PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(1)

SKŁODOWSKI Р., CHOJNICKI J.
s. 7-17
Zarys historii Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Outline of the history of the Polish Soil Science Society
BLUM W.E.H.
s. 19-24
Wskaźniki glebowe dla zrównoważonego zarządzania gruntami
Soil indicators for sustainable land management
KALEMBASA S., BARAN S., DROZD J.
s. 25-34
Wartość próchniczotwórcza odpadów jako czynnik wpływający na środowisko glebowe
The possibility of humus capability from waste as the parameter influencing on the soil environment
SPARKS D.L.
s. 35-50
Wielkie wyzwania i szanse w podstawowych badaniach gleboznawczych
Grand challenges and opportunities in basic soil science research
TURSKI R., TERELAK H., МОСЕK А.
s. 51-67
Czynniki kształtowania oraz jakość i przydatność gleb Polski
Formation factors and quality and usefulness of Polish soils
BIELIŃSKA E.J., LIPECKI J., KRAWIEC P, LIGĘZA S., GOSTKOWSKA K.
s. 69-76
Relacje między aktywnością enzymatyczną gleby a plonowaniem drzew wiśni zależnie od metody pielęgnacji gleby
Relation between enzymatic activity of soil and sour cherry yielding depending on soil management methods
CHOJNICKI J.
s. 77-86
Formy żelaza w madach Żuław
Iron forms in alluvial soils of Żuławy
CZUBASZEK R., BANASZUK H.
s. 87-98
Wybrane właściwości gleb rdzawych na wydmach środtorfowych w bagiennych dolinach Biebrzy i Narwi
Selected properties of the rusty soils located on the dunes in the Biebrza and Narew rivers mire valleys
DŁUGOSZ J., MALCZYK P, RÓŻAŃSKI S.
s. 99-106
Zmienność poziomu powierzchniowego gleb wybranego obszaru Równiny Sępopolskiej w świetle badań granulometrycznych
Variability of soil surface horizon of selected part of Sępopolska Plain in the light of texture research
DRZYMAŁA S., MOCEK A.
s. 107-115
Uziarnienie różnych gleb Polski w świetle klasyfikacji PTG, PN-R-04033 i USDA
Soil texture of different Polish soils according to the classification systems of PTG, PN-R-04033 and USDA
FILIPEK T.
s. 117-125
Wpływ osadu ściekowego z mleczami i wapna defekacyjnego na wybrane właściwości chemiczne gleby
Effect of sewage sludge from dairy and sugar factory waste lime on some chemical properties of soil
GĄSIOREK M., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
s. 127-134
Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa
Cadmium and lead in anthropogenic soils in the convent’s gardens of Krakow
GRUBA P.
s. 135-141
Organiczne kompleksy glinu w glebach brunatnych Beskidów
Organic complexes of aluminium in brown soils in the Beskidy Mountains (Southern Poland)
GWOREK B., KWAPISZ J., JESKE K.
s. 143-152
Przydatność metody ekstrakcji sekwencyjnej do oceny efektywności fitoremediacji gleb zanieczyszczonych miedzią i ołowiem
Usability of sequential extraction methods for assessment of effectiveness of phytoremediation of soil contaminated with copper and lead
LICZNAR M., LICZNAR S.E., SZEWCZUK A.
s. 153-160
Wpływ 10-letniego ściółkowania różnymi materiałami rzędów drzew na niektóre właściwości gleb, wzrost i plonowanie jabłoni odmiany „Eistar”
Influence of 10-years mulching with different materials in the rows on some properties of soils, growth and yielding of apple trees “Eistar”
ŁABAZ B., LICZNAR S.E., LICZNAR M.
s. 161-168
Zawartość niektórych metali i siarki w czarnych ziemiach wrocławskich
Content of some metals and sulphur in Wrocław’ black earth
MALINOWSKI R., NIEDŹWIECKI E., SAMMEL A.
s. 169-173
Właściwości chemiczne zwięzłych mad cedyńskich z uwzględnieniem sposobu ich użytkowania
Chemical properties of compact Cedynia alluvial soils with regard to their management
MAZUR A., PAŁYS S.
s. 175-180
Natężenie erozji wodnej gleb w rolniczej zlewni lessowej z okresowym odpływem
Water erosion intensity in agricultural loess catchment area with periodical outflow
PALUSZEK J.
s. 181-191
Porównanie agregacji i wodoodporności agregatów w glebach płowych, czarnych ziemiach i madach rzecznych
Comparison of aggregation and aggregate water stability in Luvisols, Phaeozems and Fluvisols
PARYLAK D., WACŁAWOWICZ R.
s. 193-201
Wpływ nawożenia organicznego w trzecim roku po zastosowaniu oraz dawek azotu na wskaźniki struktury gleby średniej
The effect of organic fertilization three years after application and nitrogen rates on structure indices of loamy soil
RUTKOWSKA B., SZULC W., ŁABĘTOWICZ J.
s. 203-208
Ocena zagrożeń dla środowiska glebowego w warunkach wnoszenia metali ciężkich w komunalnym osadzie ściekowym
Soil environment hazard evaluation under condition of immission of heavy metals contained in the municipal sewage sludge
SAMMEL A.
s. 209-214
Właściwości fizyczne i chemiczne gleb murszastych strefy brzegowej jeziora Dąbie
Physical and chemical properties of muckous soils within littoral zone of Dąbie Lake
SAPEK В.
s. 215-228
Emisje gazowe i przemiany związków azotu w mineralnych glebach trwałego użytku zielonego w świetle międzynarodowych wyników badań w Projekcie COGANOG
Gaseous emissions and transformation of nitrogen compounds in the mineral grassland soils in view of the results of international investigations in the COGANOG project
TRAFAS M , GOŁDA T.
s. 229-236
Określenie zmienności powierzchniowej zanieczyszczenia gleb chromem
The determination of the superficial variability of chromium contamination of soil
USOWICZ B., HAJNOS М., SOKOŁOWSKA Z., JOZEFACIUK G., BOWANKO G., KOSSOWSKI J., USOWICZ J.
s. 237-247
Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy
Variability of chosen soil properties in a field and commune scale
WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIECKI E., MELLER E.
s. 249-255
Wpływ nawadniania i popiołu z węgla kamiennego na właściwości chemiczne gleby lekkiej
Effect of sprinkling and coal ash applied on chemical properties of light soil
GORZAŁA G., JABŁOŃSKA-GORZAŁA D., CHOJNICKI J., GOZDOWSKI D., RUSSEL S.
s. 257-264
Wpływ drożdży oligonitrofilnych na strukturę agregatową w poziomach próchnicznych wybranych typów gleb leśnych
Effect of oligonitrophilic yeast on aggregate structure of humus horizons of selected types of forest soils
GÓRSKA E.B., MAJEWSKA-GANCARZ Z., CHOJNICKI J., RUSSEL S.
s. 265-273
Występowanie bakterii celulolitycznych z rodzaju Bacillus w kwaśnych glebach Puszczy Białej
Occurrence of cellulolytic bacteria from genera Bacillus in acid soil of White Forest
JABŁOŃSKA-GORZAŁA D., GORZAŁA G., CHOJNICKI J., RUSSEL S.
s. 275-283
Wpływ pH gleby na przeżywalność Streptomyces rochei
Influence of soil pH on the survival of Streptomyces rochei
PIETKIEWICZ S., KOŁPAK R., WIERTRZYŃSKA A., ŁOBODA T., OSTROWSKA D.
s. 285-290
Wpływ efektywnych mikroorganizmów na wzrost i plonowanie ziemniaków rozmnażanych z minibulw
Growth and yielding of potato crop from minitubers as affected by effective microorganisms
MICHALCEWICZ W., ŁAWRYNOWICZ A.
s. 291-298
Wpływ oleju napędowego na aktywność enzymatyczną niektórych grzybów glebowych
The effect of diesel oil on enzymatic activity of some soil fungi
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
s. 299-309
Biochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej olejem napędowym a plonowanie łubinu żółtego
The biochemical properties of soil contaminated by diesel oil and the yield of yellow lupine
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
s. 311-319
Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej Chwastoxem trio 540 SL
The biological properties of soil contaminated by Chwastox trio 540 SL
BADURA L.
s. 321-335
Bioróżnorodność i jej znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów
Biodiversity and its role in the functioning of ecosystems
DREWNIK M., KACPRZAK A.
s. 337-340
Sprawozdanie z 26. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Gleba w Środowisku - Soil in the Environment”
The report of the 26th Congress of the Polish Society of Soil Science and International Scientific Conference “Soil in the Environment”

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam