PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(4)

TURSKI R., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., HODERA J., PALUSZEK J.
s. 5-22
Zmiany właściwości fizykomechanicznych erodowanych gleb lessowych w zależności od potencjału wody glebowej
Changes of physico-mechanical properties of eroded loess soils depending on the soil water potential
Изменения физико-механических свойств эродированных лёссовых почв в зависимости от потенциала почвенной влаги
ZAWADZKI S., OLSZTA W.
s. 23-29
Wykorzystanie metody bloku pyłowego do badania przewodnictwa hydraulicznego gleby
Using the sand-box method for investigation of the capillary conductivity of soil
Использование метода пылевого блока для исследования капиллярной проводимости почвы
PAUL M.
s. 31-43
Oznaczanie siarczanów w roztworach glebowych metodą miareczkowania potencjometrycznego
Determination of sulphates in soil solutions by the potentiometric titration method
Определение сульфатов в почвенных растворах по методу потенциометрического титрования
DAHM H.. STRZELCZYK E., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 45-54
Aktywność metaboliczna bakterii gleby, ryzosfery i mikoryzosfery sosny (Pinus sylvestris L.) lasu nie nawożonego i nawożonego mocznikiem oraz chlorkiem potasu
Metabolic activity of soil, rhizosphere and mycorrhizosphere bacteria of pine Pinus sylvestris L. isolated from non-fertilized and fertilized soil with urea and potassium chloride
Метаболическая активность бактерий почвы, ризосферы и микоризосферы сосны (Pinus sylvestris L.) леса неудобряемого и удобряемого мочевиной и хлоридом калия
STRZELEC A.
s. 55-69
Selekcja szczepów Rhizobium leguminosarum aktywnych w symbiozie z bobikiem uprawianym na glebie kwaśnej nawożonej azotem
Selection of active Rhyzobium leguminosarum strains in the symbiosis with faba bean cultivated on acid soil fertilized with nitrogen
Селекция штаммов Rhizobium leguminosarum активных в симбиозе с конскими бобами возделываемыми на кислой удобряемой азотом почве
MACIAK F.
s. 71-93
Produktywność i podatność na mineralizację gleb torfowych rejonu leja depresyjnego „Bełchatów”
Productivity and susceptibility to mineralization of peat soils in the „Bełchatow” depression funel region
Продуктивность и податливость к минерелизации торфяных почв в депрессион- ной воронке „Белхатов”
CIERNIEWSKI J.
s. 95-111
Zmienność przestrzenna czarnych ziem właściwych wycinka Równiny Kościańskiej określona na podstawie badań przekrojów glebowych
Spatial variability of typical black earths of a segment of the Kościan plain determined on the basis of soil cross section
Изменчивость типичных чёрных земель фрагмента Косцяньской равнины на основе исследований почвенных разрезов
JANOWSKA E.
s. 113-135
Wpływ nawadniania i nawożenia ściekami komunalnymi na właściwości fizykochemiczne gleb piaszczystych w doświadczeniu lizymetrycznym. Część II. Bilans składników pokarmowych
Effect of irrigation and fertilization with municipal sewage on physico-chemical properties of sandy soils in a lysimeter experiment. Part II. Balance of nutrients
Влияние орошения и удобрения коммунальными сточными водами на физико-хемическое свойства песчаных почв в лизиметрическом опыте. Ч. II. Баланс питательных элементов
ROSZYK E., ROSZYK S., SPIAK Z.
s. 137-144
Wartość nawozowa osadów ściekowych z niektórych oczyszczalni południowo-zachodniej Polski. Część II. Doświadczenia wegetacyjne
Fertilizing value of sewage sludges from some sewage treatment plants of the south-western part of Poland. Part II. Vegetative experiments
Удобрительное качество.осадков сточных вод из некоторых станций очистки в южпо-западной части Польши. Ч. II. Вегетативные опыты
KRZYWY E., GRZEŚKOWIAK A.
s. 145-154
Działanie gnojowicy bydlęcej i nawozów mineralnych na plony stokłosy uniolowatej oraz na właściwości gleby brunatnej kwaśnej
Effect of cattle slurry and mineral fertilizers on the level and quality of rescue brome and changes of some properties of acid brown soil
Влияние скотского жидкого навоза и минеральных удобрений на величину и качество урожаев костра униолового и на изменения некоторых свойств кислой бурой почвы
STRZELEC J., NOWOROLNIK K.
s. 155-162
Wpływ gatunku gleby i poziomu nawożenia azotem na plon ziarna i białka jęczmienia ozimego
Effect of soil type and nitrogen fertilization level on the grain and protein yield of winter barley
Влияние разновидности почвы и уровя удобрения на урожай зерна и белка озимого ячменя

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam