PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2005 - 56(1/2)

BOJANOWSKA M., JACKOWSKA I.
s. 5-12
Sorpcja jonów platyny (IV) w glebie lessowej
Sorption of platinum (IV) ions in loess soil
BRODOWSKA M.S., KACZOR A.
s. 13-20
Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na glebę i rośliny. Cz. I. Zmiany niektórych właściwości gleby
The effect of liming and sulphur fertilization on soil and plants Part I. The changes in some properties of soil
BRODOWSKA M.S., KACZOR A.
s. 21-25
Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na glebę i rośliny. Cz. II. Pobranie i wykorzystanie magnezu i wapnia przez pszenicę i rzepak
The effect of liming and sulphur fertilization on soil and plants. Part II. Uptake and utilization of magnesium and calcium by wheat and oilseed rape
BROGOWSKI Z., CHOJNICKI J.
s. 27-39
Rozmieszczenie potasu ogólnego w wydzielonych frakcjach granulometrycznych gleb brunatnych
Distribution of total potassium in separate granulometric fractions of brown soil
BRYK M.
s. 41-47
Wpływ wartości progu binaryzacji na morfometryczne parametry struktury gleby
Effect of threshold values on morphometrical parameters of soil structure
GAMBUŚ F., RAK M., WIECZOREK J.
s. 49-57
Rozpuszczalność kadmu w różnych glebach i jego pobieranie przez owies i rzepak
Solubility of cadmium in different soils and its uptake by oat and rape
GANCARCZYK-GOLA M., PALOWSKI В.
s. 59-66
Metale ciężkie i pH powierzchniowych warstw gleby wokół centrów przemysłowych oraz na terenach wolnych od zanieczyszczeń
Heavy metals and acidity of surface soil horizons in surroundings of industrial centres and in non-contaminated regions
HARASIMIUK A., GROBLEWSKI J.
s. 67-75
Dlaczego młode dęby nie przyrastają, czyli o negatywnym wpływie świerka na siedlisko
Why the young oaks do not grow? On the spruce negative impact on forest site
HRYŃCZUK В., WEBER R.
s. 77-83
Wpływ uproszczeń w uprawie roli na niektóre właściwości fizyczne gleby
The influence of reduced tillage on changes of some physical properties of soil
KLIMEK М.
s. 85-96
Pedogenetyczne uwarunkowania retencyjności pokryw pyłowych progu Pogórza Karpackiego
Pedogenetical controls on retention properties of silty covers in the Carpathian Foothills marginal zone
KOPER J., LEMANOWICZ J.
s. 97-104
Wpływ wieloletniego nawożenia na aktywność fosfataz i zawartość fosforu w glebie
Effects of long-term fertilization on soil phosphatase activity and phosphorus content
KORDAS L., KLIMA K.
s. 105-111
Wpływ wieloletniego stosowania uproszczeń w uprawie roli i siewu bezpośredniego w uprawie grochu siewnego na właściwości fizyczne gleby
The long-term effect of simplifications in soil tillage and direct sowing of pea cultivation on physical characteristics of soil
LICZNAR S.E., LICZNAR M.
s. 113-118
Oddziaływanie aglomeracji miejskiej Wrocławia na poziomy próchniczne gleb Parku Szczytnickiego
Wrocław agglomeration impact on humus horizons of the Szczytnicki Park's soil
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., SOWIŃSKI P.
s. 119-127
Właściwości sorpcyjne gleb aluwialnych Żuław Wiślanych
Sorption capacities of alluvial soils in Żuławy Wiślane
PRZYBULEWSKA K.
s. 129-135
Wpływ zanieczyszczenia gleby pestycydami i związkami ropopochodnymi na wzrost i rozwój siewek jęczmienia jarego
Influence of pesticides and petrochemicals present in a soil on a growth and development of spring barley seedlings
RUSEK A., KABAŁA C., DROZDOWSKA J.
s. 137-146
Zawartość ołowiu, cynku i miedzi w wybranych typach próchnic leśnych Dolnego Śląska
Concentrations of lead, zinc and copper in several types of forest floor at the Lower Silesia region
SĄDEJ W., MAZUR Z.
s. 147-153
Wpływ rożnych systemów nawożenia na kształtowanie się niektórych właściwości fizycznych gleby płowej
The impact of various fertilization systems on the formation of some physical properties of Luvisol
TURSKI M., WITKOWSKA-WALCZAK В., LIPIEC J.
s. 155-163
Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych
Water retention in Haplic Luvisols profiles of south-east Poland formed from sandy-silt and silt
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
s. 165-169
Podatność gliny ciężkiej na powierzchniowe ugniatanie
Compactability of heavy loam to superficial compaction
ZIMNY L., ŚNIADY R., GAŁKA В.
s. 171-180
Dynamika zmian zawartości fosforu przyswajalnego w glebie nawożonej różnymi nawozami organicznymi na tle wzrastających dawek azotu mineralnego w uprawie buraka cukrowego
Dynamics of available phosphorus content in soil fertilized with different organic fertilizers in the background of increasing rates of nitrogen in cultivation of sugar beet
KARCZEWSKA A.
s. 181-189
Nowe aspekty problemu rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
New approach to remediation of soils polluted with heavy metals
BEDNAREK R., POKOJSKA U.
s. 191-195
Profesor Zbigniew Prusinkiewicz – uczony i nauczyciel (1923-2004)
Professor Zbigniew Prusinkiewicz – the scientist and the teacher (1923-2004)
CZŁONKOWIE ODDZIAŁU PUŁAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO
s. 197
Doc. dr hab. inż. Szczepan Lekan (1932-2004)
Associate Professor Szczepan Lekan (1932-2004)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam