PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(3)

DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 5-19
Wpływ składu granulometrycznego i próchnicy na ilość agregatów glebowych i ich odporność na działanie wody
Effect of granulometric composition and humus on the number of soil aggregates and their resistance to the water effect
Влияние гранулометрического состава и гумуса на количество почвенных агрегатов и их водостойкость
BROŻEK S., FIGURA T.
s. 21-32
Porowatość i nasiąkliwość wodna szkieletu glebowego wytworzonego z tatrytu i wapienia
Porosity and water imbibition of the soil skeleton developed from tatrite and limestone
Порозность и влагоемкость почвенного скелета образованного из татрита и известняка
BROŻEK S., WŁODEK P.
s. 33-43
Porowatość i nasiąkliwość wodna szkieletu glebowego wytworzonego z piaskowców godulskich
Porosity and water imbibition of the soil skeleton developed from Godula sandstones
Порозность и влагоемкость почвенного скелета образованного из годульсикх песчаников
MOCEK A.
s. 45-55
Żelazo w vertisolach i mollisolach okolic Shahrazoor i Raniya w północno-wschodniej części Iraku
Iron in Vertisols and Mollisols from Shahrazoor and Raniya in north-eastern Iraq
Железо в вертисолях и моллисолях объектов Шахразоор и Ранийя в северо-восточной части Ирака
ROSZYK E., ROSZYK S., SPIAK Z.
s. 57-69
Toksyczna dla roślin zawartość cynku w glebach
The zinc amount toxic for plants contained in soil
Токсическое для растений содержание цинка в почвах
ZASOŃSKI S., SKIBA S.
s. 71-90
Chemiczne i mikromorfologiczne właściwości gleb wapniowcowych okolic Cieszyna
Chemical and micromorphological properties of calcareous soils in the environs of Cieszyn
Химические и микроморфологические свойства известняковых почв в окрестностях Цешина
SIENKIEWICZ J., GLABISZEWSKI J., KIEPUL J., HRYŃCZUK В.
s. 91-104
Wpływ wgłębnego umieszczenia warstwy skażonej strontem-90 i cezem-137 na przemieszczanie się radionuklidów w profilu glebowym i skażenie plonów
Effect of deep placement layer contaminated with strontium-90 and cesium-137 on translocation of radionuclides into the soil profile and contamination of yields
Влияние глубины помещения слоя почвенного материала загрязненного стронцием-90 и цезием-137 на перемещение радионуклидов в почвенном профиле и загрязнение урожаев культурных растений
HRYŃCZUK В.
s. 105-119
Nagromadzenie się strontu-90 i cezu-137 w plonach stokłosy bezostnej w uprawie wieloletniej na różnych glebach skażonych tym i radionuklidami
Strontium-90 and cesium-137 accumulated in yields of awnless brome-grass in different soils contaminated with these radionuclides
Накапливание стронция-90 и цезия-137 в урожаях костра безостного в многолетнем возделывании на разных почвах загрязненных указанными радионуклидами
MAZUR T., CIEĆKO Z., BIENIASZEWSKA J., KAWECKA T.
s. 121-131
Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w drugiej rotacji zmianowania na glebach różnych kompleksów rolniczej przydatności. Część I. Plony roślin
Fertilization effect on yield and chemical composition of crops in the second rotation cultivated on soils of different agricultural utility complexes. Part I. Yields of crops
Влияние удобрения на урожай и химический состав растений возделываемых во второй ротации севооборота на почвах, различающихся по сельскохозяйственной пригодности. Ч. I. Урожай растений
MAZUR T., KAWECKA T., SZAGAŁA J.
s. 133-147
Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w drugiej rotacji zmianowania na glebach różnych kompleksów rolniczej przydatności. Część II. Zawartość azotu, fosforu i potasu w plonach roślin i bilans składników pokarmowych
Fertilization effect on yield and chemical composition of crops in the second rotation cultivated on soils of different agricultural utility complexes. Part II. Nitrogen, phosphorus and potassium content in yields of plants and the balance of nutrients
Влияние удобрения на урожай и химический состав растений возделываемых во второй ротации севооборота, на почвах различающихся по сельскохозяйственной пригодности. Ч. II. Содержание азота, фосфора и калия в урожаях растений, а также баланс питательных компонентов
DRZYMAŁA S., JASIM S.M.
s. 149-153
Klasyfikacja i właściwości gleb uprawnych Ozu Żabnowskiego na Równinie Kościańskiej
Classification and properties of cultivated soils of the Żabnow esker on the Kościan plain
Классификация и свойства культурных почв Жабновского оза на Косцяньской равнине
PONDEL H.
s. 155-208
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. 1986
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. 1986
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1986
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DYMIŃSKA M., OWEDYK J.
s. 209-212
Wstępne wyniki badań składu mineralogicznego frakcji ilastej wybranych mad wiślanych
Preliminary results of investigations of the mineralogic composition of clay fraction of selected Vistula alluvial soils
Вступительные результаты исследований по минералогическому составу илистой фракции отобранных пойменных почв долины Вислы
CIEŚLA W., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DYMIŃSKA M., JAWORSKA H.
s. 213-216
Uziarnienie frakcji iłu koloidalnego w wybranych glebach Wysoczyzny Kujawskiej
Granulation of the colloidal clay fraction in selected soils of the Kujawy Upland
Зернистость фракции колоидного илав избранных почваx Куявской Возвышенности
WOJTASIK M.
s. 217-218
Gęstość naturalna gleb
Natural density of soils
Естественная плотность почв
WOJTASIK M.
s. 219-221
Poszukiwania wyznaczników gęstości naturalnej gleb
Seeking for determinants of natural density of soils
Исследования по определителям естественной плотности почв
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 223-227
Charakterystyka ładunku powierzchniowego wybranych gleb
Characteristics of the surface charge of selected soils
Характеристика поверхностного заряда избранных почв
MALCZYK P.
s. 229-232
Mineralne formy azotu w glebach leśnych w rejonie oddziaływania zakładów azotowych we Włocławku
Mineral nitrogen forms in forest soils in the region influenced by the nitric works in Włocławek
Минеральные формы азота в лесных почвах в районе воздействия завода азотных удобрений во Влоцлавке
MALCZYK P.
s. 233-235
Formy żelaza w rdzawych glebach leśnych wytworzonych z piasku wydmowego
Iron forms in rust-coloured forest soils developed from dune sand
Формы железа в ржавых лесных почвах образованных из дюнового песка
GOTKIEWICZ J., BIENIEK B.
s. 237-239
Struktura pokrywy glebowej wybranych zlewni na Pojezierzu Mrągowskim
Structure of soil cover and of selected catchment areas in the Mrągowo Lakeland
Структура почвенного покрова в некоторых водосборах Мронговского Приозерья
PIAŚCIK H., WÓJCIAK H.
s. 241-243
Charakterystyka niektórych skutków głębokiego odwodnienia gleb torfowych Pojezierza Olsztyńskiego
Characteristics of some consequences of deep drainage of peat soils in the Olsztyn Lakeland
Характеристика некоторых последствий глубокого осушения торфяных почв на Ольштынском Приозерье
ORLIK T., POPŁAWSKI E.
s. 245-249
Wpływ rzeźby i nawożenia mineralnego na plony roślin w terenie lessowym
Effect of area relief and mineral fertilization on crops cultivated on the loess areas
Влияние рельефа местности и минеральных удобрений на урожай растений возделываемых на лессовой территории
GORLACH E., GAMBUŚ F.
s. 251-255
Wpływ miedzi i cynku na pobieranie K, Na, Mg i Ca przez życicę wielokwiatową (Lolium multiflorum Lam.)
Copper and zinc effect on the K, Na, Mg and Ca uptake by Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.)
Влияние меди и цинка на поглощение К, Na, Mg и Cа плевелом многоцветковым (Lolium multiflorum Lam.)
KOZANECKA T., KĘPKA M., SCIBISZ K.
s. 257-259
Wpływ nawożenia azotem i potasem oraz sposobu pielęgnacji gleby na zawartość manganu w glebie i liściach jabłoni
Effect of the nitrogen and potassium fertilization and of the soil tending system on the manganese content in soil and apple leaves
Влияние применения азотных и калийных удобрений, а также агротехники почвы на содержание марганца в почве и листьях яблони
KUCHARSKI J.
s. 261-263
Zastosowanie kompostowanych komunalno-przemysłowych osadów ściekowych do nawożenia gleby i roślin
Application of composted municipal and industrial sewage sludges in fertilization of soil and plants
Применение компостированных коммунально-промышленных сточных осадков для удобрения почв и растений

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam