PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(3)

BANASZUK H., BANASZUK P.
s. 7-16
Wpływ ostrożenia polnego (Cirsium arvense (L.) Scop.) i zakrzewień wierzbowych (Salicetumpentadro-cinerea) na gleby torfowe w Narwiańskim Parku Narodowym
The influence of the thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and willow shrubs {Salicetum pentadro-cinerea) on the peat soils in the Narew National Park
BARTOSZEWICZ A.
s. 17-26
Zmiany stężenia azotanów w wodach gruntowych gleb uprawnych w warunkach glebowo klimatycznych Równiny Kościańskiej
Changes in nitrate concentration in ground waters of arable land of the Kościan Plain
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
s. 27-37
Zmiany w plonowaniu roślin i uwilgotnieniu gleb powodowane różnymi sposobami uprawy roli
Changes in yielding of plants and soil moisture due to different modes of tillage
BOGACZ A., SZULC A., BOBER A., PLĄSKOWSKA E., MATKOWSKI K.
s. 39-51
Wpływ stopnia zmurszenia torfu na skład i liczebność grzybów glebowych obiektu Przedmoście
Population of soil fungi in the site Przedmoście as affected by a degree of peat degradation
BOROWSKA K., KOPER J.
s. 53-58
Zmiany zawartości selenu w glebie nawożonej gnojowicą
Changes in selenium content of slurry fertilised soil
DEGÓRSKI M.
s. 59-70
Przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb bielicowych w środkowej i północnej Europie
Regional differences of podzolic soil properties in central and Northern Europe
DOLECKI L., MROCZEK P., KOŁODZIEJ T., KUSIAK J.
s. 71-82
Charakterystyka sekwencji gleb kopalnych vistulianu stanowiska Grabówka (Wzniesienia Urzędowskie) na podstawie cech mikromorfologicznych
Characteristic of vistulian loess-palaeosol sequence in Grabówka site (Urzędowskie Hills) based on micromorphological features
DRZYMAŁA S., MACKIEWICZ A.
s. 83-92
Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod kukurydzę na wybrane właściwości fizyczne gleby
Impact of tillage minimization on maize cropping on some physical properties of soil
GRIGALIUNIENE K., ZAKARAUSKAITE D., VAISVILA Z., VAISVALAVICIUS R.
s. 93-100
Zmiany biologicznej aktywności gleby oraz wydajności roślin rolniczych w warunkach nawożenia mineralnego
Changes of soil biological activity and agricultural plants productivity in conditions of mineral fertilizers in soil
GWOREK B., CZARNOMSKI K., BARAŃSKI A.
s. 101-110
Ocena ryzyka w zarządzaniu zanieczyszczonymi gruntami
Risk assessment in contaminated land management
KARCZEWSKA A., BOGDA A., GAŁKA В.
s. 111-120
Skład i właściwości gleb rejonu wzgórza Żeleźniak w Górach Kaczawskich na tle budowy geologicznej
Properties of soils surrounding Żeleźniak hill in the Kaczawskie Mts, as related to geological structure
KUREK E., NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., SŁOMKA A., OZIMEK E.
s. 121-128
Efekt zastosowania chińskiego bionawozu ‘JUWEI’ C.B.I. na plon kukurydzy uprawianej na glebie lekkiej w warunkach Pomorza Zachodniego
The effects of biofertilizer ‘JUWEI’ C.B.I. produced in China on growth and yield of maize cultivated on sandy soils in Western Pomerania
ŁYSKO A., ZABŁOCKI Z.
s. 129-137
Zmiany użytkowania gleb na obszarze moreny czołowej i sandru w okolicach Czaplinka w okresie wielolecia 1948-1997
Changes in soil usage on the area of the terminal moraine and outwash within the Czaplinek region in years 1948-1997
MELLER E.
s. 139-146
Niektóre właściwości chemiczne różnie użytkowanych gleb gytiowo-murszowych w pobliżu jeziora Miedwie
Some chemical properties of gyttia-muck soils subjected to different utilization from the vicinity of Miedwie lake
MACIEJEWSKA A., KWIATKOWSKA J.
s. 147-153
Kształtowanie się właściwości fizyko-chemicznych gleby użyźnionej Rekulterem
Forming of physico-chemical properties of soil fertilizing with Rekulter
PIAŚCIK H., LEMKOWSKA В.
s. 155-163
Mokradła reofilne Pojezierza Mazurskiego
Rheophilous wetlands in the Mazurian Lakeland
RYCHCIK В., ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I.
s. 165-172
Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby średniej pod wpływem płodozmianów z różnym udziałem ziemniaka
The effect of crop rotation with a different potato share on physicochemical properties of medium-textured soil
SAPEK A., SAPEK В., CHRZANOWSKI S., NADANY P., URBANIAK М.
s. 173-183
Wymywanie fosforanów z odwodnionych gleb torfowych po ich renaturalizacji - w świetle projektu „PROWATER”
Leaching of phosphate from dewatered peat soil after their renaturalization - the “PROWATER” project results
SOWIŃSKI P., ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S.
s. 185-194
Katenalna zmienność zawartości makroskładników w glebach obniżeń śródmorenowych w krajobrazie moreny dennej Pojezierza Mazurskiego
The catena variability of macro-elements in the soils of mid-moraine depressions in the ground moraine landscape of the Mazurian Lakeland
SZERSZEŃ L., CHODAK T., KABAŁA C.
s. 195-205
Zmiany zawartości miedzi, ołowiu i cynku w glebach w rejonie hut miedzi Głogów i Legnica w latach 1972-2002
Concentration dynamics of copper, lead and zinc in soils around the copper smelters Głogow and Legnica in the period 1972-2002
SZULC W., RUTKOWSKA В., ŁABĘTOWICZ J.
s. 207-212
Czynniki kształtujące stężenie siarki w roztworze glebowym
Factors determining sulphur concentration in the soil solution
TUJAKA A., TERELAK H., PIETRUCH C.
s. 213-219
Ołów w poziomach orno-próchnicznych gleb rolniczych Polski
Lead content in humic horizons of agricultural soils of Poland
KACZOREK D., SOMMER M.
s. 221-230
Obieg krzemu w biogeosystemach lądowych klimatu umiarkowanego
Silicon cycle in terrestrial biogeosystems of temperate climate

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam