PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1984 - 35(3-4)

TURSKI R., CHMIELEWSKA B.
s. 3-20
Kwasy huminowe gleb wytworzonych z torfów niskich
Humic acids of soils developed from low peats
Гуминовые кислоты почв образованных из низинных торфов
GORLACH E., CURYŁO T., GRZYWNOWICZ I.
s. 21-39
Wpływ długoletniego zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość potasu w runi łąkowej i glebie
Effect of differentiated NPK fertilization of the potassium content in meadow sward and soil
Влияние многолетнего дифференцированного удобрения на содержание калия в луговом травостое и почве
NOWAK G., CIEĆKO Z.
s. 41-50
Działanie wzrastających dawek kory drzewnej na plonowanie roślin i właściwości gleby
Effect of increasing rates of wood bard on yielding of plants and properties of soil
Действие повышающихся доз древесной коры на урожаи растений и свойства почвы
CIEĆKO Z., NOWAK G.
s. 51-61
Reakcja kukurydzy, owsa i rzepaku na wzrastające dawki popiołu z węgla kamiennego
Reaction of maize, oats and rape on increasing rates of hard coal ash
Реагирование кукурузы, овса и рапса на повышающееся дозы золы каменного угля
WILCZEK М., OLSZAK T.
s. 63-73
Przydatność niektórych gleb do uprawy nasiennej koniczyny białej z województwa lubelskiego
Usefulness of some soils for cultivation of white clover for seed in the district of Lublin
Пригодность некоторых почв для возделывания клевера белого на семена в воеводстве Люблин
PABIN J., SIENKIEWICZ J.
s. 75-86
Wpływ zagęszczenia gleby i głębokości siewu nasion na wschody i plonowanie buraków cukrowych
Effect of soil bulk density and of sowing depth on emergence and yields of sugar beets
Влияние уплотнения почвы и глубины посева на всходы и урожаи сахарной свеклы
CZERWIŃSKI Z., PRACZ J., PIĄTEK A.
s. 87-105
Wpływ odpadów z Janikowskich Zakładów Sodowych na tereny rolnicze
Influence of wastes from the Janikowo Soda Works on agricultural areas
Влияние отходов из Яниковского содового завода на сельскохозяйственные площади
WONDRAUSCH A., GINALSKI J., MALM I.
s. 107-115
Wpływ częściowej neutralizacji dwutlenku siarki amoniakiem na rozwój i plonowanie roślin uprawnych
Effect of partial sulphur dioxide neutralization toy ammonia on the development and yields of crops
Влияние частичной нейтрализации двуокиси серы аммиаком на рост и урожаи культурных растений
ANDRUSZCZAK E., KOZUB K., STRĄCZYŃSKI S., RADWAN В., WALCZYK K.
s. 117-126
Wpływ emisji Fabryki Nawozów Fosforowych w Uboczu na zawartość fluoru i siarki w glebach i roślinach uprawnych
Influence of emissions of the Phosphorus Fertilizer Factory at Ubocz on the content of fluorine and sulphur in soils and crops
Влияние эмиссий завода фосфорных удобрений в местности Убоч на содержание фтора и серы в почвах и культурных растениях
PONDEL H.
s. 127-174
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1982
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1982
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехике в бодном хозяйстве 1982

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam