PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1994 - 44(supl.)

XV MIĘDZYNARODOWY KONGRES GLEBOZNAWCZY, 1994, MEXICO

KOMITET REDAKCYJNY
s. 5-6
Od Komitetu Redakcyjnego
From the Editorial Committee
KOMITET REDAKCYJNY
s. 7
Projekt
Draft
CIEŚLA W., MARCINEK J.
s. 9-14
Oznakowanie poziomów w glebach polskich
Horizon notation tor Polish soils
PRUSINKIEWICZ Z., BEDNAREK R., KOŚKO A., SZMYT M.
s. 15-26
Badania paleopedologiczne nad wiekiem, właściwościami i genezą wstęg iluwialnych na neolitycznym stanowisku archeologicznym
Paleopedological studies on age, properties and genesis of illuvial bands on a Neolithic archaeological site
MANIKOWSKA B., BEDNAREK R.
s. 27-39
Kopalna gleba preborealna w piaskach wydmowych Polski Środkowej i jej znaczenie dla koncepcji genezy gleb rdzawych
Fossil preboreal soil on the dune sands in central Poland and its significance for the conception of rusty soils (Cambic Arenosols) genesis
JANOWSKA E.
s. 41-53
Wstępne badania poziomów sideric gleb rdzawych z zastosowaniem mikrochemicznej analizy rentgenowskiej
Preliminary studies on the sideric horizon o f rusty soils with the use of microchemical X-ray analysis
KONECKA-ВETLEY K.
s. 55-62
Gleby kopalne późnego plejstocenu wytworzone z lessów
Fossil soils of late Pleistocene developed from loesses
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 63-70
Wpływ procesu bielicowania na profilowe rozmieszczenie mineralnych związków fosforu
The effect of the podzolization process on the profile distribution of mineral compounds of phosphorus
MERCIK S.
s. 71-78
Najważniejsze właściwości gleby i plonowanie w wieloletnich, statycznych doświadczeniach nawozowych w Skierniewicach
Most important soil properties and yielding in the long-term static fertilizing experiments in Skierniewice
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DŁUGOSZ J., ZALEWSKI W.
s. 79-84
Ocena zawartości mikroelementów w glebach uprawnych wschodniej części Niziny Wielkopolskiej
Evaluation of microelements contents in arable soils of Eastern Wielkopolska Lowland
STRZYSZCZ Z., MAGIERA T., BZOWSKI Z.
s. 85-93
Podatność magnetyczna jako wskaźnik zanieczyszczenia gleb w niektórych rejonach Polski
Magnetic susceptibility as indicator of soils contamination in some regions of Poland
GWOREK B.
s. 95-100
Zeolity typu ЗА i 5A jako czynnik inaktywujący cynk w glebach zanieczyszczonych tym metalem
Zeolites of the ЗА and 5А type as factors inactivating zinc in soils contaminated with this metal
TRUSZKOWSKA R., MIKIELEWICZ E.
s. 101-108
System informatyczny o środowisku przyrodniczym - obszar Polski w makroskali
Informatic system about natural environment – whole area of Poland in macroscale

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam