PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1990 - 41(1/2)

BROGOWSKI Z., MAZUREK A.
s. 5-21
Stan mineralny ziaren o średnicy < 0,02 mm w glebie brunatnej wytworzonej z gliny zwałowej
Mineral composition of soil grains of < 0.02 mm in diameter in brown soil developed from boulder loam
Минеральный состав почвенных зерен диаметром < 0,02 мм в бурой почве образованной из валунной глины
MACIASZEK W., FURMAŃSKI G.
s. 23-33
Właściwości fizyczne wybranych kamienistych gleb leśnych wytworzonych ze skał warstw magurskich w Beskidzie Żywieckim
Physical properties of selected forest stony soils developed from Magura layer rocks in the Beskid Żywiecki mountains
Физические свойства выбранных каменистых лесных почв образованных из скал магурских слоев в Бескидзе Живецком
MACIASZEK W., WÓJCIAK A.
s. 35-46
Właściwości fizyczne wybranych szkieletowych gleb leśnych wytworzonych ze skał warstw podmagurskich w Beskidzie Niskim
Physical properties of selected skeletal soils developed from Sub-Magura layer rocks in the Beskid Niski mountains
Физические свойства выбранных лесных скелетных почв образованных из скал подмагурских слоев в горном массиве Бескида Низкого
MALISZEWSKA-KORDYBACH B.
s. 47-57
Wpływ poziomu wilgotności gleby piaskowej na zakres i szybkość rozkładu fluorenu, antracenu i pirenu
Effect of sandy soil moisture level on the range and rate of fluorene, anthracene and pyrene degradation
Влияние уровня влажности песчаной почвы на пределы и скорости деградации флуорена, антрацена и пирена
KUKIER U., TURSKI R ., KASIAK A.
s. 59-66
Badania modelowe nad redukcją żelaza
Model investigations on the iron reduction
Модельные исследования по восстановлению железа
STRZELEC A.
s. 67-81
Wpływ węgla i azotu na namnażanie Rhizobium w płynnych hodowlach
Carbon and nitrogen effect on proliferation of Rhizobium in liquid cultures
Влияние углерода и азота на размножение Rhizobium в жидких культурах
KOC J.
s. 83-91
Wpływ 8-letniego nawożenia gnojowicą świńską na zawartość związków próchnicznych w glebie
Effect of the 8-year fertilization with pig slurry on the content of humus compounds in soil
Влияние 8-летнего удобрения жидким навозом свиней на содержание гумусных соединений в почве
WÓJCIK J.
s. 93-115
Starzenie się fosforanów nawozowych w różnych glebach
Ageing of fertilizer phosphates in different soils
Старение удобрительных фосфатов в разных почвах
GORLACH E., CURYŁO T.
s. 117-131
Wpływ odczynu gleby na pobieranie potasu, sodu, magnezu i wapnia przez różne gatunki roślin
Effect of soil reaction on the potassium, sodium, magnesium and calcium uptake by various plant species
Влияние реакции почвы на усваивание калия, натрия, магния и кальция разными видами растений
FILIPEK T.
s. 133-143
Kształtowanie się równowagi jonowej w życie w zależności od wysycenia gleb kationami
Formation of the ionic equilibrium in rye depending on the soil saturation with cations
Формирование ионного равновесия во ржи в зависимости от насыщения почв катионами
GEMBARZEWSKI H., KORZENIOWSKA J.
s. 145-151
Optymalna i dopuszczalna zawartość rozpuszczalnego cynku w glebie
Optimal and admissible content of soluble zinc in soil
Оптимальное и допустимое содержание растворимого цинка в почве
CZUBA R., MURZYŃSKI J.
s. 153-160
Zmiany w zawartości składników pokarmowych w sianie i glebie łąkowej w okresie 15-letniego intensywnego nawożenia mineralnego. Część III. Zawartość mikroelementów w sianie i ich pobieranie
Changes in the content of nutrients in hay and meadow soil in the 15-year intensive mineral fertilization period. Part III. Content of microelements in hay and their uptake
Изменения в содержании питательных веществ в сене и луговой почве в период 15-летнего интенсивного минерального удобрения. Ч. III. Содержание микроэлементов в сене и их усваивание
GORLACH E., CURYŁO T.
s. 161-176
Reakcja runi łąkowej na wapnowanie w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Response of the meadow sward to liming under conditions of long-term differentiated mineral fertilization
Реагирование луговой растительности на известкование в условиях многолетнего дифференцированного минерального удобрения
GAMBUŚ F., KOCIAŁKOWSKI W. Z., KOMISAREK J., MICHNIAK A.
s. 177-185
Porównanie metod oznaczania miedzi w materiale roślinnym
Comparison of the copper determination methods in plant material
Сравнение методов определения меди в растительном материале
PONDEL H.
s. 187-242
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1988
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. 1988
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1988

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam