PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2008 - 59(1)

BROŻEK S., ZWYDAK M., LASOTA J.
s. 7-17
Liczbowy indeks troficznych odmian podtypów gleb bielicowych i rdzawych
Numerical index of trophic variants of podzols and arenosols subtypes
ANTONKIEWICZ J.
s. 18-28
Wpływ komunalnego osadu ściekowego, popiołu paleniskowego, torfu i ich mieszanin na właściwości fizykochemiczne oraz zawartość metali ciężkich w glebie
Influence of municipal sewage sludge, incineration ash, peat and their mixtures on physicochemical properties and the heavy metals content in soil
BIELIŃSKA E.J., DOMŻAŁ H.
s. 29-36
Zmiany ekochemicznego stanu gleb leśnych w obszarze oddziaływania zakładów azotowych „Puławy” S.A.
Changes in the ecochemical condition of forest soils in the influence area of Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
s. 37-42
Wpływ różnych systemów uprawy roli i mulczowania gleby na plonowanie roślin i wybrane wskaźniki architektury łanu
The influence of different systems of tillage and mulching of soil on yielding of crops and selected indices of canopy architecture
BOGACZ A., ŁABAZ B., DĄBROWSKI P.
s. 43-51
Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w parku krajobrazowym „Dolina Baryczy”
Selected physical and physico-chemical properties of Phaeozems in Landscape Park „Dolina Baryczy”
BOROWSKA K., KOPER J., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 52-59
Zawartość selenu w wybranych typach gleb Pomorza i Kujaw na tle aktywności peroksydaz
The selenium content in selected soil types of Pomorze and Kujawy Region in relation to peroxidases activity
DEGÓRSKI M., KOWALKOWSKI A.
s. 60-68
Buforowość i przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźniki warunków rozwoju gleb bielicowych
Buffering capacity and electrolytic conductivity as indicators of the conditions of podzolic soils development
DOMAŃSKA J.
s. 69-75
Rozpuszczalne formy niklu w wybranych profilach gleb Lubelszczyzny
Soluble forms of nickel in several soils profiles of Lublin Region
DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K.
s. 76-83
Porównanie opadu roślinnego w równowiekowych plantacjach topoli Hybryda 275 i Robusta
Comparison of plant litter fall in two poplar plantations of Hybryda 275 and Robusta
JAWORSKA H., KOBIERSKI M., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 84-89
Kationowa pojemność wymienna i zawartość kationów wymiennych w glebach płowych o zróżnicowanym uziarnieniu
Cation exchange capacity and the content of exchangeable cations in Luvisols of various texture
KABAŁA C., BOGACZ A., WAROSZEWSKI J., OCHYRA S.
s. 90-99
Wpływ pokryw stokowych na morfologię i właściwości bielic subalpejskiego piętra Karkonoszy
Influence of slope cover-beds structure on the morphology and properties of podzols in subalpine zone of the Karkonosze Mts.
KALEMBASA D., GODLEWSKA A., JAREMKO D.
s. 100-105
Zawartość siarki siarczanowej w glebach wokół składowiska odpadów komunalnych
The content of sulphate sulphur in the soils located around dump of municipal wastes
KARCZEWSKA A., BORTNIAK M.
s. 106-111
Chrom i inne metale ciężkie w glebach wrocławskich terenów wodonośnych w sąsiedztwie hałdy żużla żelazochromowego w Siechnicach
Chromium and other heavy metals in soils in the area of Wrocław water infiltration fields in the vicinity of ferrochromic slag dump in Siechnice
KOPER J., LEMANOWICZ J.
s. 112-117
Oddziaływanie zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem mineralnym na kształtowanie się zawartości węgla, azotu i fosforu oraz aktywności fosfatazy kwaśnej w poziomie A gleby płowej
The impact of differentiated fertilization with manure and mineral nitrogen on carbon, nitrogen and phosphorus content as well as acid phosphatase activity in A horizon of Luvisols
KRYSIAK A., KARCZEWSKA A.
s. 118-127
Formy arsenu w zanieczyszczonych glebach rejonu Złotego Stoku w świetle sekwencyjnej ekstrakcji
Arsenic forms in contaminated soils in the area of Zloty Stok - as examined by sequential extraction
KWIATKOWSKA J., MACIEJEWSKA A.
s. 128-133
Wpływ rodzajów substancji organicznej na właściwości fizykochemiczne gleby i zawartość węgla organicznego
Influence of organic matter forms on physico-chemical properties of soil and content of organic carbon
LEMKOWSKA В., SOWIŃSKI P.
s. 134-140
Ewolucja „rędzin pojeziornych” w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego
Evolution of “post-lake rendzinas” in the landscape of the Mazurian Lakeland
LICZNAR M., LICZNAR S.
s. 141-148
Wpływ sposobów utrzymywania gleby w sadzie jabłoniowym na wybrane elementy żyzności
Influence of soil treatment in apple-tree orchard on selected elements of fertility
MALCZYK P., KOBIERSKI М., JAWORSKA H., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 149-154
Zależności między wybranymi właściwościami gleb i pojemnością buforową w glebach uprawnych regionu Kujaw i Pomorza
Relationships between selected soil properties and buffer capacity in arable soils from Kujawy-Pomorze Region, Poland
NICIA P., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 155-160
Ogólna charakterystyka gleb torfowych mezotroficznych młak górskich
General characteristics of peat soils of mountain mesotrophic low sedge fens
PAKUŁA K., KALEMBASA D.
s. 161-166
Frakcje fosforu w leśnych glebach płowych Niziny Południowopodlaskiej
Fractions of phosphorus in the forest Luvisols of the south Podlasie Lowland
PALUSZEK J., ŚWICA M.
s. 167-175
Porównanie właściwości wodno-powietrznych gleby sadu jabłoniowego w dwóch systemach pielęgnacji
Comparison of water-air properties of apple orchard soil in two soil management systems
PALUSZEK J., ŻEMBROWSKI W.
s. 176-182
Ocena przydatności polimeru AgroHydroGel do ulepszania struktury erodowanych gleb lessowych
Suitability assessment of polymer AgroHydroGel for improvement of structure of eroded loess soils
PAWLUCZUK J.
s. 183-191
Mineralizacja organicznych związków azotu w glebach murszowych Łąk Dymerskich na Pojezierzu Mrągowskim
Mineralization of organic nitrogen compounds in muck soils of Łąki Dymerskie at Mrągowo Lake District
SAMMEL A., NIEDŹWIECKI E., MELLER E.
s. 192-197
Właściwości fizyczne gleb murszastych Równiny Odrzańsko-Zalewowej
Physical properties of muckous soils within the Odra-River Flooded Plain
SIWIK-ZIOMEK A., KOPER J.
s. 198-202
Aktywność arylosulfatazy oraz zawartość rożnych form siarki w glebie po modyfikacji nawożenia
Arylsulphatase activity and sulphur content in a soil after modification of fertilization
STRĄCZYŃSKI S., SZTUDER H.
s. 203-208
Wpływ stosowania nawozów płynnych na skład chemiczny wód glebowo-gruntowych
Effect of application of fluid fertilizers on chemical composition of soil-ground waters
SZTUDER H., STRĄCZYŃSKI S.
s. 209-214
Wpływ technik aplikacji nawozów na zawartość mineralnych związków azotu w glebie
Effect of fertilizer application techniques on mineral nitrogen content in soil
WEBER R.
s. 215-220
Zmiany gęstości objętościowej, zwięzłości i wilgotności gleby w zależności od sposobu uprawy i terminu siewu pszenicy ozimej
Changes in soil density, compaction and moisture depending on the mode of tillage and the term of winter wheat sowing
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
s. 221-225
Dynamika uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby przy różnych sposobach uprawy roli
Dynamics of moisture contents in the upper soil layer at different systems of tillage
WRÓBEL S., PABIN J.
s. 226-232
Wpływ systemu uprawy roli na zawartość makroskładników w glebie i roślinach kukurydzy uprawianej w monokulturze
Effect of tillage system on macronutrient content in soil and maize plants cultivated in monoculture

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam