PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(2)

BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G., OLESZCZUK P.
s. 9-15
Wykorzystanie kompostów do odtwarzania gleb na gruntach zdewastowanych przez intensywne zakwaszenie
Utilization of composts for reclamation of soils degraded by heavy acidification
BARTOSZEWICZ A.
s. 17-28
Wpływ zadrzewień śródpolnych na zwiększenie odporności środowiska wodnego agroekosystemów na degradację chemiczną
Effect of mid-field shelterbelts on the increase of water environment resistance of agroecosystems against chemical degradation
BENDER J., GILEWSKA M.
s. 29-46
Rekultywacja w świetle badań i wdrożeń
Reclamation in the light of investigations and implementation
BERKNER A.
s. 47-59
Kopalnictwo węgla brunatnego w Środkowo-niemieckim Zagłębiu – podstawy naukowe, prawne i finansowe, a także wyniki badań z zakresu rekultywacji, począwszy od 1990 roku
Mining of lignite in the Central German Basin - the scientific, legal and financial basis, as well as the results of research in the field of reclamation since 1990
Der Braunkohlenbergbau im Mitteldeutschen Revier – Entwicklung der Fach-, Rechts- und Finanzierungsgrundlagen sowie Ergebnisse der Widemutzbarmachung seit 1990
BIELIŃSKA E.J., DOMŻAŁ H.
s. 61-68
Zastosowanie testów enzymatycznych do oceny antropogenicznych przekształceń gleb leśnych na terenie nadleśnictwa Puławy
Application of enzymatic tests in evaluating anthropogenic changes in forest soil in Puławy Forest District
BIELIŃSKA E.J., WĘGOREK T., LIGĘZA S., FUTA B.
s. 69-75
Aktywność enzymatyczna piaskowych industrioziemów zalesionych robinią akacjową (Robinia pseudoacacia L.) zależnie od wystawy stoku zwałowiska
Enzymatic activity of sandy anthrosols afforested with black locust (Robinia pseudoacacia L.) depending on slope exposure of the dumping ground
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
s. 77-83
Uprawowe sposoby rekultywacji odłogów
Cultivation measures for reclamation of fallows
DRAB M.
s. 85-94
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na kształtowanie się wybranych właściwości gruntów powstałych w wyniku działalności wydobywczej kruszywa naturalnego w rejonie Dobroszowa w województwie lubuskim
The influence of land reclamation activity on forming of selected properties of grounds that had originated as a result of natural aggregate mining in Dobroszów region of Lubuskie province
DRZYMAŁA S., MACKIEWICZ A.
s. 95-101
Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod kukurydzę na wybrane właściwości chemiczne gleby
Impact of tillage minimization on maize cropping on some chemical properties of soil
GILEWSKA M.
s. 103-110
Rekultywacja biologiczna składowisk popiołowych z węgla brunatnego
Biological reclamation of power plant lignite ash dump sites
GILEWSKA M., OTREMBA K.
s. 111-121
Właściwości gleb formowanych z gruntu pogórniczego
The properties of soils formed from post-mining soil
GILEWSKA M., PŁÓCINICZAK A.
s. 123-129
Aktywność enzymatyczna gleb powstających z gruntów pogórniczych
Enzymatic activity of soils originating from post mining soils
GILEWSKA M., SPYCHALSKI W.
s. 131-138
Zawartość form siarki i glinu w gruntach pogórniczych
Sulphur and aluminium content in lignite post mining grounds
GWOREK B., BARAŃSKI A., BOJANOWICZ A., CZARNOMSKI K.
s. 139-150
Ocena ryzyka dla środowiska glebowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych - Cz. I. Ocena narażenia
Risk assessment of chemical substances and preparations for soils - Part I. Exposure assessment
GWOREK S., GIERCUSZKIEWICZ-BAJTLIK M.
s. 151-161
Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych w aspekcie ochrony gleb i wód w aktach prawnych Unii Europejskiej i Polski
Use on land of sewage sludge from the viewpoint of EU and Polish legal regulations
GWOREK B., KLIMCZAK К , ŁABĘTOWICZ J., BIERNACKA E., POLUBIEC E., BOROWIAK M.
s. 163-171
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w roślinach sukcesywnie porastających osady pochodzenia przemysłowego
Polycyclic aromatic hydrocarbon’s (PAHs) content in plants growing on industrial sewage sludge
HAUBOLD-ROSAR M.
s. 173-184
Formowanie krajobrazu w Dolnołużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego - prawne, organizacyjne i aktualne aspekty naukowe
Shaping the landscape in Lower Lusatian Basin Coal - legal, organizational and current scientific aspects
Bergbaufolgelandschaften im Niederlausitzer Braunkohlenrevier - rechtliche, organisatorische und aktuelle wissenschaftliche Aspekte
HRUBY J., BADALIKOVA В., NEDELNIK J.
s. 185-192
Wykorzystanie kompostów z komór fermentacyjnych przy rekultywacji terenów
Utilization of fast composts in landscape rehabilitation
HRYŃCZUK B., WEBER R.
s. 193-200
Wpływ intensywności uprawy w rekultywacji wieloletniego odłogu na plon roślin uprawnych i niektóre właściwości glebowe
The influence of intensive tillage in reclamation of multi-year fallow on the yield of crops and some properties of soil
KACZMAREK Z., MICHALIK J., SPYCHALSKI W.
s. 201-208
Wybrane właściwości chemiczne i zawartość rozpuszczalnych w wodzie składników w glebach leśnych pożarzyska Potrzebowice w zależności od sposobu rekultywacji
Selected chemical properties and content of water soluble constituents of forest soils in Potrzebowice post-fire area in relation to the method of reclamation
KALEMBASA D., WIŚNIEWSKA B.
s. 209-217
Wykorzystanie podłoża popieczarkowego do rekultywacji gleb
The utilization of mushroom bed for the recultivation of soils
KIRYLUK A.
s. 219-229
Struktura i zmiany składu gatunkowego mieszanek trawiastych w procesie biologicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
The structure and species composition changes of grass mixtures in biological recultivation process of municipal dumping ground
KOŁODZIEJ В., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 231-237
Efekty rekultywacji pokrywy glebowej na terenie po kopalni siarki Jeziórko
Results of soil cover reclamation on the area after Jeziorko sulphur mine
KOWALIK S.
s. 239-249
Właściwości chemiczne gleb industrioziemnych użytkowanych rolniczo i leśnie na zrekultywowanym zwałowisku Kopalni Siarki „Machów”
Chemical properties of anthrosoils of agricultural and forestry management of the waste heap of Sulphur Mine “Machów”
KOZACZYK P., PRZYBYŁA C.
s. 251-258
Zróżnicowanie gospodarki wodnej gleb Pojezierza Poznańskiego w zmiennych warunkach pogodowych
Differentiation of soil water management in Pojezierze Poznańskie under various meteorological conditions
KRYSZAK A., GRYNIA M., KRYSZAK J.
s. 259-268
Ważniejsze kierunki sukcesji łąk na terenach przekształconych antropogenicznie w dolinie Baryczy
Major directions of meadow succession on anthropogenically transformed areas in the Barycz river valley
MICHALIK J., KACZMAREK Z, DRZYMAŁA S.
s. 269-279
Wpływ wybranych czynników abiotycznych na zagęszczenie roztoczy Gamasina w warunkach odmiennie rekultywowanych powierzchni pożarzyska w Nadleśnictwie Potrzebowice
The influence of selected abiotic factors on the abundance of Gamasina mites on differently recultivated plots of a post fire area in Potrzebowice Forest District
MICHALSKI A.
s. 281-290
Zagospodarowanie terenów pogórniczych kopalń węgla brunatnego „Adamów” S.A. w Turku i „Konin” S.A. w Kleczewie
Methods of management of former opencast mining areas of “Adamów” S.A. in Turek and “Konin” S.A. in Kleczew
MOCEK A., OWCZARZAK W., RYBCZYŃSKI P.
s. 291-299
Zmienność chemizmu gleb wytworzonych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów w wyniku wieloletniego, zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Chemical changeability in soils developed on the internal waste heap of the Pątnów opencast mine following long-term, diversified mineral fertilisation
NIETRZEBA-MARCINONIS J., MRÓWCZYŃSKA-SIADAK H.
s. 301-309
Wpływ rekultywacji leśnej w kopalni węgla brunatnego „Turów” S.A. na wybrane właściwości chemiczne kształtujących się gleb inicjalnych
Influence of forest reclamation in the lignite mine “Turów” on chosen chemical properties of formed initial soil
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., SOWIŃSKI P.
s. 311-320
Przekształcenia antropogeniczne gleb obniżeń śródmorenowych Pojezierza Mazurskiego
Anthropogenic transformations of the mid-moraine depression soils in the Mazurian Lakeland
PABIN J., WŁODEK S., BISKUPSKI A.
s. 321-330
Ocena przydatności niektórych sposobów rolniczej rekultywacji odłogów
Usability assessment of selected fallow restoration techniques
PIAŚCIK H., GOTKIEWICZ J.
s. 331-338
Przeobrażenia odwodnionych gleb torfowych jako przyczyna ich degradacji
Transformation of dewatered peat soils as the cause of their degradation
PRANAGAL J.
s. 339-347
Porowatość różnicowa rędziny i wodoodporność jej agregatów w różnych systemach uprawy
Differential porosity of rendzina and water stability of its aggregates in various cultivation system
SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PRANAGAL J., ŚWICA M., ZAWIŚLAK-PRANAGAL M.
s. 349-355
Struktura gleby w strefie korzeniowej słonecznika
Soil structure in sunflower rhizosphere
SOŁEK-PODWIKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., CIARKOWSKA K.
s. 357-364
Wybrane właściwości fizykochemiczne gleb byłej kopalni siarki Grzybów po upływie 30 lat od zaprzestania eksploatacji i podjęciu prac rekultywacyjnych
Selected physico-chemical properties of soils from the former sulphur mine „Grzybów” 30 years after finished exploitation and beginning of the land reclamation treatments
SOWIŃSKI P, SMÓLCZYŃSKI S., ORZECHOWSKI M.
s. 365-372
Gleby obniżeń śródmorenowych jako bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego
Soils of mid-moraine depressions as biogeochemical barriers in an agriculture landscape of Mazurian Lakeland
SPYCHALSKI M., KAŹMIEROWSKI C.
s. 373-384
Degradacja gleb uprawnych położonych w strefie liniowych robót ziemnych
Degradation of soils in arable lands located in the zone of pipeline construction
STACHOWSKI P.
s. 385-395
Kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Pątnów”
Groundwater table dynamics in the inner waste heap of “Pątnów” opencast mine
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S., GAZDOWICZ W.
s. 397-404
Wpływ pokryw roślinnych na cechy morfologiczne i niektóre właściwości utworów obwałowania składowiska odpadów paleniskowych
The influence of cover vegetation on morphological characteristics and some properties of embankment formation of furnace discards dump
STRZYSZCZ Z.
s. 405-418
Bezglebowa metoda rekultywacji terenów poprzemysłowych w woj. śląskim osiągnięcia i zagrożenia
The soilless reclamation method of the after-industrial areas in Silesian province achievements and threats
SZAFRANEK A., SKŁODOWSKI P.
s. 419-425
Gospodarka glebami rdzawymi w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Cambic arenosols management under the conditions of rural area sustainable development
SZAFRAŃSKI C., STACHOWSKI P.
s. 427-433
Zmiany uwilgotnienia gruntów pogórniczych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Kazimierz Północ”
Changes of moisture postmining grounds waste heap of the “Kazimierz Północ” open cast
SYMANOWICZ B., KALEMBASA S.
s. 435-445
Zmiany zawartości węgla i azotu w kwaśnych wyciągach podczas inkubacji mieszanin węgli brunatnych z osadami ściekowymi
The changes of carbon and nitrogen content during the incubation of the lignite and waste activated sludges mixtures determinated in acids extracts
TOTH S.
s. 447-459
Obecne, przyszłe i naukowe aspekty rekultywacji terenów zniszczonych przez działalność antropogeniczną w Republice Węgierskiej
Present, future and scientific aspects of land restoration damaged by human activities in the Hungarian Republic
WĘGOREK T., HARABIN Z.
s. 461-470
Rozwój i wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w Piasecznie
Development and growth of European larch {Larix decidua Mill.) on the external soil bank of a sulfur mine in Piaseczno
WIATER J.
s. 471-492
Ocena możliwości fitoremediacyjnych Festulolium uprawianej na składowisku odpadów komunalnych użyźnionym osadem ściekowym
The estimation of phytoremediation capabilities of Festulolium, sowed onto municipal dumping ground, fertilized with sewage sludge
WIERUCHOWSKA-JANIK D., SIERA W.
s. 493-507
Rekultywacja terenów przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na przykładzie KWB „Adamów” i „Konin”
Reclamation of land affected by lignite opencast mining as exemplified by KWB “Adamów” and “Konin”
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J., HRYŃCZUK В.
s. 509-516
Dynamika uwilgotnienia gruntu rekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów
Moisture dynamics in reclaimed land of the Bełchatów brown coal mine external dumping ground
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
s. 517-525
Proces nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej olejem opałowym
The nitrification in the soil by heating oil contaminated
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
s. 527-538
Aktywność biochemiczna gleby zanieczyszczonej kadmem
Biochemical activity of soil contaminated by cadmium

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam