PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(3)

BARANOWSKI R., PABIN J., WŁODEK S.
s. 5-12
Wpływ ekranowania profilu gleby piaskowej na retencję wody użytecznej i plonowanie roślin
The influence of the sandy soil, profile shielding on the available water retention and plant yields
Влияние экранирования профиля песчаной почвы на регенцию доступной воды и урожайность растений
JANUSZEK K.
s. 13-22
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Część III. Badania modelowe
The redox potential of selected forest soils of southern Poland in the light of field and laboratory investigations. Part III. Model investigations
Окислительно-восстановительный потенциал выбранных лесных почв южной Польши в свете полевых и лабораторных исследований. Ч. III. Модельные исследования
TURSKI R., CHMIELEWSKA В.
s. 23-40
Kwasy huminowe gleb brunatnoziemnych wytworzonych z lessu
Humic acids of brown soil developed from loess
Гуминовые кислоты образованных из лёсса бурых почв
CZARNOWSKA K., GWOREK В.
s. 41-57
Metale ciężkie w niektórych glebach środkowej i północnej Polski
Heavy metals in some soils of the central and northern parts of Poland
Тяжелые металлы в некоторых почвах центральной и северной части Польши
UZIAK S., BOGDA A., CHODAK T., CIEŚLA W., KOMORNICKI T., STOCH L., WILGAT M.
s. 59-77
Minerały ilaste wybranych gleb lessowych
Clay minerals of selected loess soils
Глинистые минералы выбранных лёссовых почв
FOTYMA M., FOTYMA E., KĘSIK G., KRYSZKOWSKA T.
s. 79-91
Zdolność mineralizacyjna gleb w stosunku do azotu. Ocena przydatności metody Stanforda w warunkach polskich
Mineralization ability of soils in relation to nitrogen
Минерализационная способность почв по отношению к азоту
ROSZYK E., ROSZYK S., SPIAK Z.
s. 93-102
Wartość nawozowa osadów ściekowych z niektorych oczyszczalni południowo-zachodniej Polski. Część I. Skład chemiczny osadów
Fertilizing value of sewage sludge from some sewage treatment plants in the south-western part of Poland. Part I. Chemical composition of sludges
Удобрительное качество осадка сточных вод из некоторых станций очистки сточных вод юго-западной Польши. Ч. I. Химический состав осадка
BANASZUK H.
s. 103-119
Zależność układu przestrzennego, wykształcenia litologicznego i cech profilowych mad od budowy geomorfologicznej doliny zalewowej rzek niżowych na przykładzie odcinka doliny Narwi
Dependence of the spatial arrangement of the lithological formation and profile features o f alluvial soils on the geomorphologic structure of the flooded valley of lowland rivers as exemplified by a sector of the Narew river valley
Зависимость пространственного положения, литологического строения и профильных признаков аллювиальных почв ог геоморфологической структуры заливной долины низменных рек на примере участка долины р. Нареви
DROZD J., KOWALIŃSKI S., LICZNAR М., LICZNAR S.E.
s. 121-138
Mikromorfologiczna interpretacja procesów fizykochemicznych w glebach pobagiennych
Micromorphological interpretation of the physico-chemical processes in post-boog soils
Микроморфологические интерпретации физико-химических процессов в осушенных болотных почвах
KONECKA-BETLEY K., СZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 139-151
Pewne aspekty genezy płytkich gleb czerwonoziemnych Jugosławii
Some aspects of the genesis of shallow red soils of Yugoslavia
Некоторые аспекты генезиса мелких красных почв Югославии
DUDAL R.
s. 153-168
Rola pedologii wobec wzrastających wymagań w stosunku do gleb
The role of pedology in meeting the increasing demands on soils
Роль педологии в связи с возрастающим требованиями к почвам

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam