PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1992 - 43(3/4)

HEWELKE P.
s. 5-18
Podstawy regulowania uwilgotnienia gleby za pomocą nawodnień kroplowych
Principles of soil moisture regulation by means of drip irrigation
ROSZYK E., SHAMSHAM S.
s. 19-27
Wpływ mycia na zmniejszenie zawartości metali w roślinach zanieczyszczonych przez emisje przemysłowe
Washing effect on a reduction of the content of metals in plants dusted by industrial emission
ŁABUDA S., FILIPEK S., DECHNIK I.
s. 29-36
Reakcja owsa na zróżnicowane formy wapnia i magnezu w doświadczeniu modelowym
Oat response to different calcium and magnesium forms in a model experiment
FILIPEK T., BADORA A.
s. 37-43
Jony rozpuszczalne w wodzie w glebach zanieczyszczonych środkami do zwalczania śliskości pośniegowej
Content of water-soluble ions in soils contaminated with agents counteracting the effect of post-snow slipperness
FILIPEK T., BADORA A.
s. 45-54
Stan jonowy i plonowanie kupkówki w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem gleby zanieczyszczonej środkami do usuwania śliskości pośniegowej
Ionic state versus cocksfoot yields under conditions of differentiated nitrogen fertilization of soil contaminated with agents for removal of the post-snow slipperness
KOPER J.
s. 55-65
Zawartość estrów fosforanowych inozytolu w glebie z wieloletniego statycznego doświadczenia nawożeniowego
The content of inositol phosphorus esters in soils of long-term fertilization experiment
BIAŁOUSZ S., HAŁKOWSKI J.
s. 67-75
Interpretacja panchromatycznych zdjęć lotniczych dla celów kartografii hydrogenicznych gleb łąkowych
Interpretation of panchromatic aerial photographs for the aims of cartography of hydrogenic grassland soils
ZASOŃSKI S.
s. 77-90
Warstwy krośnieńskie jako skała macierzysta pararędzin fliszowych (na przykładzie gleb Wzgórz Rymanowskich)
Krosno layers as a parent rock of flysh pararendzinas (exemplified by soils of Rymanów uplands)
KĘPKA M.
s. 91-101
Potas wymienny i silniej związany w niektórych glebach. Cz. I. Gleby brunatne wyługowane i płowe właściwe
Exchangeable and fixed potassium in some soils. Part I. Leached brown and gray brown podzolic soils
GOŹDZIK J., KONECKA-BETLEY K.
s. 103-112
Późnovistuliańskie utwory węglanowe w zagłębieniach bezodpływowych rejonu kopalni Bełchatów. Cz. I. Geneza i stratygrafia
Late-Vistulian carbonateous formations in outflow-closed depressions of the Bełchatów brown coal strip mine. Part I. Genesis and stratigraphy
GOŹDZIK J., KONECKA-BETLEY K.
s. 113-124
Późnovistuliańskie utwory węglanowe w zagłębieniach bezodpływowych rejonu kopalni Bełchatów. Cz. II. Skład chemiczny i mineralny
Late-Vistulian carbonateous formations in outflow-closed depressions of the Bełchatow brown coal strip mine. Part II. Chemical and mineral composition
SHAMSHAM S.
s. 125-131
Rozmieszczenie wybranych metali w profilach gleb uprawnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł miedziowy. Cz. I. Charakterystyka gleb
Distribution of selected metals in profiles of arable soil on areas contaminated by copper industry plants. Part I. Soils characteristic
DEMBEK W., ŻUREK S., RIVIERE L.M.
s. 133-144
Geneza i stratygrafia torfowiska Mazerolles w dolinie rzeki Erdre (Francja)
Genesis and stratigraphy of Mazerolles peatlands in the Erdre river valley (France)
LICZNAR M.
s. 145-153
Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora dr habilitowanego Stanisława Kowalińskiego
70th birthday and 45th years of scientific and teaching work of Professor Stanisław Kowaliński

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam