PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1986 - 37(1)

PRUSINKIEWICZ Z., KOSAKOWSKI A.
s. 3-23
Zwilżalność próchnicy jako czynnik kształtujący gospodarkę wodną gleb leśnych
The wettability o f soil organic matter as the forming factor o f the water properties o f forest soils
Смачиваемость органического вещества как фактор определяющий водные свойства лесных почв
MACIASZEK W.
s. 25-36
Badania struktury agregatowej gleb wytworzonych ze skał fliszowych Beskidu Żywieckiego i Niskiego. Część 1. Niektóre właściwości i stan agregacji gleb
Investigations on aggregate structure of soils developed from flysh rocks of the Beskid Żywiecki and the Beskid Niski mountains. Part I. Some physico-chcmical properties and aggregate state of soils
Исследование агрегатной структуры почв образованных из флишссых скал горных массивов Бескида Живецкого и Бескида Низкого. Ч. I. Некоторые физико-химичсскис свойства и состояние агрегации почв
MACIASZEK W.
s. 37-47
Badania struktury agregatowej gleb wytworzonych ze skał fliszowych Beskidu Żywieckiego i Niskiego. Część II. Wodoodporność i inne właściwości fizyczno-chemiczne agregatów glebowych
Investigations of aggregate structure of soils developed from flysh rocks of the Beskid Żywiecki and Beskid Niski montains. Part II. Water stability and some physico-chemical properties of soil aggregates
Исследования агрегатной структуры почв образованных из флишевых скал горных массивов Бескида Живецкого и Бескида Низкого. Ч. IJ. Водостойкость и некоторые физико-химические свойства почвенных агрегатов
MACIAK F., SÖCHTIG H.
s. 49-65
Współzależność między przekształcaniem się składników organicznych a wydzielaniem dwutlenku węgla i mineralizacją azotu w glebach torfowych
Relationships between the transformation of organic components, the carbon dioxide evolution and nitrogen mineralization in peat soils
Взаимосвязь между преобразованием органических компонентов, выделением двуокиси углерода и минерализацией азота в торфяных почвах
SKŁODOWSKI P., MACIEJEWSKA A.
s. 67-78
Pierwiastki śladowe w glebach rdzawych wytworzonych z piasków triasowych
Trace elements in rusty podzolic soils developed from Triassic sandstones
Микроэлементы в ржабых почвах образованных из триассовых песчаников
GWOREK B.
s. 79-90
Zawartość rozpuszczalnych pierwiastków śladowych w glebach wytworzonych z glin zwałowych
Content of soluble trace elements in soils developed from boulder loams
Содержание растворимых следовых элементов в почвах образованных из валунных глин
BIERNACKA E., LIWSKI S.
s. 91-99
Pierwiastki śladowe w glebach wokół rafinerii płockiej
Microelements in soils adjoining the Płock Oil Rafinery Works
Микроэлементы в почвах площадей примыкающих к нефтспсреготюму комбинату в г. Плоцке
GONET S.S., SZYMURA I., WIŚNIOWSKI W.
s. 101-108
Wpływ składu frakcyjnego próchnicy na sorpcję jonów miedzi i cynku
Influence of fractional composition of soil organic matter on sorption of Cu2+ and Zn2+ ions
Влияние фракционною состава гумуса на сорбцию ионов меди и цинка
KALEMBASA S., KALEMBASA D.
s. 109-119
Badania porównawcze metod oznaczania zawartości węgla organicznego w wyciągach glebowych
Comparative investigations of the methods of organic carbon content determination in soil extracts
Сравнительные исследования методов определения содержания органического углерода в почвенных вы тяжках
MAZUR T., KWIATKOWSKA E.
s. 121-128
Formy związków azotowych, fosforowych i potasowych w pomiocie kurzym
The form of nitrogen, phosphorus and potassium compounds in chicken dung
Формы азотных, фосфорных и калийных соединений в курином помете
STRZELEC A.
s. 129-138
Wpływ właściwości gleb na reakcję ich mikroflory na herbicydy
Effect of soil properties on the response of their microflora to herbicides
Влияние свойств почв на реагирование их микрофлоры на гербициды
DAHM H. , STRZELCZYK E., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 139-152
Wpływ nawożenia lasu mocznikiem i chlorkiem potasu na rozwój bakterii o określonych właściwościach fizjologicznych w glebie i strefie korzeniowej sosny Pinus silvestris L.
Effect of fertilizers on physiological groups of bacteria of soil, rhizospherc and macorrhizosphere of Scots pine (Pinus silvestris L.)
Влияние удобрения леса мочевиной и хлористым калием на численность некоторых физиологических групп бактерий в почве и в корневой зоне сосны (Pinus silvestris)
BALICKA N., TEICHERT E.
s. 153-163
Wpływ pyłu emitowanego przez hutę żelazo-chromu na niektóre wskaźniki mikrobiologiczne gleby
The effect of dust emitted from an iron-chromium factory on some microbiological parameters of soil
Влияние пылевых веществ из железо-хромового завода на некоторые микробиологические параметры почвы
SAPEK В., KOŁOWROTNY Z.
s. 165-174
Metoda SMP i możliwość jej wykorzystania w ocenie potrzeb wapnowania gleb trwałych użytków zielonych
The SPM method and its application possibility in estimation of liming requirements of permanent grassland soils
Метод SMP и возможность его использования в оценке потребностей известкования почв постоянных травяных угодий
FOTYMA M., GOSEK S.
s. 175-190
Elementy bilansu fosforu jako podstawa nawożenia tym składnikiem
Phosphorus balance elements as a basis of fertilization with this element
Элементы баласа фосфора как основа удобрения этим элементом
FOTYMA M., GOSEK S.
s. 191-202
Elementy bilansu potasu jako podstawa nawożenia tym składnikiem
Potassium balance elements as a basis of fertilization with this element
Элементы баланса калия как основа удобрения згим элементом
TERELAK H., FOTYMA M.
s. 203-213
Wpływ nawożenia potasem na zawartość form tego składnika w glebach i ich pobranie przez rośliny
Effect of potassium fertilization on the content of forms of this element in soils and their utilization by plants
Влияние удобрения калием на содержание форм этого элемента в почвах и их использование растениями
NOVAK P.
s. 215-223
Genetyczne cechy gleb jako podstawa działalności służb gleboznawczo-melioracyjnych w terenach górskich
Soil genetics in hydropedological survey in mountain areas
Генетические признаки почв как основание деятельности почвоведческо мелиоративных служб в горных районах
PIAŚCIK H.
s. 225-232
Profesor dr Hjalmar F.K. Uggla (1908-1983)
Professor Hjalmar F.K. Uggla (1908-1983)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam