PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(1)

NOWAK G.
s. 5-17
Kinetyka sorpcji i desorpcji kwasów huminowych znaczonych 14C przez gleby w zależności od stężenia ich w roztworze
Sorption and desorption kinematics of 14C -labelled humic acids depending on their concentration in the solution
Кинетика сорбции и десорбции гуминовых кислот меченых 14C в зависимости от их концентрации в растворе
CZARNOWSKA K., WALCZAK J.
s. 19-27
Rozmieszczenie cynku, ołowiu i manganu w glebach Łodzi
Distribution of zinc, lead and manganese in soils of Łodź city
Распределение цинка, свинца и марганца в почвах города Лодзи
BRANDYK Т.
s. 29-40
Charakterystyczne zapasy wody w niektórych madach delty Wisły
Characteristic water reserves in some alluvial soils of the Vistula estuary
Характерные запасы воды в некоторых аллювиальных почвах дельты Вислы
BALICKA N., WĘGRZYN T., TEICHERT E.
s. 41-50
Przykład obniżenia toksyczności pyłu zawierającego metale ciężkie przez bakterię glebową
Reduction of toxicity of industrial dusts under the soil bacteria effect
Снижение токсичности промышленных пылей под влиянием почвенных бактерий
POKOJSKA U.
s. 51-61
Potencjalne możliwości zatrzymywania składników pokarmowych przez gleby zadrzewień śródpolnych i łąk w krajobrazie rolniczym
Potential possibilities of retention of nutrients by soils of field-protecting belts of trees and meadows in agricultural landscapes
Потенциальные возможности задерживания питательных веществ почвами средпольных лесных полос и лугов в сельскохозяйственном ландшафте
KUDUK C.
s. 63-70
Wpływ miedzi na początkowy wzrost pszenicy i na biologiczne właściwości gleby zwięzłej
Copper effect on the initial growth of wheat and on biological properties of cohesive soils
Влияние меди на начальный рост пшеницы и на биологические свойствасвязной почвы
KRZYWY E., RABIŃSKA H., JANUKOWICZ H.
s. 71-77
Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plonowanie i skład florystyczny runi łąkowej
Influence of differentiated mineral fertilization on yielding and floristic composition of grassland sward
Влияние дифференцированного минерального удобрения на урожайность и флористический состав лугового травостоя
KRZYWY E., KRUPA J.
s. 79-86
Wpływ wzrastających dawek gnojowicy bydlęcej i nawożenia mineralnego na plony i skład chemiczny runi łąkowej murszowo-mineralnej
Effect of increasing cattle slurry and mineral fertilizer rates on the chemical composition of a meadow on muck-mineral soil
Влияние повышающихся доз скотского жидкого навоза и минерального удобрения на урожай и химический состав травостоя луга на муршево-минеральной почве
ANDRUSZCZAK E., PIETRAŚ В., SZCZEGODZIŃSKA K.
s. 87-97
Skład chemiczny obornika stosowanego w tak zwanych gospodarstwach kontrolnych i jego udział w bilansie składników pokarmowych
Chemical composition of farmyard manure applied in the so-called control farms and its share in the balance of nutrients
Химический состав стойлового навоза применяемого в т. наз. контрольных хозяйствах и его учёт в балансе питательных элементов
MAZUR T., WRÓBEL Z., SĄDEJ W.
s. 99-112
Wartość nawozowa gnojowicy trzody chlewnej w świetle 13-letniego doświadczenia polowego
Fertilizing value of pig slurry in the light of 13-year field experiment
Удобрительное качество жидкого навоза свиней в свете 13-летнего полевого опыта
ROSZYK E., ROSZYK S., SPIAK Z.
s. 113-125
Wartość nawozowa osadów ściekowych z niektorych oczyszczalni południowo-zachodniej Polski. Część III. Doświadczenia wegetacyjne
Fertilizing value of sewage sludge from some sewage treatment plants of the south-western part of Poland. Part III. Vegetative experiments
Удобрительное достоинство осадков сточных вод из некоторых станций очистки сточных вод юго-западной Польши. Ч. III. Вегетационные опыты
OKRUSZKO H.
s. 127-152
Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy
Taxonomy of hydrogenic soils and joining them into soils complexes
Основа классификации гидрогенных почв и объединения их в почвенные комплексы
PONDEL H.
s. 153-201
Biografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1985
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. 1985
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1985
UZIAK S.
s. 203-215
Pamięci profesora Bohdana Dobrzańskiego (1909-1987)
The late professor Bohdan Dobrzański (1909-1987)
Памяти профессора Богдана Добжаньского (1909-1987)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam