PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1985 - 36(2)

MACIAK F., SÖCHTIG H.
s. 5-20
Wpływ procesu torfotwórczego na zmiany w składnikach azotowych i fenolowych torfów
Influence of peat-forming process on the changes of nitrogen and phenolic compounds in peats
Влияние торфообразовательного процесса на изменения в азотных и феноловых составных торфов
BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ М., PĘCZEK H.
s. 21-28
Węgiel i azot we frakcjach granulometrycznych gleb piaskowych
Carbon and nitrogen in granulometric fractions of sandy soils
Углерод и азот в гранулометрических фракциях песчаных почв
TURSKI R., STĘPNIEWSKA Z., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., KASIAK A.
s. 29-42
Wpływ metali ciężkich na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebach
Influence of heavy metals on the dehydrogenase and catalase of activity in soils
Влияние тяжелых металлов на активность дегидрогеназы и каталазы в почвах
GWOREK B.
s. 43-59
Pierwiastki śladowe (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb i Cd) w glebach uprawnych wytworzonych z glin zwałowych i utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski. Część II. Ogólna zawartość pierwiastków śladowych w glebach wytworzonych z glin zwałowych
Trace elements (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb, and Cd) in cultivated soils developed from boulder loams and silty formations on the north-eastern region of Poland. Part II. The total content of trace elements in soils developed from boulder loams
Микроэлементы (Mn, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb и Cd) в культурных почвах образованных из валунных глин и пылевых формаций северо-восточной части Польши. Ч. II. Содержание общих микроэлементов в почвах образованных из валунных глин
MARCINEK J.
s. 61-73
Porównanie czterech metod oznaczania gipsu w glebach słonych
Comparison four methods for determination gypsum in salty soils
Сравнение четырех методов определения гипса в засоленных почвах
KONECKA-BETLEY K., BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ M.
s. 75-84
Rozmieszczenie związków fosforu w kopalnych glebach wytworzonych z późnoplejstoceńskich piasków wydmowych w Cięciwie
Distribution of phosphorus compounds in fossil soils developed from late pleistocenic dune sands at Cięciwa
Распределение соединений фосфора в погребенных почвах образованных из поздне-плеистоценских
GORLACH E., CURYŁO T., GRZYWNOWICZ I.
s. 85-99
Zmiany składu mineralnego runi łąkowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego
Changes of mineral composition of meadow sward under conditions of long-term differentiated mineral fertilization
Изменения минерального состава лугового травостоя в условиях многолетнего дифференцированного минерального удобрения
ROSZYK E., GIEDROJĆ В., ROSZYK S., STROJEK Z.
s. 101-110
Wpływ polielektrolitów na plonowanie i skład chemiczny jęczmienia oraz niektóre właściwości gleby
Effect of polyelectrolytes on yielding and chemical composition of barley as well as on some properties of soil
Влияние полиэлектролитов на урожай и химический состав ячменя, а также на некоторые свойства почвы
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 111-129
Wiek i kształtowanie się gleb i kopalnych osadów organicznych lasów Rogowa (Wysoczyzna Rawska)
Age and formation of soils and fossil organic sediments of Rogow forests (Rawa Upland)
Возраст и образование почв и погребенных органических отложений Роговских лесов (Равская Возвышенность)
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 131-141
Kopalne osady organiczne w lasach Rogowa jako wskaźniki przemian środowiska
Fossil organic sediments in Rogow forests as an index of site changes
Погребенные органические отложения в Роговских лесах как показатель преобразования среды
JANCZYK-KOPIKOWA Z.
s. 143-147
Analiza pyłkowa osadów interglacjału eemskiego w Rogowie
Pollen analysis of sediments of Eem Interglacial at Rogow
Пыльцевый анализ отложений зэмского межледниковь в Рогове
MACIASZEK W.
s. 149-155
Aparat do pomiaru retencji i spływu powierzchniowego wody w glebach stokowych
Apparatus for measurements of retention and surface runoff of water in soils on slopes
Аппарат для измерения влагозадержания и поверхностного стока воды в почвах на склонах
SZERSZEŃ L., CHODAK T.
s. 157-164
Skład mineralny ilastych gleb wapniowcowych wytworzonych w różnych warunkach klimatycznych
Composition of clay minerals in soils of limestone origin under various climatic conditions
Состав минералов илистых кальцевых почв, образовавшихся в разных климатических условиях
MAZURSKI K.
s. 165-174
Wskaźnik koncentracji gleb jako miernik ich rolniczej przydatności
Indices of concentration of soils as a criterion of their agricultural usability
Показатели концентрации почв как критерий их сельскохозяйственной пригодности

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam