PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(4)

LIPIEC J.
s. 5-15
Porównanie niektórych metod oznaczania przewodnictwa wodnego gleb przy niepełnym nasyceniu
Comparison of some methods for determining of the unsaturated hydraulic conductivity of soils
Сравнение некоторых методов определения водопроводимости почв при неполном насыщении
MACIASZEK W.
s. 17-32
Przyswajalne mikroskładniki (Mn, Zn, Cu, В i Mo) w glebach leśnych wytworzonych ze skał fliszu karpackiego
Available microelements (Mn, Zn, Cu, В and Mo) in forest soils developed from the Carpathian flysh rocks
Усвояемые микроэлементы (Mn, Zn, Cu, В и Mo) в лесных почвах образованных из скал карпатского флише
KABATA-PENDIAS A., WIĄCEK K.
s. 33-42
Nadmierne pobieranie metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych
Excessive uptake of heavy metals by plants from contaminated soils
Чрезмерное усваивание тяжелых металлов растениями из загрязненных почв
KUDUK С.
s. 43-52
Wpływ nawożenia korą sosnową na początkowe fazy wzrostu pszenicy i właściwości gleby lekkiej
Effect of fertilization with pine bark in initial wheat growth phases and on properties of light soil
Влияние удобрения сосновой корой на начальные фазы роста пшеницы и на свойства почвы легкого механического состава
KOC J.
s. 53-64
Przemiany gnojowicy trzody chlewnej w glebie
Pig slurry transformations in soil
Преобразования жидкого навоза свиней в почве
WITKOWSKI T.
s. 65-73
Zróżnicowanie liczebności i biomasy dżdżownic w uprawie lucerny w dwóch typach gospodarstw rolnych
Differentiation of number and biomass of earthworms in alfalfa in two types of farms
Дифференциация численности и биомассы дождевых червей в возделывании люцерны в двух типах хозяйств
STRZELEC A., KOBUS J., CZABAN J.
s. 75-87
Wpływ herbicydów s-triazynowych i mocznikowych na rozwój mikroflory w różnych typach gleb
The influence of s-triazine and urea harbicides on the development of soil microorganisms in various types of soils
Влияние с-трязиновых и мочевинных гербицидов на развитие микрофлоры в разных типах почв
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 89-112
Teoretyczne i dyskusyjne problemy naukowej systematyki gleb
Theoretical controversial problems of scientific systematics of soils
Теоретические и дискуссионные проблемы научной систематики почв
PONDEL H.
s. 113-174
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1983
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1983
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике в бодном хозяйстве - 1983

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam