PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(3)

DOBRZAŃSKI В.
s. 3-10
Twórczy wkład Jana Tomaszewskiego do nauki gleboznawstwa
Creative contribution of Jan Tomaszewski to the pedology
Творческий вклад Яна Томашевского в почвоведение
GAYEL A.G., SHILOVA K.I.
s. 11-16
Pamięci polskiego uczonego gleboznawcy - w 100-lecie urodzin Jana Tomaszewskiego
In memoriam of the outstanding Polish pedologist, Jan Tomaszewski, on his 100th birthday
Памяти польского ученого почвоведа-докучаевца к 100-летию со дня рождения Я. Я. Томашевского
DROZD J., LICZNAR M.
s. 17-25
Niektóre właściwości kwasów huminowych gleb współczesnych i zagrzebanych terenów erodowanych
Some properties of humic acids of present-day and buried soils in eroded land
Некоторые свойства гуминовых кислот почв современных и погребенных на эеродированных территорях
LASKOWSKI S., SZOZDA В.
s. 27-40
Niektóre właściwości chemiczne mad odrzańskich rejonów Przychowej
Some chemical properties of Odra river alluvial soils in environs of the Przychowa village
Некоторые химические свойства аллювиальных почв в пойме р. Одры в окрестностях села Пшихова
GWOREK B.
s. 41-50
Pierwiastki śladowe w glebach wytworzonych z utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski
Microelements in soils developed from silty formations in the north-eastern part of Poland
Микроэлементы в почвах образованных из пылеватых формаций северо-восточной Польши
GIEDROJĆ В.
s. 51-65
Właściwości chemiczne i fizyczne niektórych gleb organicznych w dolinie rzeki Średzianki na Dolnym Śląsku
Chemical and physical properties of some organic soils in the Średzianka river valley, Lower Silesia
Химические и физические свойства некоторых органических почв в долине р. Средзянки в Нижней Силезии
KOSINKIEWICZ B.
s. 67-74
Próba oceny biomasy mikroorganizmów w glebie
An attempt of estimation of the soil microbial biomass
Попытка оценки биомассы микроорганизмов в почве
KUDUK C.
s. 75-81
Wpływ cynku na początkowe fazy wzrostu jęczmienia
The zinc effect of initial growth phases of barley
Влияние цинка на начальные фазы роста ячменя
BORKOWSKI J., MIKOŁAJCZAK Z.
s. 83-89
Dynamika fosforu przyswajalnego w glebie łąkowej nawożonej fosforem na zapas
Dynamics of available phosphorus in the stock fertilization of grassland soil with phosphorus
Динамика усвояемого фосфора в луговой почве удобряемой фосфором в запас
BROŻEK S.
s. 91-108
Mineralne formy azotu w glebach leśnych górnego masywu Zachodniego Beskidu
Mineral forms of nitrogen in forest soils in the Western Beskidy mountains
Минеральные формы азота в лесных почвах горного массива Западных Бескид
WILCZYŃSKI A.W.
s. 109-122
Gospodarka wodna w glebie gliniastej pod roślinami w płodozmianie
Water management in loamy soil under crops cultivated within crop rotation
Водный режим в суглинистой почве под культурами возделываемыми в севообороте
GIEDROJĆ В., WILCZYŃSKI A.W.
s. 123-131
Fizyczne właściwości leśnej gleby bielicowej nawożonej popiołem
Characteristics of physical properties of forest podzolic soil fertilized with high rates of ash from power plants
Характеристика физических свойств лесной подзолистой почвы удобряемой высокими дозами золы из электростанций
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR J., STRĄCZYŃSKA S.
s. 133-143
Zmiany niektórych właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleby lekkiej nawożonej gnojowicą
Changes of some physico-chemical and chemical properties of light soil fertilized with slurry
Изменения некоторых физико-химических и химических свойств почвы легкой, удобряемой жидким навозом
GIEDROJĆ В.
s. 145-153
Wpływ zmianowania i nawożenia roślin na właściwości fizyczne i chemiczne gleby piaskowej
Influence of crop rotation and fertilization of crops on physical and chemical properties of sandy soil
Влияние севооборота и удобрения культурных растений на физические и химические свойства песчаной почвы
GIEDROJĆ В., FATYGA J.
s. 155-163
Wpływ nawożenia popiołem z elektrociepłowni Czechnica na niektóre właściwości gleby piaszczystej i plonowanie roślin
Effect of the fertilization with ash from the thermal electric power plant Czechnica on some properties of sandy soil and on yields of crops
Влияние удобрения золой из электроцентрали Чехиица на некоторые свойства песчаной почвы и урожайность растений
KOWALIŃSKI S., LICZNAR S.E., LICZNAR M.
s. 165-172
Mikromorfologiczna i chemiczna charakterystyka próchnicy w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych
Micromorphological and chemical characteristics of humus in rendzina soils developed from limestones of different geological formations
Микроморфологическая и химическая характеристика гумуса в рендзинах образованных из известняка разных геологических формаций
LASKOWSKI S.
s. 173-187
Porównanie właściwości mady brunatnej i gleby mułowo-glejowej
Comparison of properties of brown alluvial soil and gley soil
Сравнение свойств бурой аллювиальной почвы и глеевой почвы
LICZNAR M., DROZD J.
s. 189-199
Wpływ erozji na właściwości związków próchnicznych w niektórych jednostkach systematycznych gleb
The influence of erosion of the properties of humus compounds in some systematic units of soils
Влияние эрозии на формирование свойств гумусовых соединений в некоторых систематических единицах почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam