PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1995 - 46(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z.
s. 5-19
Wczoraj, dziś i jutro gleboznawstwa w Polsce
Yesterday, today and tomorrow of pedology in Poland
PALUSZEK J.
s. 21-35
Zmiany struktury i właściwości fizycznych czarnoziemów pod wpływem erozji wodnej
Changes of soil structure and of physical properties of chernozems under the influence of water erosion
CHMIELNICKI J., ROSZAK W., FABIJAŃSKI J.
s. 37-43
Wpływ stopnia uwilgotnienia gleby na tworzenie się agregatów glebowych i ich trwałość
Influence of soil moisture on forming of aggregates content and their durability
NIKLEWSKA-LARSKA T.
s. 45-51
Próba obniżenia toksycznego działania ołowiu w glebie przez wprowadzanie do niej Bacillus megaterium lub Streptomyces variabilis
An attempt to reduce the toxic lead in soil by application of Bacillus megaterium or Streptomyces variabilis
MICHALCEWICZ W.
s. 53-64
Wpływ pestycydów stosowanych w chemicznej ochronie roślin uprawnych na niektóre właściwości biologiczne gleby
Influence of pesticides used in chemical protection of field crops on some biological properties of soil
CZARNOWSKA K., BONTRUK H.
s. 65-77
Zawartość metali ciężkich w glebach aluwialnych Żuław
Content of heavy metals in alluvial soils from Żuławy area
BIERNACKA E., MACIAK F.
s. 79-94
Oczyszczanie wód powierzchniowych z metali ciężkich (Zn, Cu, Cr, Pb i Cd) przy użyciu sztucznie uformowanych złóż torfowo-mineralnych
Purification of polluted surface water from heavy metals (Zn, Cu, Cr, Pb and Cd) by artificially formed peat-mineral deposits
MACIAK F.
s. 95-104
Wpływ miedzi oraz węglanu wapnia na mineralizację związków organicznych azotu w murszach i torfach w warunkach laboratoryjnych
Effect of copper and calcium carbonate on mineralization of the organic nitrogen in peat and moorsh soils in laboratory condition
KOZANECKA T.
s. 105-117
Zawartość mineralnych form N-NH4 i N-NO3 w glebie sadu jabłoniowego
Contents of N-NH4 and N-NO3 mineral forms of nitrogen in soil of apple orchard
ZASOŃSKI S.
s. 119-134
Gleby wapniowcowe wytworzone z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu wschodnich Karpat. Cz. II. Właściwości mikromorfologiczne
Calcareous soils derived from selected lithostratigraphical units of East Carpathian Flysh. Part II. Micromorphological properties
MERCIK S., MOSKAL S., STĘPIEŃ W.
s. 135-148
Emisja do atmosfery podtlenku azotu (N2O) z użytków rolnych w Polsce w aspekcie efektu cieplarnianego
Nitrous oxide emission from agricultural soils in Poland in connection with greenhouse gases effect
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MIECHÓWKA A.
s. 149-150
Wspomnienie o Profesorze dr. Tomaszu Komornickim (1916-1994)
In memory of Professor Tomasz Komornicki (1916-1994)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam