PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2007 - 58(1/2)

BIENIEK A., GRABOWSKI K.
s. 5-11
Skutki ewolucji gleb murszowych w krajobrazie sandrowym na przykładzie obiektu Głuch
The effects of mucky soil evolution in the outwash landscape as exemplified by the Głuch complex
BIENIEK B., KARWOWSKA J., BIENIEK A.
s. 12-23
Właściwości chemiczne ekstensywnie użytkowanych gleb murszowych na torfowisku „Siódmak”
Chemical properties of extensively utilized muck soils in the “Siódmak” peatland
HALAREWICZ A., KOSZELNIK-LESZEK A.
s. 24-32
Wpływ siedliska na rozwój i skład chemiczny orlicy pospolitej, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
The effect of habitat on development and chemical composition of bracken fern, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
KABAŁA C., MARZEC M.
s. 33-44
Niektóre konsekwencje zmiany klasyfikacji uziarnienia gleb
Some consequences of change in soil texture classification
KACZMAREK Z., GAJEWSKI P., OWCZARZAK W., GRZELAK M.
s. 45-52
Wybrane właściwości fizyczne i wodne gleb płowych wytworzonych z glin zwałowych równiny dennomorenowej (Würm)
Some physical and water properties of Luvisols formed from the bottom moraine loams (Würm)
KOĆMIT A., CHUDECKA J., TOMASZEWICZ T., RACZKOWSKI В., PODLASIŃSKI М.
s. 53-62
Stan żwirowiska w pierwszym roku po rekultywacji popiołami lotnymi
The state of gravel heap in first year after reclamation with fly-ashes
KOSZELNIK-LESZEK A.
s. 63-68
Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i w Silene vulgaris na hałdzie odpadów serpentynitowych
Content of selected heavy metals in soil and Silene vulgaris in serpentine spoil
ŁABAZ В.
s. 69-83
Skład frakcyjny próchnicy czarnych ziem okolic Wrocławia
Fractional composition of humus in black earths in Wroclaw district
PRANAGAL J., OLESZCZUK P.
s. 84-92
Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wierzchniej warstwie wybranych gleb lessowych
Influence of intensive agricultural use on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface layer of selected loess soils
PRĘDECKA A., RUSSEL S.
s. 93-98
Wpływ wybranych środków gaśniczych na mikroflorę gleby
Influence selected foam extinguishing agents on the soil microflora
SAPEK A., SAPEK В.
s. 99-108
Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie łąkowej na tle zróżnicowanego nawożenia azotem
Changes of the mineral nitrogen content in meadow soil on the background of differentiated nitrogen fertilization
SAPEK В., KALIŃSKA D.
s. 109-120
Mineralizacja związków azotu i fosforu w glebie użytkowanej i nieużytkowanej łąki
Mineralization of nitrogen and phosphorus compounds in the soil of agriculturally used and not used meadow
HULISZ P.
s. 121-129
Propozycje systematyki gleb zasolonych występujących w Polsce
Proposals of systematics of Polish salt-affected soils
CHOJNICKI J.
s. 131-132
Wspomnienie - Docent Ignacy Łakomiec (1921-2006)
In memory of Associate Professor Ignacy Łakomiec (1921-2006)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam