PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1987 - 38(1)

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
s. 7-10
Prof. dr dr hon. causa Lucjan Królikowski (1898-1987)
Professor Doctor, Doctor Honoris Causa Lucjan Krolikowski (1898-1987)
Проф. др. п. др. Люциан Круликовский (1898-1987)
JÓZEFACIUK A.
s. 11-15
Sympozjum melioracyjne pod hasłem „Melioracje przeciwerozyjne podstawą racjonalnego użytkowania terenów wyżynnych”
Information on All-Polish Scientific Symposium under the motto “Antierosion reclamations as a basis of rational utilization of upland areas”
Информация об Общепольском симпозиуме по теме „Противоэрозионные мелиорации как основа рационального использования площадей на возвышенностях”
NIEWIADOMSKI W.
s. 17-26
Od mikro- do makroskali metodycznej w przeciwerozyjnych melioracjach
Methodical micro- and macroscale rangs in antierosion reclamations
Методические пределы от макро- до микромасштаба в противоэрозионных мелиорациях
JÓZEFACIUK C., JÓZEFACIUK A.
s. 27-35
Próba klasyfikacji erozji gleb z uwzględnieniem celów utylitarnych
Attempt of soil erosion 3lassification taking into consideration utilitarian purposes
Попытка классификации эрозии почв с учетом утилитарных целей
TURSKI R., PALUSZEK J., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
s. 37-49
Wpływ erozji na fizyczne właściwości gleb wytworzonych z lessu
Errosion effect en physical properties of soils developed from loess
Влияние эрозии на физические свойства почв образованных на лёссе
JÓZEFACIUK A., JÓZEFACIUK C.
s. 51-58
Ocena wodnej erozji gleb terenów wyżynnych Polski na tle warunków przyrodniczo-rolniczych
Estimation of water erosion of soils on upland areas in Poland against the background of natural and agricultural conditions
Оценка водной эрозии почв на возвышенностях Польши на фоне природносельскохозяйственных условий
JÓZEFACIUK C., JÓZEFACIUK A.
s. 59-76
Studia nad przeciwerozyjnym systemem użytkowania rolniczych terenów wyżynnych
Study on antierosion utilization system of utilization of agricultural lands on upland areas
Изыскания по противоэрозионный системт землепользования на возвышенностях
WĘGOREK T.
s. 77-84
Problemy zadrzewień przeciwerozyjnych
Problems of antierosion tree plantings
Проблемы противоэрозионных лесопосадок
CHUDECKI Z., NIEDŹWIECKI E.
s. 85-90
Akumulacja składników mineralnych w Zalewie Szczecińskim
Accumulation of chemical compounds in the sediments of the Szczecin Bay
Накопление химических веществ в Щецинском Заливе
MAZUR Z.
s. 91-96
Porównanie plonów na polach wstęgowych i kontrolnych w Elizówce
Comparison of yields on ribbon and control fields at Elizowka
Сравнение урожаев на ленточных и контрольных полях в Элизувке
ORLIK T., CZERWIŃSKI S.
s. 97-115
Wpływ rzeźby terenu i przebiegu pogody na strukturę plonów pszenicy ozimej i jęczmienia jarego uprawianych w terenie lessowym
Effect of the area relief and the weather course on the yield structure of winter wheat and summer barley cultivated on a loess area
Влияние рельефа местности и хода погоды на структуру урожаев озимой пшеницы и ярового ячменя возделываемых на лёссовой площади
PILISZCZUK K., JOZEFACIUK A.
s. 117-124
Wyniki trzyletnich badań nad plonowaniem zbóż na polach zabezpieczonych przed erozją w Linowie
Results o f tree-year investigations on yielding o f cereal crops on erosion-protected fields at Linow
Результаты трехлетних исследований по урожайности хлебных злаков на защищенных от эрозии поля в местности Линов
FATYGA J.
s. 125-132
Nachylenie i hipsometria jako podstawy oceny struktury użytkowania ziemi w Sudetach z punktu widzenia ochrony gleby przed erozją wodną
Inclination and hypsometry as bases of estimation of present land utilization structure in the Sudety mountain region from the viewpoint of soil protection against water erosion
Уклоны и гипсометрия как основы актуальной структуры землепользования в горном районе Судет с точки зрения охраны почвы против водной эрозии
KOBUS J., KUREK E., CZECHOWSKA E., SŁOMKA A., KULPA D.
s. 133-141
Wpływ nawożenia organicznego na aktywność biologiczną zdegradowanej gleby lessowej
Effect of organic fertilization on the biological activity of degraded loess soil
Влияние органического удобрения на биологическую активность деградированной лёссовой почвы
PIECHNIK L.
s. 143-155
Infiltracja i erozja wodna gleby lekkiej w koleinach ciągnika rolniczego
Water inflitration and water erosion of light soil in wheel tracks of a farm tractor
Впитывание воды и водная эрозия почвы легкого механического состава в колеях сельскохозяйственного трактора
PODSIADŁOWSKI S.
s. 157-166
Erozja wietrzna gleby lekkiej w koleinach ciągnika rolniczego
Wind erosion wheel tracks of a farm tractor
Ветровая эрозия в колеинах сельскохозяйственного трактора
BARBAŚ B., JÓZEFACIUK C.
s. 167-174
Zagadnienie erozji gleb w rejonie oddziaływania Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Soil erosion problem in the region influenced by the Lublin Coal Basin
Проблема эрозии почв в зоне воздействия Люблинского угольного бассейна
SAJDAK E.
s. 175-181
Erozja wodna gleb w zlewni Stobnicy na Pogórzu Dynowskim
Water erosion on soils in the Stobnica river catchment area in the Dynow submontane region
Водная эрозия почв на площади водосбора реки Стобницы на Дыновском пред гории
WĘGOREK T.
s. 183-189
Znaczenie ałyczy Prunus cerasifera Ehrh. w umacnianiu stromych zboczy piaszczystych
Importance of Prunus cerasifera Ehrh. in consolidation o f steep sandy slopes
Значение Prunus cerasifera Ehrh. в укреплении покатых песчаных откосов
JÓZEFACIUK C., JÓZEFACIUK A., SZARY A.
s. 191-197
Przeciwdziałanie erozyjnym skutkom ulew na Dębna w regionie Świętokrzyskim
Counteraction of erosion consequences of stormy rainfalls exemplified by the Dębno locality in the Świętokrzyski region
Противодействование эрозионным последствиям проливных дождей на примере местности Дембно в Свентокшиском районе
MAZUREK T., WĘGOREK T.
s. 199-208
Wpływ użytkowania zlewni na procesy erozyjne w umocnionych wąwozach
Influence o f the catchment area utilization on erosion processes in reinforced guilles
Влияние использования водосбора на эрозионные процессы в укрепленных оврагах
PAŁYS S.
s. 209-218
Zmiany rzeźby i właściwości gleb w dolinach smużnych pod wpływem zabiegów przeciwerozyjnych
Changes of the area relief and properties of soils in longitudinal valleys under the affect of antierosion measures
Изменения рельефа местности и свойств почв в продольных долинах под влиянием противоэрозионных мероприятий
PIJANOWSKI Z.
s. 219-227
Drogi rolnicze w świetle ochrony gleb przed erozją na przykładzie gminy Pilica
Farm roads in the light o f soil protection against erosion, as exemplified by the Pilica commune
Хозяйственные дороги в свете защиты почв от эрозии на примере гмины Пилица
ROGALSKI D.
s. 229-235
Ocena degradacji gleb terenów morenowych pod kątem ich kompleksowej ochrony na przykładzie gminy Trzemeszno
Estimation of the degradation degree of soils in a moraine landscape under viewpoint of their complex protection as exemplified by the Trzemeszno commune
Оценка деградации почв моренных ландшафтов с точки зрения их комплексной охраны на примере гмины Тшемешно

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam