PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1991 - 42(3/4)

GORLACH E.
s. 7
Stulecie Katedry Chemii Rolnej w Krakowie
Centenary of the Department of Agricultural Chemistry in Krakow
KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J.
s. 9-17
Skutki niezrównoważonego nawożenia mineralnego w świetle trwałego doświadczenia polowego
The results of the unbalance mineral fertilization in the long-term fertilizing experiment field
Последствия несбалансированного минерального удобрения в долгосрочном удобрительном опыте
ŁOGINOW W., ANDRZEJEWSKI J., JANOWIAK J.
s. 19-25
Rola nawożenia organicznego w utrzymaniu zasobów materii organicznej w glebie
Role of the organic fertilization in keeping in soil the organic matter resources
Роль органического удобрения в удержании в почве ресурсов органических веществ
RABIKOWSKA B., WILK K.
s. 27-35
Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i azotem na właściwości gleby gliniastej. Część I. Odczyn gleby oraz zawartość węgla i azotu
Effect of long-term fertilization with farmyard manure and nitrogen on properties of the loamy soil. Part I. Soil reaction and the carbon and nitrogen content
Влияние многолетнего удобрения стойловым навозом и азотом на свойства суглинистой почвы. Часть I. Реакция и содержание углерода и азота
JARECKI М., KRZYWY E.
s. 37-44
Kształtowanie się zawartości węgla i azotu oraz innych składników chemicznych w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia obornikiem i gnojowicą
Formation of the carbon and nitrogen content and the content of other chemical components in soil under the effect of long-term fertilization with farmyard manure and slurry
Образование содержания углерода и азота, а также других химических компонентов в почве под влиянием многолетнего удобрения стойловым и жидким навозом
PESCHKE H., KRETSCHMARIN S.
s. 45-51
Włączenie azotu 15N do organicznej substancji gleb nawozowych doświadczeń statycznych
The inclusion of 15N to soil organic substances in static fertilizer experiments
Sukzessive Substitution von 15N-markiertem Stickstoff in die organische Substanz von langjahrig extrem gedungten Dauerversuchsboden

Включение азота 15N в органическое вещество почв в статических удобрительных опытах
DECHNIK I., KACZOR A.
s. 53-59
Wpływ symulowanego kwaśnego deszczu na niektóre właściwości gleby lessowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia dolomitem
The influence of simulated acid rain on some properties of loess soil at different fertilization with dolomite
Влияние симулированных кислых осадков на некоторые свойства лессовой почвы в условиях дифференцированного удобрения доломитом
CURYŁO T.
s. 61-69
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i wapnowania na zawartość magnezu w glebach łąkowych
Effect of long-term mineral fertilization and liming on the magnesium content in meadow soils
Влияние долголетнего минерального удобрения и известкования на содержание магния в луговых почвах
LEHMANN K., MATŁOSZ C., STACHOWIAK J., WYSOCKA G.
s. 71-75
Wpływ gatunku traw, poziomu nawożenia potasem i azotem na formy potasu w glebie
Effect of the grass species and the potassium and nitrogen fertilization on the potassium form in soil
Влияние вида злаковых трав, уровней удобреня калием и азотом на форму калия в почве
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
s. 77-86
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i nawodnienia na dynamikę wybranych składników gleb upraw leśnych
Effect of several-year mineral fertilization and irrigation on the dynamics of selected elements in forest soils
Влияние минерального удобрения и орошения на динамику выбранных элементов лесных почв
MATULA I.
s. 87-95
System optymalizacji składników pokarmowych w glebie oparty na właściwościach sorpcyjnych gleb
A system of optimalization of nutrients in soil based on the sorption properties of soils
Система оптимализации питательных веществ в почве основывыющаяся на сорбционных свойствах почв
PONDEL H., RUSZKOWSKA М., SYKUT S., TERELAK H.
s. 97-107
Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań prowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Leaching of fertilizer nutrients from cultivated soils based on researches carried out by the Institute of Soil Science and Cultivation of Plants
Вымывание удобрительных элементов из окультуренных почв на фоне исследований Института агротехники, удобрения и почвоведения
KOPEĆ S., NOWAK K., SMOROŃ S.
s. 109-114
Straty składników nawozowych przez wymywanie w zależności od nawożenia i uprawianej rośliny
Losses of fertilizing elements due to leaching depending on fertilization and crop kind
Потери удобрительных элементов в связи с выщелачиванием в зависимости от удобрения и вида культуры
SZÜCS M.
s. 115-120
Ruch azotanów w glebie
Nitrate movement in the soil
Передвижение нитратного азота в почве
MISZTAL M., SMAL H.
s. 121-128
Skład chemiczny wód gruntowych z terenów gleb uprawnych bielicowej i czarnej ziemi
Chemical composition of ground waters on arable podzolic soils and black earths
Химический состав грунтовых вод на пахотных подзолистых и черных почвах
SAPEK A.
s. 129-136
Bilans azotu, wapnia i magnezu na trwałych użytkach zielonych nawożonych gnojowicą lub saletrą amonową
Balance of nitrogen, calcium and magnesium of permanent grasslands fertilized with slurry or ammonium nitrate
Баланс азота, кальция и магния на постоянных травяных угодьях удобряемых жидким навозом или аммиачной селитрой
MAZUR T.
s. 137-143
Porównanie nawożenia organicznego z mineralnym w kształtowaniu cech jakościowych plonów
Organic and mineral fertilization in formation of qualitative traits of the yield
Органическое и минеральное удобрение в формировании качественных признаков урожаев
NOWAK G., WIERZBOWSKA J.
s. 145-154
Oddziaływanie regulatorów wzrostu i nawożenia mineralnego na plonowanie oraz skład chemiczny pszenicy jarej
Effect of phytohormones and mineral fertilization on yield and chemical composition of spring wheat
Влияние фитогормонов и минерального удобрения на урожайность и химический состав яровой пшеницы
MATIČIČ В., AVBELJ L., FEGEŠ M., LOKAR V.
s. 155-163
Zależność między nawadnianiem, zawartością mineralnego azotu a plonem kapusty, buraków ćwikłowych i selerów w warunkach zróżnicowanego nawożenia
Relationship between irrigation, content of mineral nitrogen and yield of cabbage, red beet and celery at different fertilization
Зависимость м ежду орошением, содержанием минерального азота и урожаем капусты, столовой свеклы и сельдерея в условиях дифференцированного удобрения
MAZUR K.
s. 165-173
Skład aminokwasowy białka siana z łąki górskiej w 20 roku trwałego doświadczenia nawozowego
Amino acid composition of the protein of hay from a mountain meadow in the 20th year of a permanent fertilizing experiment
Аминокислотный состав белка лугового сена в 20-ый год постоянного полевого опыта в горах
BÁNSZKI T.
s. 175-181
Wpływ intensywnego nawożenia na plonowanie i skład chemiczny kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) oraz właściwości gleby
Effect of intensive fertilization on yield and chemical composition of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) and soil properties
Der Einfluss intensiver Mineraldüngung auf den Ertrag, die Zusammensetzung des Knaulgrases (Dactylis glomerata L.) und auf den Boden

Влияние интенсивного применения минеральных удобрений на урожайность и состав ежи сборной (Dactylis glomerata L .) и на почву
ZIĘTECKA М., KAROŃ B.
s. 183-190
Wpływ zawartości potasu i magnezu w kompleksie sorpcyjnym gleby na plonowanie i skład chemiczny kupkówki
Effect of the share of potassium and magnesium in the sorption complex on the yield and chemical composition of cocksfoot
Влияние участия калия и магния в сорбционном комплексе на урожай и химический состав ежи сборной
FILIPEK-MAZUR B.
s. 191-197
Wpływ długotrwałego nawożenia mineralnego i wapnowania na zawartość Cu, Zn i Mn w runi łąki górskiej
Effect of long-term mineral fertilization and liming on the Cu, Zn and Mn content in the sward of a mountain meadow
Влияние длительного минерального удобрения и известкования на содержание Cu, Zn и Мп в горном луговом травостое
SZERSZEŃ L., KARCZEWSKA A., ROSZYK E., CHODAK T.
s. 199-206
Rozmieszczenie Cu, Pb i Zn w profilach gleb przyległych do hut miedzi
Distribution of Сu, Pb and Zn in profiles of soils adjoining copper metallurgic plants
Распределение Cu, Pb и Zn в профилях почв близ медеплавильного завода
GORLACH E., GAMBUŚ F.D
s. 207-214
Desorpcja i fitotoksyczność metali ciężkich zależnie od właściwości gleby
Desorption and phytoloxicity of heavy metals depending on soil properties
Десорбция и фитотоксичность тяжелых металлов в зависимости от свойств почвы
ŁYSZCZ S., RUSZKOWSKA M.
s. 215-221
Zróżnicowana reakcja kilku gatunków roślin na nadmiar cynku
Different response of some plant species to excess of zinc
Дифференцированная реакция некоторых видов растений на избыток цинка
SAPEK В.
s. 223-228
Wpływ wapnowania na zawartość i pobranie kadmu i ołowiu przez roślinność łąki trwałej
Effect of liming on the cadmium and lead uptake by the vegetation of permanent grassland
Влияние известкования на усваивание кадмия и свинца растительностью постоянного луга
KALEMBASA S., KUZIEMSKA B.
s. 229-235
Wpływ osadów ściekowych na plon wybranych roślin oraz zawartość w nich metali ciężkich
Effect of sewage sludge rates on yields of selected crops and on the content of heavy metals in them
Влияние доз активных осадков сточных вод на урожаи выбранных культур и на содержание в них тяжелых металлов
SURDEL M.
s. 237-240
Zawartość związków rtęci w wybranych owocach miękkich pochodzących z południowo wschodniej Polski
The content of mercury compounds in selected soft fruits coming from the south-eastern Poland
Содержание ртутных соединений в некоторых ягодных фруктах в юго-восточной Польше
STRZYSZCZ Z., BZOWSKI Z.
s. 241-247
Ekologiczne aspekty zanieczyszczenia gleb i roślin talem
Ecological aspects of contamination of soils and plants with thallium
Экологические аспекты загрязнения почв и растений талием

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam