PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1992 - 43(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z., KWIATKOWSKA A., POKOJSKA U.
s. 5-22
Zmiany odczynu i buforowość gleb w świetle kilkuletnich symulacyjnych doświadczeń terenowych nad skutkami kwaśnych deszczów
Changes in soil reaction and buffering ability in the light o f several years’ field experiments simulating the acid rain
Буферность почв и изменения их реакции в свете трехлетних полевых опытов симулирующих кислые дожди
SPYCHAJ-FABISIAK E., ŁOGINOW W.
s. 23-30
Ulatnianie się amoniaku z gleby w warunkach doświadczeń wazonowych i polowych
Ammonia volatilization from soil under conditions of pot and field experiments
Улетучивание аммиака из почвы в условиях сосудных и полевых опытов
RACZUK J.
s. 31-39
Węgiel i azot we frakcjach granulometrycznych gleb piaskowych Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej
Carbon and nitrogen in granulometric fractions o f sandy soils of the Siedlce upland and the Łuków plain
Углерод и азот в гранулометрических фракциях песчаных почв Седлецкой возвышенности и Луковской равнины
CZARNOWSKA K.
s. 41-49
Rozmieszczenie miedzi, chromu, niklu, kobaltu i kadmu w glebach miasta Łodzi
Distribution of copper, chromium, nickel, cobalt and cadmium in soils o f the city of Łodź
Размещение меди, хрома, никеля, кобальта и кадмия в почвах города Лодзи
CZARNOWSKA K., GWOREK B.
s. 51-59
Zawartość metali ciężkich w mchu Kampinoskiego Parku Narodowego
Content o f heavy metals in moss of the Kampinos National Park
Содержание тяжелых металлов во мху Кампиноского национального парка
MERCIK S., STĘPIEŃ W.
s. 61-70
Wartość nawozowa zagęszczonego wywaru melasowego
Fertilizing value of condensed melasse wort
Удобрительные качества сгущенной мелассовой барды
MOROŃ H., GEMBARZEWSKI H., ANDRUSZCZAK E.
s. 71-78
Zawartość miedzi w ziarnie zbóż w Polsce
Copper content in grain of cereals in Poland
Содержание меди в зерне хлебных злаков в Польше
MAZUR T., SZAGAŁA J.
s. 79-87
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plonowanie i skład chemiczny roślin. Cz. I. Plon roślin i białka
Effect of long-term organic and mineral fertilization on yield and chemical composition of crops. Part I. Yield of crops and production of protein
Влияние многолетнего органического и минерального удобрения на урожайность и химический состав растений. Ч. I. Урожай растений и выход белка
MAZUR T., SZAGAŁA J.
s. 89-98
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plon i skład chemiczny roślin. Cz. II. Zawartość azotu, fosforu i potasu w roślinach oraz bilans tych składników
Effect o f long-term organic and mineral fertilization on yield and chemical composition of crops. Part II. Nitrogen, phosphorus and potassium content of crops and the balance of these elements
Влияние многолетнего органического и минерального удобрения на урожайность и химический состав растений. Ч. II. Содержание азота, фосфора и калия в растениях, а также баланс этих елементов
KOCHANOWSKA R., NOWAK W.
s. 99-111
Zawartość składników mineralnych w sianie łąkowym w zależności od warunków pogodowych, siedliska oraz poziomu nawożenia azotem
Content o f mineral elements in the meadow hay depending on weather conditions, site and nitrogen fertilization level
Содержание минеральных элементов в луговом сене в зависимости от метеорологических условий, среды и уровня азотного удобрения
STRZELEC J.
s. 113-120
Wpływ gleby na plonowanie pszenżyta w zależności od poziomu nawożenia azotem i rożnej gęstości siewu
Soil effect on the Triticale yields depending on the nitrogen fertilization level and different sowing density
Влияние почвы на урожайность тритикале в зависимости от уровня азотного удобрения и разной густоты посева
SZAFRANEK A.
s. 121-131
Wpływ rzeźby terenu i skały macierzystej na kształtowanie się gleb z piaskowców dewońskich i triasowych z regionu świętokrzyskiego. Cz. III. Rzeźba terenu
Effect of the area relief and of parent rock on the development of soils from Devonian and Triassic sandstones of the Świętokrzyski region. Part III. Area relief
Влияние рельефа местности и материнской породы на образование почв из девонских и триассовыцх песчаников Свентокшиского региона. Ч. III. Рельеф местности
DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., TURSKI R., HODARA J.
s. 133-140
Użytkowanie jako czynnik kształtujący budowę profilu i właściwości gleb wytworzonych z gliny zwałowej
Agricultural utilization as a factor responsible for the soil profile structure and properties of soil developed from boulder loam
Сельскохозяйственное пользование как фактор ответственный за строение профиля и свойства почвы образованной из валунной глины
PONDEL H.
s. 141-183
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1990
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1990
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1990

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam