PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(4)

KOMITET REDAKCYJNY
s. 5-7
Profesor doktor, doktor honoris causa, inż. Lucjan Królikowski (1898-1987)
Professor Doctor, Doctor Honoris Causa, Eng. Lucjan Krolikowski (1898-1987)
BROGOWSKI Z., MAZUREK A.
s. 9-22
Skład mineralny frakcji mniejszych od 0,02 mm gleby aluwialnej
Mineral composition of fractions <0.02 mm of alluvial soil
Минеральный состав фракции < 0,02 мм аллювиальной почвы
BROŻEK S., CHMIELEWSKI L.
s. 23-34
Porowatość i nasiąkliwość wodna szkieletu glebowego wybranych górskich gleb leśnych
Porosity and water imbition of the soil skeleton of selected mountain forest soils
Порозность и выветриваемость почвенного скедета выбранных горных лесных почв
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 35-45
Zastosowanie metody atomowej spektroskopii emisyjnej w plazmie argonowej (ICP) do oznaczania pierwiastków podstawowych i śladowych w glebie
The application of inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP) for the determination of major and trace elements in soil
Применение метода атомной эмиссионной спектроскопии в аргоновой плазме (ICP) для определения основных и следовых элементов в почве
ANDRUSZCZAK E., STRĄCZYŃSKI S., CZERNIAWSKA W., RADWAN В.
s. 47-66
Zawartość niektórych składników w glebach i roślinach uprawnych znajdujących się pod wpływem emisji huty miedzi
Content of some elements in soils and plants as influenced by emissions of the copperworks
Содержание некоторых элементов в почвах и культурных растениях, находящихся под влиянием медеплавильного завода
BOROWIAK M., CZARNOWSKA K., LEWANDOWSKI W., KOT B.
s. 67-82
Dynamika zmian w zawartości metali ciężkich w glebach antropogenicznych w obecności zeolitów
Dynamics of changes in the content of heavy metals in anthropogenic soils in the presence of zeolites
Динамика изменений содержания тяжелых металлов в антропогенных почвах при наличии цеолитов
STRZELEC A.
s. 83-102
Wpływ herbicydów na aktywność biologiczną i przemiany biochemiczne w glebie nie nawożonej oraz nawożonej organicznie i mineralnie
Effect of herbicides on biological activity and biochemical transformations in soil unfertilized and treated with organic and mineral fertilizers
Влияние гербицидов на биологическую активность и биохимические преобразования в почве неудобренной и удобренной органическими и минеральными веществами
TEICHERT E.M.
s. 103-113
Reakcja mikroflory rizosfery ogórków na dithane M-45
The response of cucumber rhizosfere microflora to Dithane M-45
Реагирование микрофлоры ризосферы огурцов на Дитан M-45
FOTYMА M., NAGLIK E.
s. 115-140
Wartość nawozowa rezerw fosforu i potasu nagromadzonych w glebie w wyniku wieloletniego nawożenia
Fertilizing value of phosphorus and potassium reserves accumulated in soil in consequence of long-term fertilization
Удобрительное качество резервов фосфора и калия накопленных в почве в результате многолетнего удобрения
BEREŚNIEWICZ A., NOWOSIELSKI O.
s. 141-149
Porównanie działania nawozowego popiołu węgla brunatnego z wapniakiem na plon warzyw i właściwości gleby
Comparison of the fertilizing effect of brown coal ash with that of limestone on the yields of vegetables and the soil properties
Сравнение удобрительного действия золы бурого угля и известняка на урожаи овощей и свойства почвы
WENGLIKOWSKA E.
s. 151-158
Porównanie wpływu wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie lekkiej
Comparison of the effect of long-term mineral and organic fertilization on changes in the available phosphorus content in light soils
Сравнение влияния многолетнего минерального и органического удобрения на изменения в содержании усвояемого фосфора в почве дегкого механического состава
PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., MĄKOSA K.
s. 159-185
Wieloczynnikowa analiza statystyczna składu pierwiastkowego igieł sosnowych jako metoda ekologicznej oceny siedlisk leśnych
Multivariate statistical analysis of the elementary composition of Scots pine needles as a method of ecological evaluation of forest sites
Многофакторный статистический анализ элементного состава сосновой хвои как метод экологической оценки лесорастительных свойств разных типов леса
KOMORNICKI T.
s. 187-200
Gleby Plant krakowskich
Soils of the Planty gardens in Krakow
Почвы парка „Планты” в г. Кракове
WILCZEK M.
s. 201-218
Przydatność niektórych gleb i wystawy plantacji do uprawy koniczyny czerwonej na nasiona
Suitability of some soils and plantation expositions for the red clover cultivation for seed
Пригодность некоторых почв и их экспозиций к возделыванию клевера красного на семена
PONDEL H.
s. 219-268
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1984
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1984
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехникие в водном хозяйстве 1984

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam