PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1993 - 44(3/4)

HEWELKE P.
s. 5-12
Określanie parametrów nawodnień kroplowych z zastosowaniem metody symulacyjnej
Simulation method for designing of drip irrigation parameters
KASZUBKIEWICZ J., KHDRI Y., SZERSZEŃ L.
s. 13-31
Związki między pęcznieniem a innymi właściwościami fizycznymi gleb wytworzonych w dwóch strefach klimatycznych z podobnych skał macierzystych
Relationships between swelling and some physical properties of soils developed from similar parent rocks in two different climatic zones
KASZUBKIEWICZ J., GIEDROJĆ B.
s. 33-44
Przepuszczalność wodna gleb dna stawów rybnych w rejonie Milicza na Dolnym Śląsku
Water permeability of soils from fish ponds of Milicz region at Lower Silesia
KOBUS J., CZABAN J., GAJDA A., MASIAK D., KSIĘŻNIAK A.
s. 45-53
Mikroflora ryzosfery pszenicy i jej wpływ na odżywianie roślin i niektóre grzyby patogeniczne. Część I. Zmiany w populacji bakterii ryzosfery wraz z rozwojem pszenicy ozimej
Wheat rhizosphere microflora and its effect on plant nutrition and some pathogenic fungi. Part I. Changes of rhizobacteral populations with developed of winter wheat
NGUYEN BICH LOC
s. 55-61
Porównanie wpływu szczepienia Вradyrhizobium sp. oraz nawożenia azotowego na plonowanie Arachis hypogaea na dwóch rożnych glebach
Comparison of influence of inoculation by Вradyrhizobium sp. and nitrogen fertilization on yield оf Arachis hypogaea cultivated on two different soils
KRAUZE A., DOMSKA D., BOBRZECKA D., BENEDYCKA Z.
s. 63-68
Dynamika zawartości przyswajalnego molibdenu w różnych rodzajach gleb użytkowanych rolniczo
Dynamic of available molybdenum content in different kind of arable soils
CZUBA R.
s. 69-78
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. I. Reakcja roślin na dolistne stosowanie azotu
The results of leaf nutrition of field crops. Part I. Response of plants to nitrogen foliar application
CZUBA R.
s. 79-87
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. II. Reakcja roślin na dolistne stosowanie mikroelementów i azotu łącznie z mikroelementami
The results of leaf nutrition of field crops. Part II. Response of plants to foliar application of micronutrients or nitrogen combined with micronutrients
NAZARUK M.
s. 89-98
Wpływ nawożenia na produktywność i trwałość ważniejszych gatunków traw w siewie czystymi mieszankach w użytkowaniu pastwiskowym na glebie lekkiej
Effect of fertilization on productivity and stability of more significant grass species and their mixtures on light soil in pasture usage
CHOJNICKI J., CZARNOWSKA K.
s. 99-111
Zmiany zawartości fosforu ogółem i rozpuszczalnego oraz Zn, Cu, Pb i Cd w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo
The changes of the contents of total and readily soluble phosphorus and Zn, Cu, Pb, Cd in agricultural soils under intensive cultivation
MACIEJEWSKA A.
s. 113-120
Wpływ nawozu organiczno-wapniowo-mineralnego na niektóre właściwości fizykochemiczne gleb rdzawych właściwych wytworzonych z piasków luźnych
Effect of organic-mineral-liming fertilization on some physico-chemical properties of rust-coloured typical soil formed from light sands
ZASOŃSKI S.
s. 121-133
Gleby wapniowcowe wytworzone z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu wschodnich Karpat. Część I. Ogólna charakterystyka gleb
Calcareous soils derived from selected lithostratigraphical units of East Carpathian flysh. Part I. General description of soils
CHOJNICKI J.
s. 135-151
Gleby płowe wytworzone z utworów pokrywowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
Lessives soils developed from superficial formations of the Błonie-Sochaczew Plain
KONECKA-BETLEY K., MARUSZCZAK H.
s. 153-163
Rozwój holoceńskiej pedogenezy w wymokach obszarów lessowych okolic Lublina
Holocene pedogenesis development in enclosed cup-depressions of loess areas in the Lublin environs
MACIAK F., BIERNACKA E., KURZAWSKI G.
s. 165-178
Oczyszczanie gnojowicy przy użyciu torfów i popiołu z elektrowni
Purification of liquid manure through the peals and ash from power plant
MACIAK F., BIERNACKA E., KURZAWSKI G.
s. 179-192
Oczyszczanie ścieków komunalnych (surowych) przy użyciu torfów i popiołu z elektrowni
Purification of communal (raw) waste water through the peats and ash from power plant
KONECKA-BETLEY K.
s. 193-195
Wspomnienie o profesorze dr hab. Franciszku Kuźnickim (1906-1993)
In memory of Professor Franciszek Kuźnicki (1906-1993)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam