PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1993 - 44(1/2)

BRANDYK T., BRANDYK T., SKĄPSKI K.
s. 5-17
Ocena wysokości podsiąku kapilarnego w kilku profilach mad rzecznych
Determination of height of capillary rise in some alluvial soil profiles
GWOREK B.
s. 19-26
Wpływ zeolitów na pobieranie ołowiu przez rośliny z gleb o symulowanym zanieczyszczeniu
Effect of zeolites on the lead uptake by plants from soils with simulated contamination
SZYMKIEWICZ-DĄBROWSKA D.
s. 27-36
Wpływ węglanów potasowych, amonowych, magnezowych i wapniowych oraz mocznika na rozpuszczalność CaHPO4•2H2O
Influence of potassium, ammonium, magnesium, calcium carbonates and on the calcium phosphate solubility
DURSKA G., KASZUBIAK H.
s. 37-45
Wykorzystanie w glebie alifatycznych niskocząsteczkowych kwasów organicznych przez drobnoustroje
Utilization of aliphatic low-molecular organic acids in soil by microorganisms
FILIPEK T., BADORA A.
s. 47-55
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. I Żyto (Secale cereale L.)
Response of cereals to strong soil acidity. Part I. Rye (Secale cereale L.)
CZUBA R.
s. 57-64
Regeneracyjne nawożenie gleby silnie wyczerpanej ze składników pokarmowych
Regeneration of soil strongly exhausted from nutrients
SHAMSHAM S.
s. 65-71
Rozmieszczenie wybranych metali w profilach gleb uprawnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. Część II. Całkowita zawartość metali
Distribution of some metals in arable soil profiles in the region contaminated by copper industry. Part II. Total content of metals
MOSIEJ J., TUSIŃSKI J.
s. 73-80
Wstępna ocena migracji azotu mineralnego w glebach użytków zielonych nawadnianych ściekami komunalnymi
Attempt of assessment nitrate nitrogen migration in soils of grassland irrigated by municipal sewage
CZARNOWSKA K., CHOJNICKI J.
s. 81-91
Występowanie żelaza, manganu, chromu, niklu i kobaltu w glebach wytworzonych z najmłodszych lessów Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
Content of iron, manganese, chromium, nickel and cobalt in soils developed from the youngest loesses of the Błonie-Sochaczew Plain
CHOJNICKI J.
s. 93-106
Gleby brunatne wytworzone z utworów pokrywowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
Brown soils developed from superficial formations of the Błonie-Sochaczew Plain
ŁACHACZ A.
s. 107-118
Rozpoznawanie gleb należących do typu murszowatych na podstawie barwy
Identification of mucky soils by the Munsell colour charts
ZAWIŚLAK K.
s. 119-120
Jubileusz 80-lecia prof. zwycz. dr. Witolda Niewiadomskiego
80th birthday of Professor Witold Niewiadomski
PONDEL H.
s. 121-201
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1991
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1991

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam