PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1997 - 48(3/4)

WITKOWSKI D.
s. 5-21
Wybrane czynniki kształtujące jakość wód powierzchniowych w małych zlewniach nizinnych
Some features shaping the quality of superficial waters in small lowland drainage basins
WITKOWSKI D.
s. 23-36
Składniki nawozowe w dwóch małych zlewniach o zróżnicowanych właściwościach glebowo rolniczych
Fertilizer components in two small drainage basins of differentiated soil-agricultural features
SMRECZAK B.
s. 37-47
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w układach gleba-roślina wyższa
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil - higher plant systems
CZARNOWSKA K.
s. 49-61
Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi
Level of some heavy metals in soils and leaves of tree species from the town of Łodź
WÓJCIK J.
s. 63-73
Ołów i kadm w glebach i roślinach wałbrzyskich ogródków działkowych
Lead and cadmium in soils and plants of alloments in Wałbrzych
ŁABĘTOWICZ J., STĘPIEŃ W., OŻAROWSKI G.
s. 75-82
Ocena niektórych czynników determinujących różnice w zawartości С organicznego oznaczanego metodą Tiurina i bezpośrednią metodą suchej destylacji
The estimation of some factors determine the differences in organic carbon content observed by the Tiurin’s method and the dry distillation method
GĄSIOR J.
s. 83-93
Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków. Cz. I. Zawartość skrobi i azotu
The influence of the nitrogen fertilization and the time of harvest on chemical composition of potato tubers. Part. I. The starch and nitrogen content
GĄSIOR J.
s. 95-103
Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków. Część II. Zawartość potasu, fosforu, magnezu, wapnia i sodu
The influence of the nitrogen fertilization and the time of harvest on chemical composition of potato tubers. Part. П. Content of potassium, phosphorus, magnesium, calcium and sodium
OKOŁOWICZ М., SOWA A.
s. 105-121
Gleby torfowo-murszowe rezerwatu „Krzywa Góra” w Kampinoskim Parku Narodowym
Peat-muck soils of the „Krzywa Gora” Reservation in the Kampinos National Park
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H.
s. 123-136
Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Cz. II. Badania litologicznej jednorodności na podstawie analizy uziarnienia
Lessive soils formed from silt deposits from Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie and Wysoczyzna Kaliska region. Part. II. Lithogenic uniformity investigations on the base of granulometric composition analyses
DŁUGOSZ J.
s. 137-149
Charakterystyka gleb wytworzonych na morenie dennej zlodowacenia Wisły z Wysoczyzny Krajeńskiej
Characteristics of soils formed on ground moraine of Vistula glaciation from Krajeńska upland (Poland)
MANIKOWSKA B.
s. 151-167
Peryglacjalne utwory pokrywowe i kształtowanie profilu glebowego na wysoczyźnie fluwioglacjalnej w Polsce Środkowej
Periglacial cover sediments and soil profile evolution on the fluvioglacial interfluve area of Central Poland
CZARNOWSKA K.
s. 169-170
Wspomnienie о prof. dr hab. dr h.c. Bohdanie Dobrzańskim w dziesiątą rocznicę śmierci (1909-1987)
The memory of Professor Bohdan Dobrzański in the tenth anniversary of his death
KONECKA-BETLEY K., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 171-172
Wspomnienie o prof. dr hab. dr h.c. Lucjanie Królikowskim w dziesiątą rocznicę śmierci
The memory of Professor Lucjan Królikowski in the tenth anniversary of his death
PONDEL H.
s. 173-234
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1995
Polish Bibliographical List of Soil Science. Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy. Year 1995

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam