PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(2)

CIEŚLA W., SKARGA-BILSKA G., BILSKI J.
s. 5-12
Przewodnictwo elektryczne roztworu glebowego na tle nawożenia i uprawy gleby płowej
Electric conductivity of the soil solution against the background of fertilization and tillage of soil lessive
Электропроводимость почвенного раствора на фоне удобрения и обработки полевой почвы
CHMIELNICKI J.W.
s. 13-23
Zmodyfikowana metoda szalkowa oznaczania wodoodporności agregatów glebowych
Modified method on determination of waterproofness of soil aggregates
Модифированный чашечный метод определения водопрочнисти почвенных агрегатов
GAWLIK J.
s. 25-44
Górne krytyczne granice wilgotności niektórych gleb hydrogenicznych wyznaczone przez pomiar wskaźnika ODR
Upper critical boundaries of moisture of some hydrogenic soils as determined by the ODR index measurement
Верхние критические пределы влажности некоторых гидрогенных почв определяемое путем измерения показателя ODR
MACIAK F., HARMS H.
s. 45-60
Zawartość kwasów fenolowych w glebach torfowych w zależności od sposobów ich rolniczego użytkowania
Content of phenolic acids in low peat soils depending on their agricultural utilization
Содержание феноловых кислот в торфяных почвах в зависимости от способов их сельскохозяйственного использования
JANUSZEK K.
s. 61-75
Potencjał oksydacyjno-redukcyjny wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań losowych i laboratoryjnych. Część II. Jednorazowe pomiary polowe
Redox potential of selected forest soils of the southern Poland in the light of field and laboratory investigations. Part II. Single field measurements
Окислительно-восстановительный потенциал выбранных лесных почв южной Польши в свете полевых и лабораторных исследований. Ч. II. Однократные полевые измерения
KOWALIŃSKI S., LICZNAR М., DROZD J., LICZNAR S.E.
s. 77-100
Mikromorfologiczna interpretacja procesów fizykochemicznych w glebach czarnoziemnych różnych rejonów Polski
Micromorphological interpretation of physico-chemical processes running in chernozemic soils of different Poland’s regions
Микроморфологическая интерпретация физико-химических процессов в черноземных почвах разных районов Польши
STRZELEC A., OROŃ J.
s. 101-109
Wpływ kadmu na rozwój szczepów Rhizobium i aktywność ich symbiozy z roślinami motylkowymi
Effect of cadmium on the development of Rhizobium strains and the activity of their symbiosis with leguminous plants
Влияние кадмия на развитие штаммов Rhizobium и активность их симбиоза с бобовыми растениями
MERCIK S.
s. 111-123
Wpływ odczynu gleby na plonowanie roślin i na efektywność nawożenia potasem
Soil reaction influence on the yielding of crops and the potassium fertilization efficiency
Влияние реакции почвы на урожаи культурных растений и на эффективность калиевого удобрения
SADOWSKI S.
s. 125-131
Wpływ wieloletniego wapnowania na odczyn profilu glebowego
Effect of long-term liming on the reaction of soil profile
Влияние многолетнего известкования на реакцию почвенного профиля
KĘPKA М., CHOJNICKI J.
s. 133-142
Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i NPK na zawartość w glebie próchnicy i składników mineralnych rozpuszczalnych w 20-procentowym HCl
Effect of long-term fertilization with farmyard manure and NPK on the content in soil of nutrients soluble in 20% HCl
Влияние многолетнего удобрения стойловым навозом и NPK на содержание в почве веществ растворимых в 20% HCl
KUDUK C.
s. 143-149
Reakcja pszenicy na siarczan miedzi w zależności od wielkości jego dawki
Response of wheat to copper sulphate depending on its dose
Реагирование пшеницы на сульфат меди в зависимости от величины его дозы
KUDUK C.
s. 151-160
Doświadczenia wazonowe z wpływem wysokich dawek cynku na rośliny
Роt experiments on the effect of high zinc doses on plants
Сосудные опыты по влиянию высоких доз цинка на растения
GEMBARZESKI H., STANISŁAWSKA E.
s. 161-174
Potrzeba nawożenia molibdenem i miedzią w Polsce na podstawie badań gospodarstw kontrolnych IUNG
Molybdenum and copper fertilization requirements of soils in Poland estimated on the basis’ of investigations of control farms of the Institute of Soil Science and Cultivation of Plants
Потребности в удобрении молибденом и медью почв в Польше определенные на основании исследований контрольных хозяйств Института агротехники, удобрения и почвоведения (ИУНГ)
NICZYPORUK A., MORACZEWSKI R.
s. 175-183
Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na wielkość plonu siana i jego wartość pokarmową
Effect of long-term differentiated fertilization on the level of hay yield and its nutritive value
Влияние многолетнего дифференцированного удобрения на уровень урожая сена и его кормовое качество
NIEDŹWIECKI E.
s. 185-193
Właściwości fizyczne i chemiczne piaszczystych gleb murszowatych w obrębie Doliny Dolnej Odry i Równiny Goleniowskiej
Physical and chemical properties of sandy mucki soils in the lower Odra valley and the Goleniow plain
Физические и химические свойства песчаных муршеватых почв в долине верхного течения р. Одры и Голеневской равнины
JANOWSKA E.
s. 195-220
Wpływ nawodnienia i nawożenia ściekami komunalnymi na Właściwości fizykochemiczne gleb piaszczystych w doświadczeniu lizymetrycznym. Część I. Przemiany gleby
Effect of irrigation and fertilization with municipal sewage on physico-chemical properties of sandy soils in the lysimetric experiment. Part I. Soil transformation
Влияние орошения к удобрения коммунальными сточными водами на физико-химические свойства песчаных почв в лизиметрическом опыте. Ч. I. Преобразования почв
RACZUK J.
s. 221-232
Niektóre właściwości fizyczne gleby brunatnej i jej frakcji granulometrycznych
Some physical properties of brown soil and of its granulometric fractions
Некоторые физические свойства бурой почвы и ее гранулометрических фракций

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam