PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2000 - 51(3/4)

MALISZEWSKA-KORDYBACH B., SMRECZAK B., MARTYNIUK S.
s. 5-18
Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na mikrobiologiczne właściwości gleb o zróżnicowanej kwasowości i zawartości substancji organicznych
The effect of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on microbial properties of soils of different acidity and organic matter content
PISAREK I.
s. 19-27
Właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych gleb płowych, brunatnych i czarnoziemnych
Physicochemical properties of humic acids extracted from Luvisols, Cambisols and Phaeozems
CZARNOWSKA K., BEDNARZ I.
s. 29-36
Metale ciężkie w pyle ulicznym Warszawy
Heavy metals in street dust from Warsaw
KLIMOWICZ Z., MELKE J.
s. 37-46
Zawartość metali ciężkich w glebach w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych na przykładzie wybranych tras
The content of heavy metals in soils in the vicinity of traffic roads using chosen stretches of road as examples
ŁABĘTOWICZ J., RUTKOWSKA В., SZULC W.
s. 47-55
Relacje ilościowe między formami mikroelementów w warstwie ornej gleby płowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia
Quantitative relationships between forms of microelements in arable layer of lessive-type soil under the conditions of many year differentiated fertilization
CHOJNICKI J.
s. 57-65
Pierwiastki ziem rzadkich w madach środkowej doliny Wisły i Żuław
Rare earth elements in the alluvial soils of central Vistula valley and Żuławy
BUHL F., POŁEDNIOK J.
s. 67-75
Porównanie zawartości galu, wanadu i skandu w glebach z terenów o różnym stopniu zanieczyszczenia
The comparison of gallium, vanadium and scandium content in soil from industrial and agricultural regions
KOZANECKA T., ZAGÓRSKI Z., SCHERER H.W.
s. 77-83
Zawartość azotu silnie związanego w rędzinach
The contents of non-exchangeable ammonium in rendzina soils
KWASOWSKI W., CHOJNICKI J., OKOŁOWICZ M., KOZANECKA T.
s. 85-95
Metale ciężkie w glebach powierzchni wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej
Heavy metals content in standard soil plots of the Puszcza Biała Forest
SZAFRANEK A.
s. 97-105
Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizykochemiczne gleb płowych Wysoczyzny Kałuszyńskiej
The influence of agriculture on physico-chemical properties of Orthic Luvisols of Kaluszynska Upland
BROŻEK S., BĄKOWSKI J., FILIŃSKI M.
s. 107-120
Wysycenie kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego gleb brunatnych leśnych
Base saturation of forest Cambisols
SUGIER D., SZEWCZUK C.
s. 121-128
Wpływ nawożenia oraz odczynu i zasobności gleb wybranych plantacji chmielu na plony szyszek
The effect of fertilization, soil reaction and soil nutrient availability on the cones yields of selected hop gardens
CHWIL S.
s. 129-134
Plonowanie pszenicy ozimej pod wpływem dolistnego dokarmiania wieloskładnikowym nawozem Wuxal TOP N w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
Yield of winter wheat as influenced by foliar application of WUXAL TOP N under conditions of different nitrogen fertilization of soil

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam