PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2006 - 57(1/2)

BARAN S., OLESZCZUK Р., BARANOWSKA E.
s. 5-12
Wpływ powodzi na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w bielicowej glebie leśnej
Influence of flood on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS) content in forest soil
BARAN S., OLESZCZUK P.
s. 13-20
Zmiana zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie rekultywowanej osadem ściekowym i wełną mineralną
The changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content in soil reclaimed by sewage sludge and mineral wool
BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G.
s. 21-31
Ocena przydatności osadu ściekowego i wełny mineralnej Grodan do rekultywacji gruntu bezglebowego na podstawie zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu
Assessment of sewage sludge and mineral wool Grodan usefulness in reclamation of devastated soil based on phosphorus, potassium and magnesium available forms content
BIELIŃSKA E.J.
s. 32-40
Wpływ długoletniej emisji azotowej na aktywność enzymatyczną gleb leśnych
The influence of a long term nitric emission of nitrogen emissions on the enzymatic activity of forest soils
BIELIŃSKA E.J., PRANAGAL J.
s. 41-49
Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik degradacji gleb pyłowych użytkowanych rolniczo
Enzymatic activity as an indicator of degradation of agriculturally used silty soils
BIELIŃSKA E.J., TOMASZEWICZ T.
s. 50-58
Wpływ czynników antropogenicznych na aktywność enzymatyczną gleb poboczy dróg
Effect of anthropogenic factors on the enzymatic activity of soils of the road shoulder zone
BIENIEK B., KARWOWSKA J., BIENIEK A.
s. 59-66
Morfologia i właściwości fizyczno-wodne odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych gleb murszowych na torfowisku „Siódmak”
Morphology and physical and water properties of the de-watered and extensively-used muck soils within the “Siódmak” peat land
BIENIEK A., GRABOWSKI K., KOLASIŃSKI A.
s. 67-74
Potrzeby rekultywacyjne gleb zbiorników doczyszczających ścieki komunalne
Reclamation needs of soils in reservoirs used for final cleaning of municipal sewage
GILEWSKA M.
s. 75-81
Wykorzystanie odpadów w rekultywacji gruntów pogórniczych i składowisk popiołowych
Utilization of wastes in reclamation of post mining soils and ash dump sites
GILEWSKA M., OTREMBA K.
s. 82-92
Składniki pokarmowe w glebach powstających z gruntów pogórniczych kopalni „Konin”
The nutrients in soils originating from post mining soils of „Konin” brown coal mine
GRZYWNA A., SZAJDA J.
s. 93-98
Przeobrażenia zachodzące pod wpływem melioracji w glebach organicznych w dolinie rzeki Piwonii
Changes occurring in organic soils in Piwonia river valley due to melioration
GUTKOWSKA A., PAWLUŚKIEWICZ B.
s. 99-105
Wpływ sposobu przygotowania podłoża na stan zadarnienia składowiska popiołu EC Siekierki po 30 latach od zagospodarowania
The influence of soil preparing method on the turfness state of the ash dump „Siekierki” after 30 years of exploiting
KARCZEWSKA A., BOGDA A., GAŁKA В.
s. 106-116
Problem rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi na terenach dawnego górnictwa rud metali w Sudetach
The problem of soil remediation as related to soils polluted with heavy metals in former metal mining sites in the Sudetes
KOĆMIT A., CHUDECKA J., TOMASZEWICZ T.
s. 117-123
Charakterystyka warunków rozwoju procesu glebotwórczego na składowisku popiołów z węgla kamiennego w rożnych wariantach doświadczenia
Characteristics of pedogenesis development conditions on the pit-coal ashes dump in various variants of experiment
KUSZA G.
s. 124-130
Wpływ nawożenia mineralnego oraz zastosowania osadów ściekowych na wybrane właściwości zwałowisk po eksploatacji wapieni
Impact of mineral fertilization and sewage sludge application on selected properties of dumping ground from limestone opencast mining
MAZUR A.
s. 131-137
Ocena biotechnicznej rekultywacji wąwozu
Evaluation of bio-technical ravine’s reclamation
MOCEK A., OWCZARZAK W., GAJEWSKI P.
s. 138-151
Degradacja użytków rolnych doliny Noteci w sąsiedztwie odkrywki węgla brunatnego „Lubstów”
The degradation o f arable land in the Noteć Valley in the neighbourhood of Lubstów lignite pit
OBROŚLAK R., MARZEC M.
s. 152-157
Wpływ wylewiska wywarów gorzelniczych na jakość wód
Influence of distillery slops outflow on water quality
PAJĄK M., KRZAKLEWSKI W.
s. 158-163
Wybrane właściwości chemiczne inicjalnych gleb na zwałowisku zewnętrznym Kopalni „Bełchatów”
Selected chemical properties of initial soils on the outside spoil bank of the “Bełchatów” Mine
RAJDA W., KANOWNIK W.
s. 164-170
Cechy fizyko-chemiczne i źródła zanieczyszczeń wody potoku na terenie zurbanizowanym
Physicochemical properties and sources of pollution of stream water in urbanised area
SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K.
s. 171-176
Aktywność dehydrogenaz gleb terenu byłej kopalni siarki „Grzybów”
Dehydrogenase activity of soils from the former sulphur mine “Grzybów”
STACHOWSKI P., SZAFRAŃSKI C.
s. 177-182
Wpływ rekultywacji rolniczej na właściwości gruntów pogórniczych
The effect of agricultural reclamation on properties of postmining grounds
STOLARSKA M., STOLARSKI R., HARABIN Z., KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M.
s. 183-191
Sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.) z sukcesji na centralnym zwałowisku odpadów górnictwa węgla kamiennego
Scots pine (Pinus silvestris L.) from succession on the central sites of hard coal mining wastes
SZEWRAŃSKI S., ŻMUDA R., KRUKOWSKI M., WAWER R.
s. 192-199
Ocena obciążeń antropogenicznych i koncepcja rewaloryzacji cieku w małej zlewni rolniczej
Anthropogenic impacts assessment and restoration concept of small agricultural catchment stream

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam