związki siarki
Urease activity in soils anthropogcnically enriched in sulphur compounds
SPYCHALSKI W., GILEWSKA M., OTREMBA K.
s. 201-206
Uziarnienie i skład chemiczny gleby wytworzonej z osadów pogórniczych KWB „Konin”
Texture and elemental composition of soil formed from postmining grounds
SPYCHALSKI W., GILEWSKA M.
s. 207-214
Wybrane właściwości chemiczne gleby wytworzonej z osadów pogórniczych
Some chemical properties of soil formed from postmining grounds
STACHOWSKI P., SZAFRAŃSKI C., KOZACZYK P.
s. 215-222
Kształtowanie się zasobów wodnych w zrekultywowanych rolniczo terenach pogórniczych
The dynamics of water reserves on the agriculturally recultivated postmining grounds
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S.
s. 223-229
Ocena warunków siedliskowych pod nasadzeniami drzew na rekultywowanym składowisku popiołów elektrownianych
Estimation of habitat conditions under trees planted on reclaimed power plant ash dumps
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
s. 230-235
Wilgotność gleby w rejonie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów
Soil moisture in the region o f brown coal strip mine at Bełchatów
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI M., KUCHARSKI J., BOROWIK J.
s. 236-243
Aktywność biologiczna gleby zanieczyszczonej cynkiem
Biological activity in soil contaminated with zinc

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam