PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(4)

CHUDECKA J., TOMASZEWICZ T.
s. 5-14
Wpływ odłogowania na właściwości chemiczne gleb erodowanych w Dłusku (woj. zachodniopomorskie)
The influence of fallowing on chemical properties of eroded soils in Dłusko (zachodniopomorskie Province)
СIARKOWSKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 15-22
Budowa mikromorfologiczna i wybrane właściwości gipsowych rędzin czarnoziemnych terenu Niecki Nidziańskiej i kotliny Vallada Agordina (Dolomity Włoskie)
Microstructure and selected properties of gypsic chemozemic rendzinas occurring on the Niecka Nidziańska area and Vallada Agordina valley (Italian Dolomites)
GISZCZAK M., CHODAK T.
s. 23-30
Charakterystyka wybranych właściwości gleb nawożonych różnymi dawkami fosforu
The characteristics of the selective properties of the soils fertilised with different doses of phosphorus
JASIEWICZ C., ANTONKIEWICZ J.
s. 31-37
Ocena zanieczyszczenia miedzią i niklem gleb oraz jęczmienia w północno-wschodniej części województwa śląskiego
An assessment of copper and nickel contamination of soils and barley in the north-eastern part of the Silesia Province
KABAŁA C., HAASE T.
s. 39-49
Przejawy poligenezy gleb bielicowych wytworzonych z piaskowców kredowych Gór Stołowych
Evidences of the poly genesis of Podzols developed from the Cretaceous sandstone in the Stołowe Mountains
KARCZEWSKA A., LIZUREK S.
s. 51-61
Właściwości gleb w dolinie potoku Bobrzyca w 35 lat po katastrofie zbiornika osadów poflotacyjnych Iwiny
Soil properties in the valley of Bobrzyca creek, 35 years after a disasterous dam breakage in the Iwiny tailing pond
KIEPUL J.
s. 63-69
Wpływ typu prowadzonych doświadczeń na zakwaszenie gleby brunatnej
Influence of experiment type on brown soil acidification
KLIMA K., PIECZKO E., SZAREK K.
s. 71-78
Wpływ wartości LAI (Leaf Area Index) na przeciwerozyjną skuteczność wybranych roślin
The influence of leaf area index values (LAI) on antierosion efficiency of selected plants
KUSIŃSKA A., SZANSER M., OKTABA L.
s. 79-84
Proces mineralizacji i humifikacji ściółek jedno- i wielogatunkowych w ekosystemie łąkowym a akumulacja humusu w podłożu
The process of mineralization and humification in mono- and polyspecific litter of meadow ecosystem and the accumulation of humus in the substratum
MALCZYK P., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H., DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M.
s. 85-92
Profilowa zmienność całkowitej zawartości strontu w glebach wybranych ekosystemów leśnych
Profile variability of strontium content in soils of selected forest ecosystems
NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., TRZASKOŚ M., MELLER E., MALINOWSKI R., SAMMEL A.
s. 93-101
Zasobność gleb Międzyodrza w składniki mineralne a skład chemiczny porastającej je roślinności na przykładzie Polderu Widuchowskiego
Nutrient resources of the Odra river delta soils and chemical composition of their vegetation cover - Case study of the Widuchowa Polder
PALUSZEK J.
s. 103-113
Wpływ erozji wodnej na chemiczne właściwości gleb płowych wytworzonych z lessu
Influence of water erosion on chemical properties of lessives soils developed from loess
ROJ-ROJEWSKI S., BANASZUK H.
s. 115-127
Typologia i sekwencja gleb mułowych i mad na tle mikrorzeźby tarasów zalewowych Narwi i Biebrzy
Typology and sequence of mud and river alluvial soils on the background of microrelief of Narew and Biebrza rivers flood terraces
ROY M., KAMIŃSKA G., WINKLER L.
s. 129-138
Erozyjne obciążenia fosforanami wód Gowienicy Miedwiańskiej
Erosional phosphate loading of the Gowienica Miedwiańska waters
SMAL H., LIGĘZA S., OLSZEWSKA M.
s. 139-148
Wpływ zalesienia piaszczystych gleb porolnych na jakość materii organicznej i skład chemiczny roztworu glebowego
The effect of afforestation of sandy post-arable soils on the quality of organic matter and chemical composition of soil solution
STĘPIEŃ W., MERCIK S., PIKUŁA D.
s. 149-156
Wpływ substancji organicznej na mobilność metali ciężkich w glebie w doświadczeniu mikropoletkowym
Mobility of heavy metals as affected by organic carbon in soil of microplots experiment
WOJCIECHOWSKI W., PARYLAK D.
s. 157-162
Oddziaływanie różnorodności gatunkowej płodozmianów specjalistycznych na właściwości fizyczne gleby lekkiej
The influence of species diversity in specific crop rotations on physical properties of light soil
PIAŚCIK H.
s. 163-164
Laudacja prof. dr hab. Piotra Skłodowskiego
The laudation of Professor Piotr Skłodowski
JAKUBCZYK H.
s. 165-205
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 2002
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - Year 2002

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam