PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1997 - 48(1/2)

SKŁODOWSKI P., ZARZYCKA H.
s. 5-13
Wpływ użytkowania gleb na zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich
The influence of agricultural use of soils on the content and distribution of heavy metals
DZIENIA S., DOJSS D., WERESZCZAKA J.
s. 15-18
Wpływ płodozmianu i ugorowania na właściwości chemiczne gleby lekkiej
The influence of crop-rotation and fallow on some chemical properties of a sandy soil
GWOREK B., DEGÓRSKI M.
s. 19-30
Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie pierwiastków śladowych i żelaza w glebach zbiorowisk borowych
Trace elements and iron distribution of soil profiles in pine forest area
CZARNOWSKA K., TUREMKA E.
s. 31-38
Zawartość kadmu w glebach aluwialnych doliny Wisły i Żuław
Cadmium concentration in alluvial soils of Vistula valley and Żuławy region
ŚCIGALSKA В., KLIMA K.
s. 39-48
Zależność między aktywnością celulolityczną gleby górskiej a plonowaniem uprawianych roślin
Relationship between cellulolytic activity of mountain soil and the yielding of cultivated plants
FURCZAK J., KOŚCIELECKA D.
s. 49-58
Ocena ubocznego oddziaływania fungicydu tetrakonazolu na grzyby saprofityczne oraz aktywność biochemiczną gleby piaszczystej i gliniastej
The evaluation of side-effects of fungicide - tetraconazole on saprophytic fungi and biochemical activity of sandy and loamy soils
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H.
s. 59-69
Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Część I. Morfologia i właściwości fizykochemiczne
Lessive soils formed from silt deposits of Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie and Wysoczyzna Kaliska Region. Part I. Morphology and physico-chemical properties
LICZNAR S.E., DROZD J., LICZNAR M.
s. 71-77
Badanie zwietrzelin reliktowych wapieni jurajskich przy zastosowaniu metod submikromorfologicznych
Studies of some relict of weathered limestone Jurassic using submicromorphological methods
CHOJNICKI J.
s. 79-86
Ewolucja gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
Evolution of soils developed from superficial silts of the Błońsko-Sochaczewska Plain
DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M., SPYCHAJ-FABISIAK E.
s. 87-93
Skład mineralogiczny frakcji ilastej warstwy ornej wybranych czarnych ziem kujawskich
Study of mineralogical composition of clay fraction from selected black earth of Kujawy region
MALISZEWSKA-KORDYBACH B., SMRECZAK B.
s. 95-110
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach użytkowanych rolniczo
The content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in agricultural soils in Lublin district
BROGOWSKI Z., BORZYSZKOWSKI J., GWOREK B., OSTROWSKA A., PORĘBSKA G., SIENKIEWICZ J.
s. 111-124
Charakterystyka gleb wylesionych obszarów Gór Izerskich
Soils characteristics of deforested region of the Izerskie Mountains
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 125-132
Ekologiczna systematyka gleb leśnych Polski
Ecological systematics of forest soils of Poland
KOWALKOWSKI A.
s. 133-141
Czy istnieje potrzeba ekologicznej systematyki gleb leśnych Polski?
Is the ecological systematics of the Poland’s forest soils necessary?
PONDEL H.
s. 143-189
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1994
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1994

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam