PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2006 - 57(3/4)

BECHER M., KALEMBASA D.
s. 5-12
Charakterystyka bituminów leśnych gleb rdzawych i bielicowych na Nizinie Południowopodlaskiej
Charakterystyka bituminów leśnych gleb rdzawych i bielicowych na Nizinie Południowopodlaskiej
CZARNOWSKA K., NOWAKOWSKI W.
s. 13-17
Zmiany zawartości Fe, Mn, Zn, Cu, Pb w trawach zieleńców Warszawy
Changes in the content of Fe, Mn, Zn, Cu, Pb in grasses from lawns of Warsaw
FRANKOWSKA-ŁUKAWSKA J., CHACHULSKI Ł.
s. 18-36
Typy gleb i zespoły roślinne powyżej wtórnej granicy lasu na połoninach w paśmie Czarnohory
Soil types and plant associations above the secondary forest border on poloninas in Chernohora Mountains
JOŹWIAKOWSKI K., MARZEC М., OBROŚLAK R.
s. 37-43
Zmiany stanu jakości wód powierzchniowych w dolinie rzeki Ciemięgi w latach 1999-2004
Changes of surface water quality in the valley of Ciemięga River in 1999-2004
KALEMBASA D., BECHER M.
s. 44-54
Węgiel i azot w wydzielonych frakcjach materii organicznej leśnych gleb rdzawych i bielicowych Niziny Południowopodlaskiej
Carbon and nitrogen in separated fractions of organic matter in forest Haplic Arenosols and Haplic Podzols of south Podlasie Lowland
KAŹMIEROWSKI C., SPYCHALSKI M., KACZMAREK Z.
s. 55-65
Dokładność pośrednich metod estymacji współczynnika filtracji w wybranych glebach Wielkopolski
Accuracy of the indirect methods of hydraulic conductivity estimation in selected soils of Wielkopolska province
KOŁODZIEJ B., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., JOŃCA M.
s. 66-71
Właściwości powietrzne gleby rekultywowanej na terenie po kopalni siarki
Air properties of reclaimed soil on the area of abandoned sulphur mine
NOWOROLNIK K., TERELAK H.
s. 72-79
Wpływ agrochemicznych właściwości gleb na plon ziarna i białka jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki
The effect of soil properties on grain and protein yields of spring barley, oats and their mixture
OLESZCZUK P., BARAN S.
s. 80-89
Zastosowanie biotestów do oceny zanieczyszczenia gleb przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Application of biotests to evaluation of soil contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons
PASZKO T.
s. 90-96
Wpływ konkurencyjnych oddziaływań Cr3+ i Cu2+ z Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ lub Zn2+ na wielkość ich sorpcji oraz desorpcji w glebie
Influence of competitive interactions of Cr3+ and Cu2+ with Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ or Zn2+ on the volume of their sorption and desorption in a soil
PIETRZYKOWSKI M.
s. 97-105
Właściwości gleb powstających na rekultywowanych i pozostawionych sukcesji terenach wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych
Properties of soils formed on reclaimed areas and areas left for succession on abandoned sand excavation
RUSEK A.
s. 106-116
Aktywność dehydrogenaz w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym w polowym doświadczeniu lizymetrycznym
Dehydrogenase activity in soils polluted by diesel oil in a field lysimeter experiment
SKORBIŁOWICZ E.
s. 117-126
Wpływ rodzaju zlewni na stężenia ołowiu, cynku i miedzi w osadach dennych wybranych dopływów górnej Narwi
Influence of type of drainage basin on concentrations of lead, zinc and copper in bottom sediments selected tributaries of upper Narew
SKORBIŁOWICZ M.
s. 127-134
Ocena wpływu rodzaju oraz intensywności źródeł zanieczyszczeń wód rzeki Supraśl
Evaluation of pollution sources influence on river Supraśl water
WOLNA-MARUWKA A., SAWICKA A.
s. 135-143
Aktywność oddechowa gleby nawożonej osadem ściekowym
Respiration activity in the soil fertilised with sewage sludge
ZUBALA T., WĘGOREK T., PATRO M.
s. 144-150
Zmiany użytkowania gleb silnie urzeźbionej zlewni w aspekcie ochrony krajobrazu
The soil use changes in high relief catchment in aspect of the landscape conservation
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OKOŁOWICZ M., ZAGÓRSKI Z.
s. 151-174
Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Samborzecki - okolice Sandomierza
Pedogenetic processes in palaeosols of the Polanów Samborzecki loesses exposure - vicinity of Sandomierz
CHOJNICKI J.
s. 175-176
Profesor Marian Kępka (1922-2005) – Wspomnienie
In memory of Professor Marian Kępka (1922-2005)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam