PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2007 - 58(3/4)

BLUM W.E.H.
s. 5-8
Gleba w czasie i przestrzeni - formy energii zaangażowane w procesy glebowe
Soil in space and time - Forms of energy involved in soil processes
MERMUT H.R.
s. 9-14
Gleby a utrzymanie życia człowieka
Soils and man sustaining life
GONET S.S.
s. 15-26
Materia organiczna w Tematycznej Strategii Ochrony Gleb Unii Europejskiej
Organic matter in the European Union Thematic Strategy on Soil Protection
SKŁODOWSKI P., CHOJNICKI J.
s. 27-37
70 lat Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
70 years of the Polish Soil Science Society
BOMZE K., RUTKOWSKA В., SZULC W.
s. 38-42
Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku pospolitym (Taraxacum officinale) w zależności od odległości od trasy komunikacyjnej
The content of trace metals in dandelion (Taraxacum officinale) depending on the distance from the transport route
BROŻEK S., ZWYDAK M., LASOTA J.
s. 43-51
Gleby borów sosnowych świeżych Leucobryo-Pinetum i Peucedano-Pinetum na obszarze niżu Polski
Soils of fresh pine forests Leucobryo-Pinetum and Peucedano-Pinetum in Lowland in Poland
CHARZYŃSKI P., BEDNAREK R., HULISZ P.
s. 52-58
Pozycja systematyczna polskich gleb w międzynarodowej klasyfikacji - WRB 2006
Systematic position of Polish soils in international classification WRB 2006
CHODAK T., KASZUBKIEWICZ J.
s. 59-67
Fosfor w erodowanych glebach wapniowcowych i brunatnoziemnych Sudetów Środkowych
Phosphorus in eroded carboniferous soils and acid brown soils in the Central Sudety Mountains
DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K.
s. 68-77
Masa, dynamika i skład chemiczny opadu roślinnego w różnowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej Hybryda 275
Mass, dynamics and chemical composition of litter fall in age differentiated plantations of poplar clone Hybryda 275
GAJEWSKI P., KACZMAREK Z., OWCZARZAK W., GRZELAK M.
s. 78-83
Współczynnik filtracji w glebach płowych wytworzonych z glin zwałowych równiny dennomorenowej
Saturated hydraulic conductivity in the Luvisols formed from the bottom moraine loams
JANKIEWICZ U.
s. 84-94
Wpływ warunków hodowli na poziom aktywności endopeptydazy syntetyzowanej przez glebowe bakterie Pseudomonas fluorescens
Effect of culture conditions on the level of endopeptidase activity by soil bacteria Pseudomonas fluorescens
KOŁODZIEJ В., BRYK M., SERZYSKO T.
s. 95-101
Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej gleby płowej
Effect of freezing on air properties of compacted lessive soil
PALUSZEK J., ŻEMBROWSKI W.
s. 102-109
Oddziaływanie poliakrylanu sodu na właściwości wodne i powietrzne erodowanej gleby płowej wytworzonej z lessu
Influence of sodium polyacrylate on water and air properties of eroded Luvisol developed from loess
SAPEK A.
s. 110-118
Przyczyny zwiększania się zasobów fosforu w glebach polskich
Reasons for the increasing of phosphorus pool in Poland's soils
SLEPETIENE A., LIAUDANSKIENE I., VELYKIS A., SATKUS A.
s. 119-125
Węgiel organiczny w glebie w granulodensimetrycznych i chemicznych frakcji gleby w rolnictwie zrównoważonym
Soil organic carbon in granulodensimetric and chemical fractions of soil in sustainable agriculture
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S.
s. 126-131
Charakterystyka gleb industrioziemnych pod nasadzeniami brzozy brodawkowatej
Characterisation of industrial soils under cultures of silver birch
ŚWICA M., PALUSZEK J.
s. 132-140
Porównanie struktury gleby sadu jabłoniowego w dwóch systemach pielęgnacji
Comparison of apple orchard soil structure in two soil management systems
ŚWIERCZ A.
s. 141-150
Antropogeniczne zmiany właściwości chemicznych gleb na wybranych powierzchniach Obniżeń Chęcińskich
Anthropogenic changes in chemical properties of soils on selected areas of the Chęcińskie Lowland
WÓJCIK J., KRZAKLEWSKI W.
s. 151-159
Akumulacja materii organicznej w inicjalnych glebach na zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego „Adamów”
Accumulation of organic matter in the initial soils on the external waste heap of the „Adamów” lignite mine
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., CHOJNICKI J.
s. 160-162
Wspomnienie - Dr hab. Elżbieta Janowska (1948-2007)
In memory of Associate Professor Elżbieta Janowska (1948-2007)
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 163-164
27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowa konferencja naukowa „Gleba w czasie i przestrzeni”
27th Congress of the Polish Society of Soil Science and International scientific conference “Soil in time and space”

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam