PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1990 - 41(3/4)

PRUSINKIEWICZ Z., PROSZEK P.
s. 5-16
Program komputerowej interpretacji wyników analizy uziarnienia gleb – TEKSTURA
„TEXTURE” - the program of computer interpretation of results of soil particle size analysis
„ТЕКСТУРА” - программа компьютерной интерпретации результатов механического анализа ночв
BROGOWSKI Z.
s. 17-28
Próba obliczania niektórych właściwości fizycznych gleb na podstawie analizy ziarnowej
An attempt of calculation of some physical properties of soils on the basis of granulometric analysis
Попытка расчета некоторых физических свойств почв на основании гранулометрического анализа
MIECHÓWKA A.
s. 29-48
Charakterystyka geochemiczna rędzin tatrzańskich wytworzonych z dolomitów. Część II. Właściwości chemiczne badanych gleb
Geochemical characteristic of rendzinas of the Tatra Mts. formed on dolomiter. Part II. Chemical properties of investigated soils
Геохимическая характеристика татрских рендзин образованных из доломитов. Ч. II. Химические свойства исследуемых почв
GWOREK B.
s. 49-57
Tytan w glebach uprawnych północno-wschodniej Polski
Titanium in arable soils of north-eastern Poland
Титаний в пахотных почвах северо-восточной Польши
FURCZAK J.
s. 59-71
Przemiany chlorku 4,4-dimetylomorfoliniowego (DMMC) w glebach
Transformations of 4,4-dimethylmorpholinium chloride (DMMC) in soils
Преобразование 4,4-диметилморфолинхлорида (DMMC) в почвах
CIEŚLA W., KOPER J.
s. 73-83
Wpływ wieloletniego nawożenia mineralno-organicznego na ukształtowanie się poziomu fosforu organicznego i przyswajalnego oraz aktywności enzymatycznej gleby
Effect of the long-term mineral-organic fertilization on formation of the organic and available phosphorus level and on enzymatic activity of soil
Влияние многолетнего минерально-органического удобрения на образование уровня органического и усвояемого фосфора и на энзиматическую активность почвы
CIEŚLA W., KOPER J.
s. 85-93
Wpływ wieloletniego nawożenia gleby na dynamikę niektórych frakcji fosforu organicznego
Effect of many-year soil fertilization on the dynamics of some organic phosphorus fractions
Влияние многолетнего удобрения почвы на динамику некоторых фракций органического фосфора
DECHNIK I., ŁABUDA S., FILIPEK T.
s. 95-100
Reakcja jęczmienia jarego na zróżnicowaną wilgotność i wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami
Response of spring barley to different moisture levels and saturation of the exchange complex of soil with cations
Реагирование ярового ячменя на разные уровни влажности и насыщения сорбционного комплекса почвы катионами
NOWAK G.A.
s. 101-116
Skład frakcyjny próchnicy gleby lekkiej i średniozwięzłej w zależności od nawożenia słomą i okrywy roślinnej
Fractional composition of humic of light soil and medium compact soil depending on fertilization with straw and on plant cover kind
Фракционный состав гумуса легкой и средне-тяжелой почвы в зависимости от удобрения соломой и растительного покрова
WÓJCIK J.
s. 117-124
Wpływ dawki superfosfatu potrójnego na tempo starzenia się fosforanów
Effect of triple superphosphate dose in the ageing rate of phosphates
Влияние дозы тройного суперфосфата на темпы старения фосфатов
JASIEWICZ С.
s. 125-134
Wpływ miedzi na pobieranie manganu, cynku i żelaza przez rośliny. Część I. Doświadczenia wazonowe
Copper effect on the manganese, zinc and iron uptake by plants. Part I. Pot experiments
Влияние меди на усваивание марганца, цинка и железа растениями. Ч. I. Сосудные опыты
KOPER J.
s. 135-145
Glebowy fosfor organiczny na tle zawartości węgla, azotu i siarki w warunkach statycznego wieloletniego doświadczenia nawozowego
Organic phosphorus of soil against the background of the carbon, nitrogen and sulphur content under conditions of a long-term static fertilizing experiment
Почвенный органический фосфор на фоне содержания углерода, азота и серы в условиях статического многолетнего удобрительного опыта
ZASOŃSKI S.
s. 147-156
Gleby pyłowe Dołów Jasielsko-Sanockich (na przykładzie gleby Kotliny Krośnieńskiej)
Silty soils of the Jasło-Sanok Depression (as exemplified by the Krosno Basin soils)
Пылеватые почвы котлины Ясло-Санок (на примере почв котлины Кросно)
SZAFRANEK A.
s. 157-177
Wpływ rzeźby terenu i skały macierzystej na kształtowanie się gleby z piaskowców dewońskich i triasowych regionu świętokrzyskiego. Część II. Właściwości chemiczne gleb
Effect of area relief and parent rock on development of soils from Devonian and Triassic sandstones of the Świętokrzyski region. Part II. Chemical properties of soils
Влияние рельефа местности и материнской породы на образование почв из девонских и триассовых песчаников Свентокшиского региона. Ч. II. Химические свойства почв
BOGDA A., CHODAK T., NIEDŹWIECKI E.
s. 179-191
Niektóre właściwości i skład mineralogiczny gleb Równiny Gumienieckiej
Some properties and mineralogical composition of Gumieniecka Plain soils
Некоторые свойства и минералогический состав почв Гуменецкой равнины
KOMORNICKI T.
s. 193-195
Prof. dr hab. Bolesław Adamczyk (1923-1989)
Professor Bolesław Adamczyk (1923-1989)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam