PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1989 - 40(2)

LIPIEC J., DĘBICKI R.
s. 5-19
Zależność między strukturą gleb a ich właściwościami
Relationships between the structure of soil aggregates and some properties of soil
Зависимости между структурой почвенных агрегатов и некоторыми свойствами почвы
WOJTASIK M.
s. 21-27
Wpływ próchnicy na gęstość gleb
Humus effect on soil density
Влияние гумуса на плотность почвы
WOJTASIK M.
s. 29-42
Ocena gęstości gleb wytworzonych z glin zwałowych
Estimation of density of soils developed from boulder loam
Оценка плотности почв образованных из валунных глин
ZASOŃSKI S.
s. 43-58
Wpływ rzeźby terenu na morfologię gleb pyłowych Pogórza Wielickiego
The influence of the surface relief on the morphology of fine-sand soils of the Wieliczka Foothills
Влияние рельефа местности на морфологию пылеватых почв Величского предгорья
SZAFRANEK A.
s. 59-81
Wpływ rzeźby terenu i skały macierzystej na kształtowanie się gleb z piaskowców dewońskich i triasowych regionu świętokrzyskiego
The effect of the area relief and the parent rock on formation of soils developed from Devonian and Triassic sandstones of the Świętokrzyski region
Влияние рельефа местности и материнской породы на образование почв из девонских и триассовых песчаников Свентокшиского района
MIECHÓWKA A.
s. 83-105
Charakterystyka geochemiczna rędzin tatrzańskich wytworzonych z dolomitów. Część I. Ogólna charakterystyka gleb i niektóre dane mineralogiczne
Geochemical characteristics of Tatra rendzinas formed on dolomites. Part I. General features of soils and some mineralogical data
Геохимическая характеристика образованных из доломитов Татрских рендзин. Ч.1. Общая характеристика почв и некоторые минералогические данные
CZARNOWSKA K.
s. 107-117
Zawartość niektórych metali ciężkich w glebach wytworzonych z różnych utworów pyłowych
Content of some heavy metals in soils developed from silty formation
Content of some heavy metals in soils developed from silty formation
TRZCIŃSKA M.
s. 119-140
Określanie zasiedlenia podłoża grzybami mikoryzowymi metodą oznaczania chityny
Determination of settlement of the nutrient medium with mycorrhizal fungi by the chitin determination method
Определение заселения питательной среды микоризными грибами по методу определения хитина
DZIEJOWSKI J., RADECKA H., RADECKI J.
s. 141-149
Wpływ bitumin na rozkład czteroetyloołowiu w obecności silikażelu, wody i wodnych roztworów wybranych związków chemicznych
Effect of bitumens on the tetraethyllead decomposition in the presence of silicagel, water and water solutions of selected chemical compounds
Влияние битуменов на разложение тетраэтило-свинца при наличии силикагеля, воды и водных растворов выбранных химических соединений
ROSIK-DULEWSKA C., DULEWSKI J.
s. 151-169
Skład chemiczny i zawartość wybranych radionuklidów w roślinach uprawianych na składowisku popiołu przy Elektrowni Halemba
The chemical composition and the content of selected radionuclides in plants cultivated on an ash dump of the Halemba power plant
Химический состав и выбранные радионуклиды в растениях возделываемых на зольных отвалах электростанции Халемба
CZUBA R., MUSZYŃSKI J.
s. 171-188
Zmiany w zawartości składników pokarmowych w sianie i glebie łąkowej w okresie 15-letniego intensywnego nawożenia mineralnego. Część II. Zawartość makroelementów w sianie i pobieranie ich z nawozów
Changes in the content of nutrients in hay and meadow soil in the 15-year intensive mineral fertilization period. Part II. Content of macroelements in hay and their uptake from fertilizers
Изменения в содержании питательных элементов в сене и луговой почве в период 15-летнего интенсивного минерального удобрения. 4.II. Содержание макроэлементов в сене и их усваивание из удобрений
ROSZYK E., SZERSZEŃ L.
s. 189-199
Wpływ nawożenia na skład chemiczny wód podziemnych
Fertilization effect on the chemical composition of subterranean waters
Влияние удобрения на химический состав глубинных вод
ANDRUSZCZAK E., HUCZYŃSKI В.
s. 201-211
Próba rolniczego zagospodarowania gleb zdegradowanych przez przemysł miedziowy
Attempt of agricultural management of soils degraded by the copper industry
Попытка сельскохозяйственного освоения почв деградированных медной промышленностью
KOMORNICKI T., OLEKSYNOWA K.
s. 213-226
Zawartość ołowiu i cynku w glebach Plant krakowskich
Content of lead and zinc in the soils of the Planty gardens in Krakow
Содержание свинца и цинка в почвах краковских Плант
PONDEL H.
s. 227-285
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1987
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. 1987
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1987

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam