PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(2-3)

SYMPOZJUM NAUKOWE NT. „SUBSTANCJA ORGANICZNA I PRÓCHNICA GLEBOWA, JEJ WŁAŚCIWOŚCI I ROLA W ŻYZNOŚCI GLEBY”, WROCŁAW, 18-19 WRZEŚNIA 1984 R.

REDAKCJA
s. 9-10
Profesor Doktor Lucjan Królikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu
Professor Dr. Lucjan Krolikowski, President of the Polish Society of Soil Science, Doctor honoris causa of the Agricultural University in Poznan
TRZCIŃSKI W.
s. 11-13
Przedmowa
Foreword
Вступительное слово
MYŚKÓW W., JASZCZEWSKA В., STACHYRA A., NAGLIK E.
s. 15-35
Substancje organiczne gleby - ich rolnicze i ekologiczne znaczenie
Soil organic matter, its agricultural and ecological importance
Органическое вещество почвы - ее сельскохозяйственное и экологическое значение
PACHA J.
s. 37-47
Struktura substancji próchnicznych w świetle najnowszych badań
Structure of humic substances in the light of the newest research
Структура гумусных веществ в свете новейших исследований
PACHA J.
s. 49-53
Struktura kwasów fulwowych i huminowych gleby poddanej działaniu trójwartościowego chromu
Structure of fulvic and humic acids of soil subjected to the action of trivalent chromium
Структура фульвовых и гуминовых кислот почвы подвергнутой действию трехрадентного хрома
DROZD J.
s. 55-62
Zastosowanie mikroskopii elektronowej (ТЕМ) w badaniach kwasów huminowych gleb murszowych wytworzonych w różnych warunkach wilgotnościowych
Application of the transmission electron microscopy in studies of humic acids in muck soils under varying moisture conditions
Использование трансмиссионного электронного микроскопа в исследованиях гуминовых кислот в муршевых почвах образованных в условиях изменчивого уровня влажности
ŁOGINOW W.
s. 63-68
Wpływ usuwania z gleby materii organicznej na dyfuzję azotanu amonu
Effect of removal of organic matter from soil on diffusion of ammonium nitrate
Влияние удаления органического вещества из почвы на диффузию нитрата аммония
HAJNOS M.
s. 69-74
Badania nad preparatywnym wydzielaniem materii organicznej i związków mineralnych z gleby lessowej
Investigations on preparative separation of organic matter and mineral elements from loess soil
Опыты по препаративному выделению органического вещества и минеральных соединении из лёссовой почвы
TURSKI R.
s. 75-89
Związki próchnicze gleb polskich
Composition of humus compounds in Polish soils
Состав гумусовых соединений почв Польши
BOROWIEC S.
s. 91-99
Podobieństwo próchnicy poziomów akumulacyjnych gleb uprawnych i leśnych na podstawie wybranych cech diagnostycznych
Estimation of humus similarity degree of accumulation horizons of arable and forest soils on the basis of selected diagnostical features
Оценка степени сходства гумуса аккумуляционных горизонтов пахотных и лесных почв на основании выбранных диагнозических признаков
BOROWIEC S.
s. 101-106
Przestrzenne zróżnicowanie zawartości próchnicy w glebach uprawnych północno-zachodniej Polski
Spatial differentiation of the humus content in arable soils of north-western Poland
Пространственная дифференцияция содержания гумуса в окультуренных почвах северо-западпой Польши
TURSKI R., CHMIELEWSKA В.
s. 107-126
Kwasy huminowe gleb czarnoziemnych
Humic acids of chernozems
Гуминовые кислоты черноземов
SKŁODOWSKI P.
s. 127-137
Przemiany materii organicznej w glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych
Transformations of organic matter in rusty and acid brown soils
Преобразования органического вещества в ржавых и кислых бурых почвах
SAPEK B., SAPEK A.
s. 139-147
Wykorzystanie wyciągu 0,5 M wodorotlenku sodowego do charakterystyki substancji humusowych utworów organicznych
The use of 0.5 M sodium hydroxide extract for characterizing humic substances from organic formations
И спользование вытяжки 0,5N гидроокиси натрия для характеристики гумусных веществ органических почвенных формаций
PUZYNA W.
s. 149-157
Wpływ rozpuszczalnika na fluorescencję kwasów huminowych
Solvent effect on the fluorescence of humic acids
Влияние растворителя на флуоресценцию гуминовых кислот
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E.
s. 159-167
Związki próchniczne w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Humus compounds in rendzina soils formed out of limestones of different geological formations
Гумусные соединения в рендзинах образованных из известняка различных геологических формаций
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 169-185
Przemiany związków próchnicznych w glebie pod różnymi roślinami uprawianymi w monokulturze i zmianowaniu w świetle dziesięcioletnich doświadczeń
Transformation of humus compounds in soil under different plants cultivated in monoculture and in crop-rotation in the light of ten-year experiments
Превращения гумусовых соединений в почве под разными растениями, возделываемыми в монокультуре и севообороте на основе 10-детних опытов
FLIS-BUJAK M., TURSKI R., BARAN S.
s. 187-194
Wpływ osadu ściekowego na przemiany związków próchnicznych w bielicowej glebie piaskowej
The effect of sewage sludge on the changes of humus compounds in sandy podzolic solis
Влияние осадка сточных вод на изменения гумусовых соединений в песченых подзолистых почвах
DROZD J.
s. 195-203
Zmiany zawartości azotu w związkach próchnicznych gleb murszowych wytworzonych w różnych warunkach hydrologicznych
Changes of nitrogen content in humic compounds of muck soils formed under different hydrological conditions
Изменения содержания азота в гумусовых соединениях муршевых почв образованных в разных гидрологических условиях
MUCHA W., SIENKIEWICZ A., CICHOCKA I.
s. 205-217
Wpływ różnych sposobów przygotowania gleb w ekosystemie leśnym na przemiany materii organicznej
Effect of various soil preparation methods on transformations of organic matter
Влияние разных способов приготовления почв в лесной экосистеме на изменения органического вещества
SARMAN J.
s. 219-223
Rozkład materiału organicznego w zespole leśnym Fraxino-Quercetum południowych Moraw
Organic matter decomposition in the Fraxino-Quercetum forest association in the South Moravia
Разложение органического вещества в лесной ассоциации Fraxino-Quercetum в южной Моравии
BROŻEK S.
s. 225-235
Mineralizacja azotu w poziomach próchniczych gleb Puszczy Niepołomickiej
Mineralization of nitrogen in the humus horizons of soils in the Niepołomice Forest
Минерализация азота в перегнойных горизонтах почв Пущи Неполомицкой
BROŻEK S.
s. 237-248
Wpływ pyłów przemysłowych emitowanych przez aglomerację krakowska na mineralizację azotu w glebach leśnych
The effect of selected industrial dusts emitted by the Krakow urban agglomeration on the mineralization of nitrogen in humic horizons of forest soils
Влияние избранных премышленных пылей эмиттированных краковской агломерацией на минерализацию азота в перегнойных горизонтах лесных почв
POKOJSKA U.
s. 249-263
Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu, właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych
The role of humus in formation of the reaction, the buffer properties and the cation exchange capacity of forest soils
Роль гумуса в формировании реакции, буферных свойств и емкости катнионного одмена лесных почв
PLICHTA W., GRELEWICZ A.
s. 265-276
Charakterystyka wodnych właściwości absorpcyjnych materiału organicznego różnych typów próchnic leśnych
Water absorption properties of organic material of different types of forest floor
Характеристика водных абсорбционных особенностей органического материала лесных гумусов разного типа
GONET S.S., WIŚNIEWSKI W., WEGNER K.
s. 277-285
Właściwości kwasów huminowych ekstrahowanych z gleb o różnym nawożeniu azotowym
Properties of the humic acid extracted from the soils with different nitrogen fertilization
Свойства гуминовых кислот экстрагированных из почв различно удобренных азотом
WIŚNIEWSKI W., WEGNER K., GONET S.S.
s. 287-294
Wpływ mineralnego i organicznego nawożenia na jakość próchnicy
Effect of mineral and organic nitrogen fertilization on the quality of humus measured by its susceptibility to oxidation
Влияние минерального и органического азотного удобрения на качество гумуса определенное восприинчивостью к окислению
NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MAZUR K.
s. 295-305
Wpływ intensywnego nawożenia mineralnego w zmianowaniu na skład związków próchnicznych gleby ciężkiej
Effect of intensive mineral fertilization on the composition of humus compounds in a heavy soil
Влияние интенсивного минерального удобрения на сестав гумусовых соединений в тяжелой почве
BORKOWSKI J., STRĄCZYŃSKA S.
s. 307-313
Wpływ nawożenia mineralnego na skład frakcyjny związków próchnicznych gleb darniowych Sudetów
Effect of mineral fertilization on the fractional composition of humus compounds of grassland soils in the Sudety mountains
Влияние минерального удобрения на фракционный состав гумусовых соединений дерновых почв Судетов
SIENKIEWICZ J., ŻURAWSKI H., JABŁOŃSKI W.
s. 315-322
Wpływ różnych orek na dynamikę zawartości węgla organicznego w glebie
Effect of different ploughings on the organic matter dynamics in soil
Влияние разного рода во ашек на динамику органического углерода в почве
ANDRZEJEWSKI M., DORĘGOWSKA M.
s. 323-332
Kompleksy próchnicy z metalami ciężkimi jako ochrona przed skażeniem gleby
Humus complexes with heavy metals as a protection against soil contamination
Комплексы гумуса с тяжелыми металлами как зашита против загрязнения почвы
STEINBRICH A., TURSKI R.
s. 333-342
Wiązanie Cu, Zn i Pb przez kwasy huminowe wyizolowane z gleb i osadów ściekowych
Fixation of Cu, Zn and Pb by humic acids isolated from soils and sewage sludge
Связывание Cu, Zn и P гуминовыми хислотами изолированными из почв и осадков сточных вод
SAPEK В.
s. 343-349
Pomiar sorpcji miedzi jako test oceny pojemności sorpcyjnej utworów organicznych
The copper sorption measurement as a test for estimation of the sorption capacity of organic formations
Измерение сорбции меди как тест оценки сорбционной ёмкости органических почвенных формаций
WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., TURSKI R.
s. 351-362
Zawartość związków próchnicznych a rozpuszczalność niklu i ołowiu
Content of humus compounds versus solubility of nickel and lead
Содержание гумусовых соединиений и растворимость никеля и свинца
GUMIŃSKI S.
s. 363-374
Historia naszych badań nad mechanizmem efektów fitofizjologicznych wywoływanych przez związki próchniczne
History of our research on the mechanism of phytophisiologic effects of humus compounds
История наших исследований по месанизму фитофизиологических эффектов под влиянием гумусовых соединений
KOSINKIEWICZ B.
s. 375-382
Rola mikroorganizmów glebowych w procesie wbudowywania substancji ksenobiotycznych do próchnicy
Role of soil microorganisms in the process of incorporation of xenobiotic substances into humus
Роль почвенных микроорганизмов в процессе включения ксенобиотических веществ в гумус
KRUPA J.
s. 383-390
Wpływ humianu sodowego na plony pędów słonecznika w doświadczeniach wazonowych na glebie mineralnej i organicznej
Sodium humate effect on the yields of sunflower sproust in the pot experiments on mineral and organic soil
Влияниее гумата натрия на урожаи побегов подсолнечника в сосудных опытах на минеральной и органической почве
GLIŃSKI J., KRZACZEK T., WOLSKI T.
s. 391-402
Wpływ korowej frakcji fenolowej na kiełkowanie i wzrost korzeni wybranych roślin
Influence of phenolic bark fraction on germination of seeds and growth of some plants
Влияние коровой фенолевой фракции на пропастание и рост корней выбранных растений
TURSKI R., CHMIELEWSKA В.
s. 403-409
Wpływ związków kompleksowych manganu z frakcjami kwasu huminowego na plony oraz zawartość tego pierwiastka w pomidorach
Effect of complex compounds of manganese with humic acid (Kh) fractions on yields and the content of this element in tomatoes
Влияние комплексных соединений марганца с фракциями гумивовой кислоты (Kh) на урожаи и содержание этого элемента в томатах
KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J.
s. 411-419
Współdziałanie nawożenia mineralnego i organicznego w kształtowaniu żyzności gleby
Effect of interaction of mineral and organic fertilization on the soil fertility formation
Влияние взаимодействия минерального и органического удобрения на формирование плодородия почвы
WENGLIKOWSKA E.
s. 421-428
Działanie nawożenia mineralnego stosowanego na tle obornika w plonowaniu roślin w wieloletnich doświadczeniach
Effect of mineral fertilization applied against the background of farmyard manure on yielding of crops in long-term experiments
Влияние минерального удобрения вносимого на фоне стойлового навоза на урожайность культурных растений в многолетних опытах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam