PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1991 - 42(1/2)

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B.
s. 5-16
Określanie temperatury gleby pod jęczmieniem jarym na podstawie standardowych danych meteorologicznych
Determination of soil temperature under spring barley on the basis of standard meteorological factors
Определение температуры почвы под яровым ячменем на основании стандартных метеорологических данных
KAPUŚCIŃSKI J.
s. 17-26
Próba określenia warunków termicznych gleby temperaturą powietrza
An attempt to evaluate thermal soil conditions by help of air temperature
Попытка определения термических условий почвы температурой воздуха
GWOREK B., BOROWIAK M.
s. 27-35
Modelowe badania nad sorpcją metali ciężkich przez syntetyczne zeolity
Model studies on immobilization of certain heavy metals by synthetic zeolite
Модельные исследования no сорбции тяжелых металлов синтетическими зеолитами
MACIAK F.
s. 37-47
Mineralizacja węgla i azotu organicznego w różnych frakcjach gleb torfowych podczas inkubacji
Organic carbon and nitrogen mineralization in various fractions of peat soils during in cubation
Минерализация органического углерода и азота в разных фракциях торфяных почв во время инкубации
CZARNOWSKA K., GWOREK В.
s. 49-56
Stan zanieczyszczenia cynkiem, ołowiem i miedzią gleb Warszawy
Contamination state of Warsaw soils with zinc, lead and copper
Состояние загрязнения цинком, свинцом и медвю почв города Варшавы
POKOJSKA A., KAMPERT M., DAHM H., STRZELCZYK E., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 57-68
Wpływ stymulowanych kwaśnych deszczów na drobnoustroje glebowe
Effect of stimulated acid rain on soil microorganisms
Влияние искусственных кислых дождей на почвенную микрофлору
MALISZEWSKA-KORDYBACH B.
s. 69-78
Udział procesów abiotycznych w stratach 3- i 4-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych z gleb
The role of abiotic processes in 3-and 4-ring polycyclic aromatic hydrocarbons degradation in the soils
Роль абиотических процессов в разложении 3- и 4-кольцевых ароматических углеводов в почве
JASIEWICZ С.
s. 79-88
Wpływ miedzi na pobieranie manganu, cynku i żelaza przez rośliny. Część II. Badania w kulturach wodnych
Copper effect on the Mn, Zn and Fe uptake by plants. Part. II. Investigations in water cultures
Влияние меди на усваивание Mn. Zn и Fe растениями. Ч. II. Исследования в водных культурах
ANDRUSZCZAK E., SZCZEGODZIŃSKA K.
s. 89-99
Zawartość ogólnych i przyswajalnych form makro- i mikroelementów w glebach różnych kompleksów przydatności rolniczej
Content of total and available forms of macro- and microelements in soil of different agricultural complexes
Содержание общих и усвояемых форм макро- и микроэлементов в почвах разных комплексов сельскохозяйственной пригодности
KUSIŃSKA A.
s. 101-107
Przemiany substancji organicznej w glebach zieleńców i parków miasta Łodzi
Transformation of organic matter in soils of greens and parks of the Łodź city
Преобразование органического вещества в почвах скверов и парков города Лодзи
ZASOŃSKI S.
s. 109-115
Wpływ rzeźby terenu na właściwości mikromorfologiczne gleb pyłowych Pogórza Wielickiego (na przykładzie przekroju Polanka Haller)
Effect of the area relief on micromorphological properties of soilty soils of the Wieliczka submontane region (as exemplified by the Polanka-Haller cross section)
Влияние рельефа местности на микроморфологические свойства пылеватых почв Величского предгорья (на примере сечения Полянка-Галлер)
MOSKAL S.
s. 117-118
Docent dr Władysław Trzciński (1908-1990)
Associate Professor Władysław Trzciński (1908-1990)
PONDEL H.
s. 119-186
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1989
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1989
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1989

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam