PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2001 - 52(supl.)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ZWIĄZKI ŻELAZA W PROCESACH GLEBOTWÓRCZYCH”, WARSZAWA, 19-21 WRZEŚNIA 2001 R.

KOMITET ORGANIZACYJNY
s. 7
Wprowadzenie
Introduction
CZERWIŃSKI Z.
s. 9-20
Właściwości i systematyka gleb żelazowych
Properties and systematics of ferro-soils
CZERWIŃSKI Z.
s. 21-28
Pierwiastki śladowe w glebach żelazowych
Trace elements in ferro soils
PRACZ J., PASTUSZKO A.
s. 29-39
Właściwości gleb wytworzonych z rudy darniowej w rejonie Legnicy
Properties of soils developed from bog iron ore near Legnica city
CZERWIŃSKI Z., KWASOWSKI W.
s. 41-48
Niektóre właściwości gleb żelazowych w Rejonie Łomżyńskim
Some properties of ferro soils in Łomża region
JANKOWSKI M.
s. 49-63
Warunki występowania, właściwości i geneza gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo
Conditions of occurrence, properties and genesis of intra-dune iron enriched soils
WICIK B.
s. 65-69
Akumulacja żelaza w dolinie Narwi pod Tykocinem
Iron accumulation in Narew river valley near Tykocin
KALEMBASA D., BECHER M., PAKUŁA K.
s. 71-78
Gleby z poziomami żelazistymi w dolinie rzeki Liwiec
Soils with ferrous horizons in the Liwiec river valley
ANDRUSCHKEWITSCH I., SOMMER M., STAHR K.
s. 79-85
Rola półtoratlenków Fe, Al oraz Si w powstawaniu orsztynów w piaskowcach Czarnego Lasu w południowo-zachodnich Niemczech
The role of the sesquioxides Fe, Al and Si for the ortstein genesis in the Buntsandstein-Black Forest in Southwestern Germany
ZAGÓRSKI Z.
s. 87-96
Formy żelaza jako wskaźniki procesów pedo- i litogenezy w glebach niecałkowitych
Iron forms as indicators of pedo-and lithogenetic processes in non-uniform soils
CHOJNICKI J.
s. 97-107
Formy żelaza w madach środkowej doliny Wisły
Iron forms in alluvial soils of central Vistula valley
RACZUK J.
s. 109-117
Rozmieszczenie związków żelaza w glebach płowych Wysoczyzny Siedleckiej
Distribution of iron compounds in lessives soils of the Siedlce upland
PIAŚCIK H., BIENIEK В.
s. 119-125
Zmiany w zawartości form żelaza powodowane procesem murszenia w warunkach zróżnicowanego odwodnienia
Changes in iron forms concentration as the result of the mucking process in different dehydration conditions
KOWALCZYK E., MIECHÓWKA A.
s. 127-133
Klasyfikacja kwaśnych gleb Babiogórskiego Parku Narodowego na podstawie profilowego rozmieszczenia różnych form żelaza
The classification of acid soils from the Babia Gora National Park on the basis of vertical distribution of different iron forms
MIECHÓWKA A.
s. 135-143
Zawartość różnych form żelaza w rędzinach położonych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach
Content of different forms of iron in rendzinas situated above the upper tree limit in the Tatra Mts.
ZWYDAK M.
s. 145-151
Wybrane formy żelaza w glebach zespołu jaworzyny górskiej Phillitido-Aceretum (Moor 1952)
Selected iron forms in soils of the mountain sycamore community (Phyllitido-Aceretum Moor 1952)
GRUBA P.
s. 153-157
Rozmieszczenie kompleksów żelazisto-próchnicznych w glebach brunatnych wytworzonych z piaskowców w Beskidach
The distribution of iron-humic complexes in Cambic soils formed of sandstones in Beskidy Mountains (Southern Poland)
OKTABA L., CZERWIŃSKI Z.
s. 159-166
Mineralne związki fosforowe w glebach próchniczno-żelazowych
Mineral phosphate compounds in ferro humic soils
BROŻEK S., ZWYDAK M.
s. 167-175
Zawartość żelaza ogółem w wybranych skałach macierzystych gleb leśnych Polski
Total iron contents in selected parent rocks of forest soils in Poland
KACZOREK D. , CZERWIŃSKI Z.
s. 177-181
Skład mineralogiczny rud darniowych pochodzących z okolic Warszawy i Łomży
Mineralogy of bog iron ores in Warsaw and Łomża regions
KALEMBASA D., PAKULA K., BECHER M.
s. 183-190
Sekwencyjnie wydzielone frakcje żelaza i manganu z gleb wzbogaconych w żelazo
Sequential fractionation of iron and manganese in soils with high iron content
KABAŁA С.
s. 191-197
Porównanie pojedynczej i sekwencyjnej ekstrakcji żelaza w glebach bielicowych Sudetów
A comparison of single and sequential extraction of iron in Podzols of the Sudety Mountains

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam