PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2003 - 54(3)

KASZUBKIEWICZ J., MUSIAŁ A., WAŚCIŃSKA A., OCHMAN D.
s. 5-25
Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych wybranych gleb podczas procesów zasalania i odsalania
Changes of the physical and physico-chemical properties of selected soils during the processes of salinization and desalinization
CZYŻ E.A., DEXTER A.R., NIEDŹWIECKI J.
s. 27-37
Retencja wodna gleb wieloletnich statycznych doświadczeń poletkowych
Soil water retention of long-term permanent plot experiments
OKOŁOWICZ M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E., KONECKA-BETLEY K.
s. 39-48
Rozmieszczenie fosforu w glebach Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”
Distribution of phosphorus in soils of the “Puszcza Kampinoska” Biosphere Reserve
BARAN S., OLESZCZUK P.
s. 49-60
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie lekkiej w zależności od źródeł emisji
The content of polycyclic aromatic hydrocarbons in a light soil as a function of emission source
ŚWIERCZ A.
s. 61-72
Wpływ pyłów cementowych na zmiany właściwości gleb bielicoziemnych
The impact of cement dusts on Podzol soils properties
KOZANECKA T., CZARNOWSKA K., JAWORSKA A.
s. 73-78
Występowanie metali ciężkich w grubym pyle drogowym wokół Warszawy
Content of heavy metals in road coarse dust of Warsaw environs
LIPIŃSKI W., TERELAK H., MOTOWICKA-TERELAK T.
s. 79-84
Propozycja liczb granicznych zawartości siarki siarczanowej w glebach mineralnych na potrzeby doradztwa nawozowego
Suggestion for limiting values of sulphate sulphur content in mineral soils for fertilization advisory needs
GWOREK B., BARAŃSKI A., BOJANOWICZ A.
s. 85-96
Ocena zanieczyszczenia gruntów w aktach prawnych Unii Europejskiej
Grounds contamination assessment in EU legislation
KACPRZAK A.
s. 97-110
Pokrywy stokowe jako utwory macierzyste gleb Bieszczadów Zachodnich
Slope covers as the soil parent material in the western Bieszczady Mts.
МОСЕK A., SPYCHALSKI W., KACZMAREK Z.
s. 111-119
Właściwości fizyczne oraz skład mineralogiczny frakcji koloidalnej rędzin różnych formacji geologicznych
Physical properties and mineralogical composition of the colloidal fraction of rendzinas derived from various geological formations
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 121-123
Klasyfikacja uziarnienia gleb a Polskie Normy
The soil texture classification versus the Polish standards
BROŻEK S.
s. 125-127
Wspomnienie o profesorze Wiesławie Maciaszku (1942-2002)
In memory of Professor Wiesław Maciaszek (1942-2002)
JAKUBCZYK H.
s. 129-193
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 2001
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - Year 2001

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam